En­ga­sje­ment + ung­dom = <3

Aftenposten - - Meninger -

Det er man­ge ung­dom­mer som ikke en­ga­sje­rer seg, for­di de ikke tror på at det fak­tisk hjel­per. De tror stem­men de­res er ube­ty­de­lig i et sam­funn styrt av de voks­ne, og at de ikke har no­en på­virk­nings­kraft. Til ung­dom der ute som har dis­se tan­ke­ne: Har dere fulgt med?

Høs­ten 2017 er snart his­to­rie – en fan­tas­tisk his­to­rie! I hele lan­det en­ga­sjer­te ung­dom seg i Wed­ding Bus­ters-kam­pan­jen, der må­let var å få end­ret al­ders­gren­sen på ek­te­skap i Nor­ge til 18 år. For, hvor­dan kan vi job­be for at and­re land skal få 18-års­gren­se, når vi ikke en gang har det selv? I dag kan nem­lig 16- og 17-årin­ger gif­te seg med sam­tyk­ke fra for­eld­re og til­la­tel­se fra Fyl­kes­man­nen

Gjen­nom sep­tem­ber ble det sig­nert over 9000 brev av ung­dom som ble sendt til fyl­kes­men­ne­ne i lan­det. Bre­ve­ne had­de en klar mel­ding: Ikke la oss gif­te oss! Bre­ve­ne fikk helt enormt mye opp­merk­som­het. Det var ikke snakk om at folk ikke skul­le leg­ge mer­ke oss.

Kam­pan­jens re­sul­tat var over­vel­den­de, for­di al­le­re­de i no­vem­ber kom Re­gje­rin­gens lov­for­slag om 18-års­gren­se på ek­te­skap. På to må­ne­der (!) klar­te UNG­DOM å ska­pe nok en­ga­sje­ment til å få frem et lov­for­slag fra Re­gje­rin­gen.

I da­gens sam­funn er det jo også til­rette­lagt for at ung­dom skal ta kon­troll. For det er jo tross alt vi som er de frems­te eks­per­te­ne på kan­skje den vik­tigs­te på­virk­nings­ka­na­len vi har, nem­lig so­sia­le medi­er. Man kan en­ga­sje­re seg med noe så en­kelt som et taste­trykk: Skal du rea­ge­re med hjer­te el­ler sur­fjes?

Ved å en­ga­sje­re oss nå, for­mer vi frem­ti­den slik at vi slip­per å ta opp alt når vi kom­mer til mak­ten. Vi er al­le­re­de på god vei med man­ge gode ek­semp­ler på ung­dom som har fått gjen­nom­slag for en­ga­sje­men­tet sitt. Stem­men vår er vik­tig. En­ga­sjer deg i det du bryr deg om!

Li­sa Ma­rie F. Au­stad (17), junior­råd­gi­ver for barn og un­ges del­ta­kel­se og yt­rings­fri­het for URO

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.