– VI MÅ BYG­GE OPP FOR­VENT­NIN­GER

Na­sjo­nal­gal­le­ri­ets di­rek­tør Ka­rin Hinds­bo

Aftenposten - - Forside - HEI­DI BORUD hei­di.borud@af­ten­pos­ten.no

Di­rek­tør Ka­rin Hinds­bo har holdt en lav pro­fil den førs­te ti­den ved Na­sjo­nal­mu­se­et. Men det kom­mer ikke til å vare.

Det har va­ert be­mer­kel­ses­ver­dig stil­le fra den munt­re dans­ken Ka­rin Hinds­bo si­den hun til­tråd­te som di­rek­tør for Na­sjo­nal­mu­se­et i juni. Men at det har va­ert stil­le utad, be­tyr ikke at det har skjedd lite. Pro­fe­sjo­nelt har hun gjort et dyp­dykk i den sto­re or­ga­ni­sa­sjo­nen Na­sjo­nal­mu­se­et er, og pri­vat har hun kom­met seg i hus på Skille­bekk med søn­ne­ne på seks og ni år, og med eks­mann og kja­eres­te med på flytte­las­set fra Ber­gen.

Et be­visst valg

– Det har va­ert et me­get be­visst valg fra min side å hol­de en lav pro­fil i star­ten. Jeg treng­te litt ro til å bli kjent med or­ga­ni­sa­sjo­nen og til å ha et eks­klu­sivt fo­kus på den og de an­sat­te uten for­styr­rel­ser. Det føl­tes rik­tig. Jeg vet at folk har spurt hvor­for jeg har va­ert lite synlig utad, men jeg har øns­ket å prio­ri­te­re det in­ter­ne ar­bei­det først.

– Ho­ved­fo­ku­set nå er å kom­me på plass i det nye mu­se­et. Vi må byg­ge opp for­vent­nin­ger, og vi har gode sam­ar­beids­par­te­ne, blant an­net Spare­bank­stif­tel­sen DNB. Vi skal også få fle­re gode sam­ar­beids­av­ta­ler på plass.

Hinds­bo er kjent som en sva­ert fritta­len­de og pro­duk­tiv kul­tur­le­der. Etter at hun flyt­tet fra Ber­gen til Oslo for å ta over det Na­sjo­nal­mu­se­et, som før hen­nes tid var pre­get av ster­ke per­so­nal­kon­flik­ter, er to­nen mer var­som.

– Hvor­dan har de førs­te må­ne­de­ne va­ert?

– Det har va­ert å ta et dyp­dykk i or­ga­ni­sa­sjo­nen, se på vei­en vi­de­re, his­to­rik­ken, bli kjent med de an­sat­te. Det har jeg brukt mye tid på.

– Jeg er glad for mø­te­ne jeg er hatt med de an­sat­te, det er så mye kunn­skap og en­ga­sje­ment her. Det er så man­ge fine og flin­ke folk i alle ledd, og det er vik­tig å si det høyt. Det gjel­der i alle ledd av or­ga­ni­sa­sjo­nen – fra lo­gis­tikk, for­mid­ling, ku­ra­te­ring, kon­ser­ve­ring, drift og alle and­re om­rå­der.

– Hva skjer med ba­sis­ut­stil­lin­gen?

– Det­te er et helt sen­tralt pro­sjekt mot det nye mu­se­et som in­volve­rer sva­ert man­ge. Vi er nett­opp i ferd med å spik­re verks­lis­te­ne. Vi skal vise rundt 6000 verk på over 10.000 kvad­rat­me­ter. Nå er det vik­tig at vi får en god og dy­na­misk flyt i pro­sjek­tet frem­over. Vi la­erer hele ti­den mens vi hol­der på.

Frem­ti­den

– Hva skjer med Na­sjo­nal­gal­le­ri­et? Hva er din an­be­fa­ling til Kul­tur­de­par­te­men­tet?

– Jeg har brukt en del tid på den sa­ken – både eks­ternt og in­ternt. Akku­rat nå av­ven­ter jeg inn­spill fra Kul­tur­de­par­te­men­tet om hvil­ken form for pro­sess det skal va­ere vi­de­re. Jeg har jevn­lig kon­takt med sty­ret om sa­ken, men det er de­par­te­men­tet som nå må kom­me med et ut­spill.

