Fryk­ter kaos un­der EU-topp­møte

Aftenposten - - Nyheter -

Göteborg rus­ter seg for både tra­fikkaos og om­fat­ten­de bråk og de­mon­stra­sjo­ner når EU sam­ler seg til ufor­melt topp­møte i byen fre­dag. Po­li­ti­et har for­be­redt en av de størs­te inn­sat­se­ne i byen gjen­nom ti­de­ne for å unn­gå en gjen­ta­gel­se av opp­tøy­ene som skjed­de un­der EU-topp­mø­tet i byen i 2001.

– Vi har lavt trus­sel­nivå når det kom­mer til an­grep og at­ten­tat mot per­soner un­der mø­tet. Sam­ti­dig er det et økt trus­sel­nivå mot Sve­ri­ge, sier ope­ra­sjons­le­der Erik Nord. EU har lagt sitt ufor­mel­le topp­møte om ar­beids­livs- og vel­ferds­po­li­tikk til den svens­ke byen fre­dag. Al­le­re­de ons­dag blir om­rå­de­ne der topp­mø­tet skal hol­des og der del­ta­ger­ne skal bo, sper­ret av. Tors­dag etter­mid­dag, når de­le­ga­te­ne kom­mer, blir mo­tor­vei­en fra fly­plas­sen og inn til byen stengt.

– Tra­fikk­si­tua­sjo­nen kom­mer ti å bli vel­dig vans­ke­lig både tors­dag og fre­dag, sier Nord.

Både po­li­ti­et og inn­byg­ge­re i byen fryk­ter også bråk og vol­de­li­ge de­mon­stra­sjo­ner un­der mø­tet, og folk opp­ford­res til å hol­de seg in­nen­dørs og unn­gå å stå på bal­kon­ger el­ler i vin­du­er så len­ge topp­mø­tet va­rer.

Over 200 de­le­ga­ter skal del­ta på mø­tet som Sve­ri­ges stats­mi­nis­ter Stefan Löf­ven og EU-kom­mi­sjo­nens pre­si­dent Jean-Clau­de Junck­er er ver­ter for. Blant dem er Frank­ri­kes pre­si­dent Emmanuel Macron, Stor­bri­tan­nias stats­mi­nis­ter There­sa May og and­re stats- og re­gje­rings­sje­fer i EU. Også stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg (H) del­tar. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.