Dansk IS-kri­ger fra­tatt pas­set og ut­vist på livs­tid

Han ble født i Dan­mark i 1992. Der har han bodd hele li­vet, før han reis­te til Syria og ble frem­med­kri­ger i ter­ror­grup­pen IS. I Dan­mark har én frem­med­kri­ger blitt fra­dømt sitt dans­ke stats­bor­ger­skap. Nå føl­ger enda fle­re sli­ke retts­sa­ker.

Aftenposten - - Forside - OLGA STOKKE

For­eld­re­ne kom­mer fra Tyr­kia, der­for er Enes Ciftci også tyr­kisk stats­bor­ger. Først i 2000 ble han dansk bor­ger, sam­ti­dig med mo­ren.

14. no­vem­ber 2017 ble han his­to­risk. 25 år gam­mel ble han Dan­marks førs­te frem­med­kri­ger som ble fra­kjent sitt dans­ke stats­bor­ger­skap ved dom i dansk høy­este­rett. Han ble sam­ti­dig ut­vist og ilagt inn­reise­for­bud for all­tid.

Bru­dul­jer i Nor­ge

De­bat­ten om å fra­ta for ek­sem­pel frem­med­kri­ge­re og ter­ro­ris­ter stats­bor­ger­ska­pet har ny­lig skapt bru­dul­jer i Nor­ge. Syl­vi List­haug trakk seg som jus­tis­mi­nis­ter etter at hun la ut et Face­bo­ok-inn­legg der hun an­grep Ar­bei­der­par­ti­et. Hun skrev at for Ap er ter­ro­ris­te­nes ret­tig­he­ter vik­ti­ge­re enn na­sjo­nens sik­ker­het.

Bak­grun­nen var at Re­gje­rin­gen had­de lagt frem et lov­for­slag om tap av stats­bor­ger­skap ved straff­ba­re for­hold, etter dom. For­sla­get åp­net dess­uten for å fra­ta stats­bor­ger­skap av hen­syn til grunn­leg­gen­de na­sjo­na­le in­ter­es­ser, uten krav til forut­gå­en­de dom­stols­be­hand­ling. Ap men­te, og stor­tings­fler­tal­let me­ner, at dom­sto­len må av­gjø­re sli­ke sa­ker.

15. mars ba Stor­tin­get Re­gje­rin­gen om å ut­re­de ord­ning med rask dom­stols­be­hand­ling av hen­syn til grunn­leg­gen­de na­sjo­na­le in­ter­es­ser. Lo­ve­ne blir ikke iverk­satt før Re­gje­rin­gen kom­mer til­ba­ke til Stor­tin­get med ny ut­red­ning.

Både i Nor­ge og Dan­mark fryk­ter man at hjem­vend­te frem­med­kri­ge­re kan ut­gjø­re en ter­ror­trus­sel. Bak­grun­nen for å fra­ta per­soner stats­bor­ger­ska­pet er å be­skyt­te lan­det mot al­vor­lig kri­mi­na­li­tet. Iføl­ge dansk lov skal det «fore­lig­ge me­get tungtve­jen­de grun­de for at ret­fa­er­dig­gø­re en ud­vis­ning, når der er tale om en fast­bo­en­de ud­la­en­ding, der er født her i lan­det el­ler ind­rejst som barn, og som har til­bragt det mes­te af sin barn­dom og ung­dom her i lan­det. For­må­let med at ud­vi­se ham er at fore­byg­ge uro el­ler for­bry­del­se».

His­to­risk dom for pizza­ba­ker

Enes Ciftci har bare grunn­sko­le. Han har job­bet litt i fa­mi­li­ens piz­ze­ria, va­ert fle­re gan­ger på fe­rie i fa­mi­li­ens hus i Tyr­kia, er ugift, har ikke barn, bod­de hjem­me hos for­eld­re­ne – og inn­le­det et for­hold til ter­ror­grup­pen IS.

Han er dømt til feng­sel i seks år for to gan­ger å ha latt seg ver­ve som IS-kri­ger, i 2013 og 2015.

Iføl­ge høy­este­retts­dom­men fra no­vem­ber 2017 støt­tet han også of­fent­lig Omar Ha­mid El-Hussein, som i 2015 ut­før­te ter­ror­ak­sjo­nen mot Krudttøn­den i Kø­ben­havn. Den nors­ke isla­mis­ten Ubaydul­lah Hus­sain var i be­gra­vel­sen til El-Hussein, som døde i an­gre­pet.

I Nor­ge har fle­re hjem­vend­te IS­kri­ge­re fått fle­re år lan­ge feng­sels­straf­fer, men in­gen er blitt fra­tatt sitt nors­ke stats­bor­ger­skap. PST har ut­talt til NRK at i Nor­ge vil lov­for­sla­get gjel­de 5–10 per­soner.

Men i Dan­mark er det i fle­re and­re straffe­sa­ker mot frem­med­kri­ge­re ned­lagt på­stand om å fra­ta dem stats­bor­ger­ska­pet.

I fjor høst falt tre dom­mer om det­te i førs­te retts­in­stans. To av sa­ke­ne er an­ket; i en av dem ble en frem­med­kri­ger fra­dømt stats­bor­ger­ska­pet.

Den tred­je dom­men er retts-

kraf­tig, ved­kom­men­de ble ikke fra­dømt stats­bor­ger­ska­pet. Det opp­ly­ser Riks­ad­vo­ka­ten i Dan­mark til Af­ten­pos­ten.

