KrF og Venst­re er ikke blitt li­ke­re i lø­pet av hel­gen

Venst­re har brukt tre må­ne­der på å la­ere å hol­de seg for ne­sen uten at det sy­nes. KrF job­ber med å skjøn­ne at det er nød­ven­dig.

Aftenposten - - Forside - Tri­ne Ei­lert­sen Po­li­tisk re­dak­tør

Alle par­ti­er som sli­ter med spri­ken­de for­vent­nin­ger fra vel­ger­ne, må ta noen kla­re valg

Pa­ral­lelt med at Venst­re av­vik­let lands­møte og prøv­de ikke å snak­ke om parti­le­de­rens pri­vat­liv, holdt Knut Arild Harei­de en tale for lands­sty­ret i KrF. Den skal va­ere star­ten på vei­en vi­de­re for KrF, en vei som må ta par­ti­et bort fra det uty­de­li­ge sen­trum, i en el­ler an­nen ret­ning som vel­ger­ne kan for­hol­de seg til.

Det hø­res klø­ne­te ut. Og det er det. Den som skal prø­ve å si noe om hvil­ken vei

KrF går, må ty til krem­lo­lo­gi­en. Da kan det va­ere greit å star­te med det vi vet.

Uklar­het sli­ter

Vi vet at KrF gjor­de et his­to­risk dår­lig valg i høst, og at par­ti­et har selv­ran­sa­ket seg frem til at en uklar sam­ar­beids­stra­te­gi bi­dro til det dår­li­ge re­sul­ta­tet.

Dess­uten vet vi at KrF umid­del­bart etter val­get tok et steg bort fra stats­mi­nis­te­ren par­ti­et gikk til valg på, ved å av­vise mu­lig­he­ten for en ny run­de med sam­ar­beids­av­ta­le el­ler re­gje­rings­del­ta­gel­se.

Til slutt vet vi at Venst­re, som var KrFs part­ner i for­ri­ge pe­rio­de, hop­pet mer el­ler mind­re rett fra en de­batt om Frp skul­le va­ere ho­ved­fien­de til re­gje­rings­del­ta­gel­se – med Frp. Par­ti­et unte seg rik­tig­nok en dis­kret fei­ring av at Syl­vi List­haug er ute av re­gje­ring, men Frp-le­der Siv Jen­sen ble møtt med over­vel­den­de ap­plaus da hun be­søk­te Venst­re-fol­ket på Gardermoen lør­dag.

Et slags steg til venst­re

Res­ten må vi tol­ke oss til. Et sted å gå inn er å lyt­te til ta­len Knut Arild Harei­de holdt lør­dag, om­trent sam­ti­dig med at Venst­re tok nye steg i ret­ning av en nar­ko­tika­po­li­tikk og fa­mi­lie­po­li­tikk­som får det til å gå kaldt ned­over ryg­gen på Harei­des parti­fel­ler.

Med unn­tak av pas­sa­sjen om bio­tek­no­lo­gi og noen set­nin­ger om fri­vil­lig­het, pek­te ta­len i ret­ning av at par­ti­et tar et steg til venst­re. I dis­trikts­po­li­tik­ken leg­ger KrF seg tett inn­til Sen­ter­par­ti­et. I den øko­no­mis­ke po­li­tik­ken er for­skjel­le­ne til Ar­bei­der­par­ti­et mar­gi­na­le. Og i skole­po­li­tikk og te­ma­et barnefattigdom kan SV-er­ne nik­ke gjen­kjen­nen­de til Harei­des ord.

Krem­lo­lo­gi­en slår inn når vi ob­ser­ve­rer at fle­re råd­gi­ve­re, der­iblant Harei­des na­er­mes­te, er hen­tet fra sen­trum-venst­re-mil­jø­et rundt Tanke­smi­en Agen­da. Nest­le­der Olaug Bolle­stad mar­ke­rer ty­de­lig til­hø­rig­het i venstre­fløy­en i par­ti­et i nes­ten alle sa­ker. Hun er langt syn­li­ge­re enn den and­re nest­le­de­ren, Kjell In­golf Rop­stad, som plas­se­res på høyre­fløy­en i par­ti­et.

