Kan vi sto­le på Siv Jen­sen etter SSB-sa­ken?

Aftenposten - - Meninger - Jonas Hjort As­sistant Pro­fes­sor of Eco­no­mics, Co­lum­bia Uni­ver­sity

Chris­ti­ne Mey­ers av­gang har bi­dratt til å opp­rett­hol­de et sys­tem som ikke tje­ner det nors­ke folks in­ter­es­ser.

Var fi­nans­mi­nis­ter Siv Jen­sens hand­lin­ger i SSB-sa­ken mo­ti­vert av et øns­ke om å opp­rett­hol­de den type ana­ly­se som det be­ryk­te­de inn­vand­rer­regn­ska­pet re­pre­sen­te­rer som pre­miss­le­ve­ran­dør for norsk po­li­tikk?

Nor­ge har om­trent det bes­te data­grunn­la­get for sam­funns­forsk­ning i ver­den. Li­ke­vel er det ikke slik at po­li­tis­ke be­slut­nin­ger i Nor­ge jevnt over tas ba­sert på et mer kunn­skaps­ba­sert be­slut­nings­grunn­lag enn i and­re land. Po­li­ti­ke­re har ge­ne­relt en ten­dens til å hånd­pluk­ke rap­por­ter som støt­ter de­res egen po­li­tis­ke agen­da. Et av for­hol­de­ne som har gjort en slik frem­gangs­måte mu­lig og ut­bredt i Nor­ge, er at det er blitt vans­ke­lig for be­folk­nin­gen å skil­le mel­lom forsk­ning og ana­ly­se fra SSBs forsk­nings­av­de­ling.

Ana­ly­se til­slørt som forsk­ning

Er­ling Holm­øy, som sto bak inn­vand­rer­regn­ska­pet, var som kjent (kun) en av 25 fors­ke­re som le­del­sen i SSB vil­le om­plas­se­re. Kri­te­ri­ene som ble brukt til å be­stem­me hvem som skul­le flyt­tes over i en an­nen av­de­ling, var ob­jek­ti­ve og ukon­tro­ver­si­el­le mål på forsk­nings­kva­li­tet. Li­ke­vel er inn­vand­rer­regn­ska­pet et spe­si­elt godt ek­sem­pel på hvor­for ana­ly­se til­slørt som forsk­ning ikke bør set­te pre­mis­se­ne for norsk po­li­tikk.

Ana­ly­sen til Holm­øy og Bir­ger Strøm hol­der ikke høyt nok fag­lig nivå til å kun­ne pub­li­se­res i et vel­re­nom­mert vi­ten­ska­pe­lig tids­skrift (se bl.a. fak­tisk.no). Ikke nok med det, «blant sam­funns­øko­no­mer er det nes­ten uni­ver­sell enig­het om at inn­vand­ring ska­per enor­me øko­no­mis­ke ge­vins­ter», for å si­te­re The Eco­nomist’s (kor­rek­te) gjen­gi­vel­se av forsk­nings­lit­te­ra­tu­ren. I prin­sip­pet er det selv­føl­ge­lig fullt mu­lig at akku­rat Nor­ges inn­vand­ring er så­pass uvan­lig at den tvert imot «kos­ter pen­ger». Men inn­til en sånn hy­po­te­se even­tu­elt er be­kref­tet i fag­fel­le­vur­dert kva­li­tets­forsk­ning, til­si­er vår nå­va­eren­de kunn­skap at fors­ke­re og po­li­ti­ke­re må anta det mot­sat­te.

Pub­li­ka­sjons­lis­ten til nors­ke fors­ke­re

Kva­li­te­ten på data­grunn­la­get gjør at det er mu­lig å få til ting med nors­ke data som man ikke kan med data for ek­sem­pel fra USA el­ler stør­re euro­pe­is­ke land. Det har re­dak­tø­re­ne for de høyst ran­ger­te vi­ten­ska­pe­li­ge tids­skrif­te­ne vist at de an­er­kjen­ner, noe som re­flek­te­res i pub­li­ka­sjons­lis­ten til sta­dig fle­re nors­ke fors­ke­re, in­klu­dert fle­re ved SSBs forsk­nings­av­de­ling.

På no­en te­ma­er mang­ler det fort­satt norsk kva­li­tets­forsk­ning: i sli­ke til­fel­ler kan re­sul­ta­ter fra and­re land be­nyt­tes hvis det­te gjø­res med hjelp fra fors­ke­re. I det sto­re og hele har kunn­ska­pen som er fors­ket frem, gitt Siv Jen­sen og kom­pa­ni et sva­ert godt be­slut­nings­grunn­lag. Om po­li­ti­ker­ne be­nyt­ter seg av kva­li­tets­forsk­nin­gen, er en an­nen sak.

Tje­ner ikke nord­menns in­ter­es­ser

Så hvor­for har man­ge i SSBs forsk­nings­av­de­ling brukt ti­den sin på ana­ly­ser som inn­vand­rer­regn­ska­pet, sna­re­re enn kva­li­tets­forsk­ning? Til tross for at SSBs fors­ke­re har di­rek­te ad­gang og best kjenn­skap til de uni­ke nors­ke da­ta­ene og de­talj­kunn­skap om de nors­ke in­sti­tu­sjo­ne­ne? Grun­nen er til­syne­la­ten­de at etter­spør­se­len etter ana­ly­ser har va­ert stor og at fag­fel­le­vur­der­te pub­li­ka­sjo­ner ikke har va­ert høyt nok pre­mi­ert. Jeg tror ikke at det skor­ter på fag­kunn­ska­pen til Holm­øy og de and­re fors­ker­ne som Chris­ti­ne Mey­er vil­le om­plas­se­re, men den ty­pen ana­ly­ser de pro­du­se­rer hø­rer ikke hjem­me i en forsk­nings­av­de­ling og bør ha li­ten inn­virk­ning på norsk po­li­tikk.

Fra en uten­for­stå­en­de fors­kers stå­sted var Mey­ers for­søk på å sik­re høy forsk­nings­mes­sig kva­li­tet på ar­bei­det i SSBs forsk­nings­av­de­ling sårt til­trengt. Gode sam­funns­mes­si­ge be­slut­nin­ger kan kun tas ba­sert på god forsk­ning. Chris­ti­ne Mey­ers av­gang har bi­dratt til å opp­rett­hol­de et sys­tem som ikke tje­ner det nors­ke folks in­ter­es­ser. Kan­skje var det egent­lig Siv Jen­sen som bur­de gått?

FOTO: STEIN BJØRGE

Fi­nans­mi­nis­ter Siv Jen­sen (Frp).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.