Slik har vi reg­net

Aftenposten - - Nyheter -

Pro­sent­an­de­ler for unn­dratt og unn­gått sel­skaps- og per­son­skatt er hen­tet fra forsk­nin­gen til blant and­re Gab­ri­el Zuc­man ved Ber­ke­ley-uni­ver­si­te­tet i Ca­li­for­nia, An­net­te Al­stadsaeter ved NMBU og fors­ke­re ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet. Be­reg­nin­ge­ne tar for seg pri­vat­per­soners flyt­ting av for­muer og inn­tek­ter og sel­ska­pers flyt­ting av over­skudd ut av Nor­ge, noe som re­du­se­rer skat­ten her til lands. Kal­ky­le­ne om­fat­ter ikke smug­ling, svart omsetning, svart arbeid og an­nen in­nen­lands skatte­unn­dra­gel­se. Be­lø­pe­ne er be­reg­net ut fra Sta­tis­tisk sen­tral­by­rås tall for ut­lig­net skatt. Per­son­skat­ten er 2016-tall, mens sel­skaps­skat­ten er 2015-tall.

Tal­le­ne på de for­skjel­li­ge kost­na­de­ne sta­ten har, er hen­tet fra Sta­tens veg­ve­sen (her er det et visst spenn, vi har lagt til grunn 200.000 pr. me­ter), DRG-po­eng­om­ta­le i Af­ten­pos­ten, Po­liti­di­rek­to­ra­tets rap­port om kost­na­der i eta­ten, Kunn­skaps de­par­te­men­tets be­reg­ning av et la­erer­års­verk, tall Klasse­kam­pen har fått fra Syke­hjem­s­eta­ten i Oslo og Me­ti­ers kost­nads­ana­ly­se av Hol­men­kol­le npro­sjek­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.