Kom­mu­nen får ikke ene­rett på Sinna­tag­gen

Aftenposten - - Osloby - NTB

Hvem som helst kan gjø­re Mo­no­lit­ten til kjøle­skaps­mag­net.

Oslo kom­mu­ne øns­ket å sik­re seg ene­rett til å tje­ne pen­ger på de kjen­te Gus­tav Vi­ge­land-skulp­tu­re­ne Sinna­tag­gen og Mo­no­lit­ten, men tap­te kam­pen.

Ut­fal­let ble klart man­dag da Klage­nemn­da for in­du­stri­el­le ret­tig­he­ter for­kas­tet kla­gen fra Oslo kom­mu­ne. Der­med er det nå fritt frem for hvem som helst å lage ko­pi­er av skulp­tu­re­ne som står i Vi­ge­lands­par­ken i Oslo, iføl­ge NRK.

Sa­ken be­gyn­te i 2014. Da var det 70 år si­den Gus­tav Vi­ge­land døde og opp­havs­ret­ten falt bort.

Oslo kom­mu­ne øns­ket å stop­pe pri­va­te sel­ska­per som øns­ker å tje­ne seg rike på skulp­tu­rer, kjøle­skaps­mag­ne­ter, nøk­kel­ring­hol­de­re, så­per og all slags and­re pro­duk­ter som er for­met som skulp­tu­re­ne. Kom­mu­nens plan var å lage sou­ve­ni­re­ne selv – el­ler å sel­ge li­sens til å lage dem.

God­tar ne­der­la­get

Si­den den gang har kom­mu­nen lidd ne­der­lag både i Pa­tent­sty­ret og i EFTA-dom­sto­len. Nå leg­ger kom­mu­nen bal­len død. – Vi har fått en av­kla­ring på det­te spørs­må­let og tar det til etter­ret­ning. Nå går vi vi­de­re med det som er al­ler vik­tigst for oss, nem­lig å vise frem den kunst­ne­ren Vi­ge­land var, sier kul­tur­by­råd Ri­na Ma­ri­ann Han­sen (Ap).

Kom­mu­nen har tid­li­ge­re ar­gu­men­tert med at det gjen­nom man­ge ti­år er in­ves­tert mye i kuns­ten til Gus­tav Vi­ge­land og til pro­mo­te­ring av den, og at man øns­ket å høs­te fruk­te­ne av inn­sat­sen.

– Både kunst­ne­ren Gus­tav Vi­ge­land og Vi­ge­lands­an­leg­get må an­ses å til­hø­re vår fel­les kul­tur­arv, skri­ver Klage­nemn­da for in­du­stri­el­le ret­tig­he­ter i sitt ved­tak.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.