Ro­bo­ten Tord red­der ar­beids­plas­ser

Aftenposten - - Forside - Jour­na­list Fo­to­graf Af­ten­pos­ten i Ver­dal

Kvaer­ner i Ver­dal lar ro­bo­ter byg­ge sta­dig mer av de sto­re olje­platt­for­me­ne. Det sy­nes de an­sat­te er helt ut­mer­ket, for­di det sik­rer job­be­ne de­res.

– Der­som det kan gjø­re ar­beids­mil­jø­et bed­re og sik­re job­be­ne, så er det jo en vinn-vinn-si­tua­sjon det her, sier Ter­je For­mo, som på Kvaer­ner i Ver­dal er Mr. Ro­bo­ti­se­ring.

Ty­pisk trøn­dersk no­vem­ber­va­er lig­ger som en rå, kald hånd over det 650 mål sto­re in­du­s­tri­om­rå­det mot fjor­den. Selv so­len sy­nes det er for grått og trist til mer enn å tit­te frem den­ne mor­ge­nen, der vi står i kø for å få på oss oran­sje kjele­dres­ser.

Pro­sess­le­der For­mo ges­ti­ku­le­rer ener­gisk og snak­ker den lo­ka­le olje­dia­lek­ten: kav trøn­dersk ispedd en­gels­ke glo­ser som «jack­et» og «topside.»

Det gul­mal­te un­der­stel­let (jack­et) til en av platt­for­me­ne til førs­te trinn av det gi­gan­tis­ke olje­fel­tet Jo­han Sverd­rup, ly­ser imot oss. Det lig­ner mest på skje­let­tet til en litt de­for­mert strandet gi­gant­hval. Gjen­nom den­ne kom­pli­ser­te stål­kon­struk­sjo­nen skal det hen­tes opp olje som via dek­ket (topside) skal eks­por­te­res og gjø­re Nor­ge ri­ke­re.

Tap­te på pris

For fem år si­den var ikke op­ti­mis­men stor i norsk le­ve­ran­dør­in­du­stri. I pe­rio­den 2012–13 tap­te de nors­ke sel­ska­pe­ne syv av syv mu­li­ge kon­trak­ter. Bil­li­ge­re ar­beids­kraft i land som Ko­rea, Spa­nia og Po­len stakk nok en gang av med opp­dra­ge­ne til norsk sok­kel.

Ofte før­te byg­ging langt vekk til be­ty­de­li­ge for­sin­kel­ser og kost­nads­over­skri­del­ser. Nå er si­tua­sjo­nen en an­nen.

I 2015 ble ut­byg­gin­gen av Jo­han Sverd­rup an­slått å kos­te 120 mil­li­ar­der kro­ner. Ord­ren gikk til blant and­re Kvaer­ner. Etter at man snart er halv­veis, er kost­na­de­ne re­du­sert med 14 mil­li­ar­der kro­ner.

Gi­gant­ut­byg­gin­gen blir bil­li­ge­re og le­ve­res på tid el­ler til og med før. År­sa­ke­ne til det­te er sam­men­satt, men no­en av sva­re­ne fin­nes i Ver­dal.

Ro­bo­ter ska­per ar­beid

Olje­pri­sen er hal­vert fra topp­ni­vå­et for no­en år si­den. Nors­ke be­drif­ter måt­te gjø­re noe med kost­na­de­ne for å va­ere kon­kur­ranse­dyk­ti­ge.

– I dag er vi til­ba­ke på det kost­nads­ni­vå­et vi had­de i 2005, sier kon­sern­di­rek­tør Stur­la Mag­nus i Kvaer­ner. Han leder Kvaer­ner i Ver­dal.

Sagt på fol­ke­lig vis: Den de­len Kvaer­ner i Ver­dal pro­du­ser­te til 100 mil­lio­ner i 2005, le­ve­res den til sam­me pris i dag. Sva­ret lig­ger i en be­ty­de­lig auto­ma­ti­se­ring, ro­bo­ti­se­ring og en an­nen måte å or­ga­ni­se­re job­ben på.