Ut­vist etter 32 år

En gang tid­li­ge­re, i 2016, er en an­nen dans­ke blitt fra­dømt stats­bor­ger­ska­pet ved dom i Høy­este­rett. I til­legg ble han ut­vist fra Dan­mark med inn­reise­for­bud for be­stan­dig. Riks­ad­vo­ka­ten i Dan­mark, Ole Has­sel­gaard, ut­tal­te at dom­men er skjell­set­ten­de.

58 år gam­le Said Mansour – om­talt som Bog­hand­le­ren fra Brøns­høj – har også ma­rok­kansk stats­bor­ger­skap. Han har ikke reist til IS-om­rå­der, men har en ter­ror­dom på fire år.

Mansour har, iføl­ge dom­men, hyl­let Osa­ma bin La­den, for­her­li­get ter­ror­an­gre­pet i USA i 2001, ut­gitt lin­ker til vi­deo­klipp der ter­ro­ris­ter hen­ret­ter ira­kis­ke sol­da­ter. Han har tru­et med å an­gri­pe frans­ke og ame­ri­kans­ke in­ter­es­ser, det egyp­tis­ke par­la­men­tet og dre­pe jø­der. Opp­ford­ret unge mus­li­mer til va­ep­net, hel­lig krig og å slut­te seg til Nus­rafron­ten og Al-Qai­da. Han bruk­te Face­bo­ok, e-pos­ter og utga tre bø­ker for å spre ter­ror­bud­ska­pet.

Etter 32 år i Dan­mark snak­ker han iføl­ge dom­men bare «no­get» dansk. Han har kone, fem barn og fire barne­barn – alle dans­ke stats­bor­ge­re, i Dan­mark. Iføl­ge en la­ve­re dom­stol ar­bei­det han lite, men har levd på of­fent­lig kon­tant­h­ja­elp si­den 1994.

– Kan ikke ven­te i må­neds­vis

I Nor­ge er lov­end­rin­ge­ne ennå ikke på plass. Men Kunn­skaps­de­par­te­men­tet opp­ly­ser i en e-post at det så snart som mu­lig vil gjen­nom­føre en hø­ring for å føl­ge opp Stor­tin­gets an­mod­nings­ved­tak av 15. mars 2018 om å ut­re­de rask dom­stols­be­hand­ling av sa­ker som gjel­der tap av stats­bor­ger­skap av hen­syn til grunn­leg­gen­de na­sjo­na­le in­ter­es­ser.

Jon Helg­heim, inn­vand­rings­po­li­tisk tal­s­per­son i Frp og med­lem av Kom­mu­nal­ko­mi­te­en på Stor­tin­get, er saks­ord­fø­rer for det­te lov­for­sla­get. Når det gjel­der for­sla­get om hur­tig­dom­stol, sier han:

– Det mes­te ak­tu­el­le ut­fal­let er at sli­ke sa­ker, tap av stats­bor­ger­skap, blir be­hand­let i ting­rett el­ler lag­manns­rett etter git­te pro­se­dy­rer som ved va­re­tekts­fengs­lin­ger. Sam­men­lig­nin­gen her er tids­as­pek­tet. Når man skal fore­byg­ge et ter­ror­an­grep, må man hand­le raskt. Man kan ikke ven­te i må­neds­vis på at sa­ken skal kom­me opp for ret­ten.

Fort­satt i Dan­mark

I Dan­mark er beg­ge men­ne­ne som ble fra­tatt stats­bor­ger­ska­pet og ut­vist fra lan­det, fort­satt i Dan­mark.

Beg­ge har kla­get sa­ken sin inn for Den euro­pe­is­ke men­neske­ret­tig­hets­dom­sto­len. Det opp­ly­ser ad­vo­kat Mik­kel Erik­sen, som er for­sva­rer for både Mansour og Ciftci. De vet ennå ikke om dom­sto­len vil ta sa­ken de­res.

TEGNING: JØR­GEN BITSCH

Enes Ciftci er dømt for at han to gan­ger lot seg ver­ve til IS. Det end­te også med at han ble fra­dømt sitt dans­ke stats­bor­ger­skap, i til­legg til at han ble ved­tatt ut­vist.

Po­li­ti­et la frem det­te bil­det i retts­sa­ken mot nors­ke frem­med­kri­ge­re i 2015. Bil­det er be­slag, tatt i 2013 i Syria. T.v. en av nord­men­ne­ne som ble dømt i den his­to­risk førs­te IS-dom­men i Nor­ge, sam­men med barn­doms­ka­me­ra­ten Bas­ti­an Vas­quez (yt­terst...

FOTO: OLE BUNTZEN/ POLFOTO

Said Mansour som har bodd 32 år i Dan­mark, er ter­ror­dømt, men han dro ald­ri selv til IS­om­rå­der. I 2016 ble Mansour i dansk høy­este­rett fra­dømt sitt dans­ke stats­bor­ger­skap.

Enes Ciftci er født i Dan­mark

FOTO: CORNELIUS POP­PE/NTB SCANPIX

Ubaydul­lah Hus­sain ble i ja­nu­ar i år dømt til feng­sel i ni år. Bor­gar­ting lag­manns­rett døm­te ham for del­ta­gel­se i en ter­ror­or­ga­ni­sa­sjon – IS – for re­krut­te­ring av to per­soner til IS.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.