KrF har job­bet mot sin fore­truk­ne stats­mi­nis­ter i sa­ker som No­bel­ko­mi­te­en, bygge­skan­da­len på Stor­tin­get og til slutt List­haug. Med unn­tak av i bud­sjet­tet, har KrF ofte stemt med op­po­si­sjo­nen, mot re­gje­rings­par­ti­ene, i mind­re sa­ker. Vi­de­re er det vans­ke­lig å spo­re den helt sto­re sor­gen over at kris­ten­kon­ser­va­ti­ve KrF-ere som Ma­ri­ta Mol­tu i Ber­gen mel­der seg ut.

Hå­per å gå i pluss

Alle par­ti­er som sli­ter med spri­ken­de for­vent­nin­ger fra vel­ger­ne, må ta noen kla­re valg. De val­ge­ne må gjø­res vel vi­ten­de om at par­ti­et vil mis­te en grup­pe vel­ge­re for å vin­ne noen and­re. Hå­pet er at regn­ska­pet går i pluss til slutt. Ak­ku­rat nå, når

KrF opp­le­ver med­lems­vekst i kjøl­van­net av List­haug-dra­ma­et, er det nok fris­ten­de å ten­ke at et steg til venst­re ikke be­hø­ver å kos­te så man­ge vel­ge­re. Men det er en sterk er­kjen­nel­se i KrF av at par­ti­et er dypt og ge­nuint split­tet i sam­ar­beids­spørs­må­let. Det er hel­ler ikke så en­kelt at split­tel­sen går mel­lom til­lits­valg­te og vel­ge­re, selv om det er et te­ma at grunn­fjel­let til KrF be­står av vel­ge­re som hel­ler mer mot høy­re enn mot venst­re i man­ge spørs­mål. Uan­sett grunn­hold­ning, er det få som ikke ser at KrF må unn­gå å gå inn i en ny stor­tings­valg­kamp uten å va­ere en del av et sty­rings­al­ter­na­tiv.

Ikke en vei for Ap

Et av al­ter­na­ti­ve­ne er, el­ler var, å sam­ar­bei­de med Ap. Men hvis KrF har pro­ble­mer, kan de gan­ges med ti i Ap. Der prø­ver fle­re å få de­bat­ten inn i et spor som hand­ler om hvor langt til venst­re par­ti­et må gå for å dem­me opp for den økte opp­slut­nin­gen om SV og Rødt. Noen vas­ne verdi­kom­pro­mis­ser med KrF, som har valgt kam­pen mot sor­te­rings­sam­fun­net og li­be­ra­li­sert bio­tek­no­logi­lov som vik­tigs­te sig­nal­sak, står nep­pe på lis­ten over løs­nin­ger i Ap. På dis­se om­rå­de­ne er det, tross ut­talt skuf­fel­se over li­be­ra­li­se­rin­gen i Høy­re, Er­na Sol­bergs par­ti som har va­ert mu­lig å reg­ne med. Harei­de bruk­te da også lands­styre­ta­len til å ut­ford­re Er­na Sol­berg og Høy­re: Går det galt, sett med KrF-øyne, med den nye bio­tek­no­logilo­ven, er det mye mind­re igjen av det som bin­der de to par­ti­ene sam­men.

Litt nese­hol­ding må til

Pro­ble­met for KrF er at det ikke nød­ven­dig­vis er Sol­bergs pro­blem om KrF blir skuf­fet over den nye bio­tek­no­logilo­ven. Par­ti­et har ikke så man­ge valg som det hå­pet det had­de, den gan­gen Harei­de til­tråd­te som parti­le­der, og drøm­te om å byg­ge et sterkt sen­trum. Kan­skje må KrF også inn­se at po­li­tikk hand­ler om å vil­le – og om å hol­de seg litt for ne­sen med jev­ne mel­lom­rom for å få det som de vil. Venst­re har brukt knap­pe tre må­ne­der på å la­ere seg kuns­ten. Så vil nok Harei­de gjer­ne se om det også be­tyr at Ven­st­res vel­ge­re får med seg at par­ti­et får det som vil. Men Ven­st­res er­fa­rin­ger hjel­per bare KrF et styk­ke på vei.

De to par­ti­ene er ikke blitt li­ke­re i lø­pet av hel­gen.

FOTO: AU­DUN BRAASTAD, NTB SCANPIX

KrF-le­der Knut Arild Harei­de sa lite om sam­ar­beid da han holdt tale i lands­sty­ret i par­ti­et lør­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.