Man­ge har fryk­tet at ro­bo­ti­se­ring vil­le føre til faer­re ar­beids­plas­ser i Nor­ge. Men ro­bo­ten i Ver­dal har sør­get for å sik­re ar­beids­plas­ser. For det svei­ses mer enn no­en gang. Et bil­de på økt pro­duk­ti­vi­tet er at nå har de hatt opp til 60.000 tonn stål in­ne på om­rå­det sam­ti­dig, den for­ri­ge re­kor­den var vel 20.000 tonn. An­tal­let an­sat­te er gått opp med no­en ti­talls. Nes­ten 800 per­soner job­ber nå ved Kvaer­ner i Ver­dal.

– Kort sagt, dere gjør mye mer med sam­me an­tall an­sat­te?

– Det er kor­rekt. Når vi gjør så mye mer, må vi også ha fle­re folk. Jeg tror det­te vil va­ere si­tua­sjon i fle­re år frem­over. Men hvor­dan det ser ut om 15 til 20 år, vil jeg ikke spå om, sier kon­sern­di­rek­tø­ren.

Smart­te­le­fon til alle

Kvaer­ner har akku­rat be­stemt at alle an­sat­te, også ope­ra­tø­re­ne, får hver sin smart­te­le­fon. Med app skal frem­ti­den byg­ges. Det vil bi­dra til å ef­fek­ti­vi­se­re be­drif­ten, ikke minst in­nen HMS og kva­li­tet. Men også i Ver­dal møt­te auto­ma­ti­se­ring og ro­bo­ti­se­rin­gen skep­sis på gul­vet.

– I be­gyn­nel­sen var no­en av de eld­re skep­tis­ke til ro­bo­te­ne. I sam­men­set­nin­gen av de førs­te team­e­ne så var jeg be­visst på at det skul­le va­ere både unge og eld­re. Ung­dom­men er født med knap­per mel­lom hen­de­ne, men de eld­re kan alt om svei­sing.

– Det vis­te seg å va­ere rik­tig, nå kom­mer fle­re av dem som sa nei sist og spør om når det blir en ny sjan­se til å job­be på ro­bo­ten, for­tel­ler For­mo.

Det stan­ser ikke der. For­mo for­tel­ler at an­sat­te selv goog­ler tek­no­lo­gis­ke løs­nin­ger og spør om hvor­for en ikke har slikt på Kvaer­ner i Ver­dal. Mens det før var le­del­sen som drev frem bruk av ny tek­no­lo­gi, kan ide­en nå like gjer­ne kom­me fra en ope­ra­tør.

Sveise­støv er lik pen­ger

Luk­ten av pen­ger, sier folk på Kvaer­ner her i Ver­dal når de kjen­ner ei­men av sveise­støv i hal­le­ne.

Ni­ko­lai Eids­haug Hauger­øy står og pas­ser på ro­bo­ten Tord. Hjel­men ris­ter ener­gisk når vi spør om han no­en gang ang­rer på at han ble svei­ser, for­holds­vis ny­ut­dan­net som han er.

Han kom­bi­ne­rer job­ben med å job­be på Tord med ma­nu­ell svei­sing, men fore­trek­ker å pas­se Tord. Han er mind­re fy­sisk sli­ten når han kom­mer hjem fra jobb.

Ope­ra­sjo­nen som Hauger­øy over­vå­ker ved ro­bo­ten, måt­te det fem til åtte mann i to skift å gjø­re, slår For­mo fast. Nå står en mann i hvert skift ved Tord.

En svei­ser kla­rer maks å svei­se ef­fek­tivt 20 pro­sent av ar­beids­da­gen, ofte mind­re. I en­kel­te ar­beids­opp­ga­ver svei­ser ro­bo­ten skif­tet ut uten stans. Til ti­der har

FOTO: OLAV OL­SEN

FOTO: KVAER­NER

Svei­se­ren Gracjan Jab­lon­ski har vel­dig lyst å la­ere seg ro­bot­svei­sing.

Alf Ole Ask

Olav Ol­sen

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.