«Tryne­fak­to­ren» må ut av sko­len

Aftenposten - - Meninger -

De al­ler fles­te har opp­levd å bli be­hand­let urett­fer­dig, men noe av det ver­ste er for­skjells­be­hand­ling på sko­len. I dag opp­le­ver fle­re ele­ver at det er helt and­re ting enn kom­pe­tanse­må­le­ne og det fag­li­ge som vekt­leg­ges i en vur­de­rings­si­tua­sjon. Den så­kal­te «tryne­fak­to­ren» må ut av sko­len.

Alle ele­ver har rett på å bli vur­dert etter fag­lig evne og pre­sta­sjon, ikke etter ut­se­en­de, opp­rin­nel­se el­ler etter­navn. Vi må der­for hele ti­den job­be for at alle fø­ler seg rett­fer­dig be­hand­let på sko­len og at alle har en lik sjan­se. Sto­re prø­ver bur­de der­for ret­tes ano­nymt. Hele 73 pro­sent av ele­ve­ne er for ano­nym ret­ting, og 63 pro­sent fø­ler at de er blitt ut­satt for tryne­fak­to­ren, iføl­ge en un­der­sø­kel­se gjort for Elev­or­ga­ni­sa­sjo­nen i 2013. Det­te sier noe om om­fan­get av ele­ver som fø­ler seg urett­fer­dig be­hand­let. Det må ta slutt.

Når en har vur­de­ring i et fag, er det es­sen­si­elt at alle blir likt be­hand­let, uan­sett hva la­ere­ren ten­ker om deg. På uni­ver­si­te­tet og i høy­sko­le­ne prak­ti­se­res al­le­re­de ano­nym ret­ting. Det er en ef­fek­tiv me­to­de for å sør­ge for at in­gen blir urett­fer­dig be­hand­let. En stør­re grad av ano­ny­mi­tet gir alle ele­ver en så stor mu­lig­het som mu­lig til å opp­nå den ka­rak­te­ren de for­tje­ner. Der­for vil Unge Høy­re fjer­ne tryne­fak­to­ren og inn­føre ano­nym ret­ting ved alle ten­ta­me­ner og de sto­re og vik­ti­ge vur­de­rings­si­tua­sjo­ne­ne.

Det er hva man kan og ikke hvem man er, som skal be­stem­me hvil­ke ka­rak­ter man skal få.

Nat­ha­ni­el Bram­ba­ni (16), Styre­med­lem i Sandnes og Ja­eren Unge Høy­re

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.