– Det­te er en sak som opp­tar man­ge, det er et stort en­ga­sje­ment for Na­sjo­nal­gal­le­ri­et. Jeg drod­ler og grub­ler på uli­ke løs­nin­ger for bru­ken av byg­get vi­de­re. Vi har for­valt­nings­an­svar for byg­get, og jeg reg­ner med at vi blir hørt. Det er et vik­tig histo­risk bygg. Hele Tul­lin­løk­ka er en per­le, helt ny­de­lig. Det er sto­re mu­lig­he­ter for det om­rå­det.

Ha­gens kunst­sam­ling

– Hva med Stein Erik Ha­gens kunst­sam­ling. Blir det no­en sam­ar­beids­av­ta­le med Na­sjo­nal­mu­se­et?

– Jeg har god kon­takt med både Stein Erik Ha­gen og ku­ra­tor Stei­nar Gjes­sing. Det­te må vi se i et lang­sik­tig per­spek­tiv. Ha­gen er vel­dig sje­ne­røs som stil­ler sin sam­ling til dis­po­si­sjon. Det er også vik­tig for meg å ha god kon­takt med and­re vik­ti­ge pri­va­te sam­ler­ne.

– Du fikk mye pep­per fra man­ge kunst­ne­re for din ut­stil­ling med Dron­ning Son­ja i Ber­gen. Hva la­er­te du av den er­fa­rin­gen?

– Grun­nen til at vi gjor­de den ut­stil­lin­gen, var å mar­ke­re Dron­nin­gens ster­ke en­ga­sje­ment for kuns­ten. Det er også vik­tig å åpne opp mu­se­et for nye grup­per, og det må jeg si vi lyk­kes med. Det var et stort en­ga­sje­ment og sva­ert man­ge besøkende.

– Så er det vik­tig ikke å un­der­vur­de­re kom­mu­ni­ka­sjo­nen og til­rette­leg­gel­sen. Jeg har tatt kon­struk­tiv kri­tikk til meg, men luk­ket for det som ikke er kon­struk­tivt. Det er kan­skje det vik­tigs­te jeg har la­ert.

En­tu­si­as­me for byg­get

– Hvor­dan skal du frem­over ska­pe en­tu­si­as­me for det nye mu­se­et?

– Helt bok­sta­ve­lig talt så rei­ser byg­get seg nå fra dag til dag. Det er en fy­sisk stor til­stede­va­er­el­se i byen. Jeg vil at vi skal dis­ku­te­re of­fent­lig hva slags rol­le mu­se­et skal spil­le. Hva er Na­sjo­nal­mu­se­ets rol­le i det 21. år­hund­ret?

– Mu­se­et som in­sti­tu­sjon har høy tro­ver­dig­het, og folk har til­lit til in­for­ma­sjo­nen som kom­mer fra mu­se­et. Den til­li­ten skal Na­sjo­nal­mu­se­et ta vare på og bru­ke ak­tivt, sier Hinds­bo.

Hun er opp­tatt av hva vi egent­lig skal med kuns­ten. I vår flim­ren­de di­gi­ta­le ver­den, er det vik­tig at vi alle er godt nok rus­tet.

– Her har kuns­ten en rol­le å spil­le. Den vi­su­el­le kul­tu­ren er vik­tig.

– Det er en au­ten­ti­si­tet i gjen­stan­de­ne, og det er vik­tig i dag. Kunst ap­pel­le­rer sta­dig mer til man­ge, og jeg tror isa­er til ung­dom. Vi kan bi­dra med en stør­re for­stå­el­se av sam­fun­net, sier Hinds­bo.

Hun vil gjer­ne for­tel­ler om nes­te års pro­gram:

– Det skjer mye frem mot 2020. Et høyde­punkt nes­te år blir den sto­re mønst­rin­gen av Ha­rald Sohl­berg i Na­sjo­nal­gal­le­ri­et. Det er ny­de­li­ge bil­der, helt ma­gis­ke og mys­tis­ke. Sohl­bergs bil­der er vak­re og uro­vek­ken­de og vi­ser norsk kul­tur og na­tur på sitt bes­te, sier Ka­rin Hinds­bo.

FOTO: JAN T. ESPEDAL

Di­rek­tør Ka­rin Hinds­bo foran bil­led­kunst­ner Ha­rald Sohl­bergs (1869–1935) kjen­te mo­tiv «Vin­ter­natt i Ron­da­ne» fra 1914. Nes­te år blir det stor Sohl­berg-ut­stil­ling i Na­sjo­nal­gal­le­ri­et.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.