Sal­get av nye bo­li­ger fort­set­ter å fal­le

Aftenposten - - Nyheter - FRED­RIK SALTBONES

Nå får det kon­se­kven­ser for byg­gin­gen av nye bo­li­ger.

Hit­til i år lig­ger sal­get av ny­bo­li­ger 21 pro­sent un­der fjor­året. Når det gjel­der lei­lig­he­ter er det solgt 35 pro­sent faer­re enn sam­me pe­rio­de i fjor.

Ny­bo­lig­sal­get har nå opp­levd ned­gang i syv må­ne­der på rad.

Det kom frem da Bo­lig­pro­du­sen­te­nes For­ening i går la frem fers­ke tall på en presse­kon­fe­ran­se.

Nå ser man også at fal­let i ny- sal­get får sto­re kon­se­kven­ser for an­tall nye bo­lig­pro­sjek­ter. Igang­set­tin­gen av nye bo­li­ger i ok­to­ber 2017 er nes­ten hal­vert sam­men­lig­net med ok­to­ber i fjor.

– Vi er be­kym­ret over ned­gan­gen vi nå opp­le­ver i igang­set­tin­gen av bo­li­ger. Bo­lig­byg­ging er en stor bran­sje som er vik­tig for norsk øko­no­mi, sier Per Ja­e­ger, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Bo­lig­pro­du­sen­te­nes For­ening.

Det enes­te «lys­punk­tet» Ja­e­ger kun­ne for­tel­le om, var at det fort­sett er vekst i hyt­te- og fri­tids­bo­lig­mar­ke­det, som hit­til i år lig­ger hen­holds­vis fem og el­le­ve pro­sent over fjor­året.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.