Ny ned­tur for retts­hjel­pen

Aftenposten - - Meninger - Me­rete Smith ge­ne­ral­sek­reta­er i Ad­vo­kat­for­enin­gen

Ad­vo­kat­for­enin­gen kre­ver for­hand­lings­rett med sta­ten for sa­ker der det of­fent­li­ge er opp­drags­gi­ver.

Re­gje­rin­gens for­slag til stats­bud­sjett svek­ker folks mu­lig­he­ter til å få god retts­hjelp. Det­te til tross for at be­ho­vet for retts­hjelp har økt. Fort­satt blir ad­vo­ka­tens sa­la­er fast­satt en­si­dig av sta­ten og blir i år ikke en­gang pris­jus­tert.

Årets stats­bud­sjett svek­ker ut­sat­te grup­pers til­gang til fri retts­hjelp, og det vil bli sta­dig vans­ke­li­ge­re å fin­ne er­far­ne ad­vo­ka­ter som tar sli­ke sa­ker. Da­gens sa­laer­sats gjør at ad­vo­ka­ten nor­malt kan på­reg­ne en inn­tekt på ca. 500 kro­ner pr. fak­tu­rer­te ti­me etter at fas­te ut­gif­ter som hus­leie, pen­sjon etc. er dek­ket. Med nor­mal ar­beids­tid og fak­tu­re­rings­grad kan ad­vo­ka­ten se frem til en års­inn­tekt på ca. 640.000 kro­ner.

Vi i Ad­vo­kat­for­enin­gen har ikke inn­sikt i om and­re grup­per med til­sva­ren­de stu­die­lån, for­plik­tel­ser, ri­si­ko og an­svar tje­ner mer. Det vi imid­ler­tid vet, er at sta­dig fle­re dyk­ti­ge og er­far­ne ad­vo­ka­ter hel­ler på­tar seg mer inn­brin­gen­de opp­ga­ver – som å føre sa­ker for det of­fent­li­ge. Den ad­vo­kat som fø­rer en fri retts­hjelp-sak, mø­ter nem­lig i ret­ten ofte en pri­vat­prak­ti­se­ren­de ad­vo­kat som er leid inn for å bi­stå det of­fent­li­ge – til et langt høy­ere sa­la­er. Det of­fent­li­ge vil selv va­ere sik­re på at de­res ad­vo­ka­ter har til­strek­ke­lig kom­pe­tan­se, og be­ta­ler det som kre­ves. For mot­par­te­nes retts­hjel­p­ad­vo­ka­ter, vil ikke myn­dig­he­te­ne en­gang for­hand­le om hva inn­sat­sen er verdt.

Man­ge yr­kes­grup­per i det nors­ke sam­funn dri­ver na­e­rings­virk­som­het med det of­fent­li­ge som opp­drags­gi­ver. De­res in­ter­esse­or­ga­ni­sa­sjo­ner har gjer­ne for­hand­lings­rett med sta­ten, der øko­no­misk godt­gjø­rel­se blir dis­ku­tert. Nå kre­ver også Ad­vo­kat­for­enin­gen slik for­hand­lings­rett.

Uten det­te, er vi redd for at prak­si­sen med år­li­ge svek­kel­ser av retts­hjelps­til­bu­det, bare vil fort­set­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.