Jubilanter 75

Aftenposten - - Navn -

Spe­sial­pe­da­gog IVAR ØST­BERG, Dverg­furu­vei­en 15, 9414 Har­stad. Øst­berg har va­ert leder i Har­stad eldre­råd si­den 2007. Han var stor­tings­re­pre­sen­tant for Troms fra 1997 til 2005, og var da med­lem i kom­mu­nal­ko­mi­te­en. Han har sit­tet i Har­stad kom­mune­sty­re og var vara­ord­fø­rer i 1983. Øst­berg har va­ert leder av Har­stad KrF, Troms KrF og med­lem i sen­tral­sty­ret i KrF. Han var med­lem av Troms fyl­kes­ting fra 1991 til 1997, og var styre­le­der for Ås­gård syke­hus og RITØ. Etter no­en år som rek­tor på sko­len ved Bjerke­tun sko­le og be­hand­lings­hjem i Bae­rum, flyt­tet fa­mi­li­en nord­over og han ar­bei­det som spe­sial­pe­da­gog ved PPD for Sør-Troms. I den­ne pe­rio­den var han pro­sjekt­le­der for et for­søk med vi­dere­gå­en­de sko­le, bo­lig og ar­beid til ut­vik­lings­hem­me­de. Det­te før­te til at Troms fyl­ke ble prøve­fyl­ke for ar­beids­sam­vir­ke el­ler VTA-be­drif­ter, og an­svars­re­for­men inn­ført i 1981, ti år før den ble lov­på­lagt. Øst­berg ble leder for PPD i 1985 og fyl­kes­audio­pe­da­gog fra 1995, etter au­dio­pe­da­go­gikk­ut­dan­ning ved UiO.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.