Sjø­mann, kom­mu­nist og fol­ke­lig for­fat­ter

Aftenposten - - Forside - WENCHE FUGLEHAUG HANNE MELLINGSAETER RAGN­HILD SOFIE SELSTØ

Fra syke­sen­gen full­før­te

Jon Michelet sjet­te bind av livs­ver­ket En sjø­ens helt.

For­fat­te­ren døde fre­de­lig og ro­lig sent lør­dag kveld, med sin na­er­mes­te fa­mi­lie til ste­de. – Han var dypt els­ket, og han kom­mer til å bli dypt sav­net, sier hans kone To­ril Brek­ke på veg­ne av fa­mi­li­en.

Michelet har de sis­te åre­ne va­ert kreft­syk og fikk i fjor som­mer et til­bake­fall.

– En bau­ta har gått bort

Det lit­te­ra­ere mil­jø­et i Nor­ge er i sorg.

– For oss kol­le­ger i krim­lit­te­ra­ere Nor­ge er det en bau­ta som nå har gått bort. Sam­men med Gun­nar Staalesen var Michelet på 1970-tal­let med på å bane vei­en for den nye nors­ke krim­bøl­gen. Men Jon var mer enn bare en krim­for­fat­ter. Han var også en sam­funns­en­ga­sjert og en po­li­tisk opp­tatt mann. Jeg hus­ker ham også som en varm og god kol­le­ga, sier for­fat­ter Tom Egeland til NTB.

For­lags­sjef In­ge­ri En­gel­stad be­skri­ver på veg­ne av Ok­to­ber for­lag Jon Michelet som et men­nes­ke som had­de en so­li­da­ri­tet og et en­ga­sje­ment som ald­ri hvil­te.

– Han var en uvan­lig raus per­son, full av for­tel­lin­ger og kunn­skap om en for­bløf­fen­de meng­de em­ner. Hans bort­gang er et stort tap for norsk lit­te­ra­tur.

– Et na­sjo­nal­verk

Venn og for­fat­ter­kol­le­ga Dag Sol­stad møt­te Michelet for noen da­ger si­den.

– Han var en av Nor­ges mest fol­ke­li­ge for­fat­te­re, sier han.

Sol­stad for­tel­ler at Michelet var klar og be­stemt på å full­fø­re bok­pro­sjek­tet En sjø­ens helt.

– En sjø­ens helt er av enorm be­tyd­ning. Jon har for­fat­tet et na­sjo­nal­verk.

Fot­ball-VM

Den po­pu­la­ere for­fat­te­ren og sam­funns­de­bat­tan­ten har i fle­re ti­år va­ert en av Nor­ges mest kri­ti­ker­ros­te, mest­sel­gen­de og pro­duk­ti­ve. Michelet de­bu­ter­te lit­te­ra­ert i 1975 med kri­mi­nal­ro­ma­nen Den druk­ner ei som hen­ges skal. Han har ut­gitt ro­ma­ner, barne­bø­ker, skue­spill og sak­pro­sa. Sam­men med Dag Sol­stad har han si­den 1982 ut­gitt en se­rie bø­ker om fot­ball-VM.

Bo­ken Orions bel­te ble fil­met i 1985, og fle­re av Miche­lets kri­mi­nal­ro­ma­ner med Wil­helm Thy­ge­sen i ho­ved­rol­len ble brukt som grunn­lag for en dra­ma­ti­se­ring for NRK TV.

De sis­te åre­ne ga han ut stor­verk om nors­ke sjø­fol­ks he­rois­ke inn­sats un­der 2. ver­dens­krig. De fem førs­te bin­de­ne i ver­ket En sjø­ens helt er tryk­ket i 750.000 ek­semp­la­rer. Det­te ge­dig­ne ver­ket blir, iføl­ge hans for­lag, stå­en­de for etter­ti­den som den sto­re, nors­ke sjø­ro­ma­nen.

For sitt ar­beid med å hed­re krigs­sei­ler­ne ble Jon Michelet til­delt Øst­fold­pri­sen i 2013, Norsk Sjø­of­fi­sers­for­bund he­ders­pris i 2015 og An­ders Jah­res kul­tur­pris i 2016.

Jon Michelet skrev til det al­ler sis­te, og rakk å full­fø­re det sjet­te bin­det med tit­te­len Kri­ge­rens hjem­komst. Bo­ken gis ut til høs­ten.

– Jon gjor­de en enorm kraft­an­stren­gel­se på slut­ten for å bli fer­dig med sis­te bind om krigs­sei­ler­ne, og han var vel­dig stolt og let­tet over at han klar­te det, sier To­ril Brek­ke.

– Han har hatt fle­re liv

Fra 1997 til 2002 var Michelet re­dak­tør i Klasse­kam­pen. Nå­va­eren­de Klasse­kam­pen­re­dak­tør, Bjør­gulv Braa­nen, job­bet da som re­dak­sjons­sjef.

– Jon var en av de var­mes­te og mest om­sorgs­ful­le per­sonen jeg har møtt, sier Braa­nen.

– Han har hatt fle­re liv – som jour­na­list, for­lags­re­dak­tør, krim­for­fat­ter og re­dak­tør i Klasse­kam­pen. Han had­de en enormt im­po­ne­ren­de re­start som for­fat­ter igjen, sier Braa­nen.

Tid­li­ge­re Af­ten­pos­ten-re­dak­tør Hil­de Haugs­gjerd me­ner Michelet var «en sjel­den plan­te» – en fri mann som sto for hold­nin­ge­ne og det li­vet han øns­ket å leve.

Også hun hyl­ler En sjø­ens helt: – Han tok opp et vik­tig te­ma om en grup­pe som har va­ert for­sømt av det nors­ke sam­fun­net. Det er utro­lig fint at han lyk­tes så vel­dig i det sto­re pro­sjek­tet om krigs­sei­ler­ne.

– Drap i min lei­lig­het

– Det er et stort tap for norsk kul­tur­liv og alt­for, alt­for tid­lig, sier kul­tur­mi­nis­ter Tri­ne Skei Gran­de (V).

– Har du en fa­vo­ritt­bok av ham?

– I den førs­te bo­ken han skrev, er det førs­te dra­pet kan­skje i min lei­lig­het. Da jeg flyt­tet inn, ring­te jeg og spur­te om det var «sånn om­trent der» og «ja, det var sånn om­trent der». Så jeg har et spe­si­elt for­hold til den bo­ken.

Sam­funns­de­bat­tant og skri­bent Kris­ti­an Mei­sing­seter job­ber med en auto­ri­sert bio­gra­fi om Jon Michelet.

– Han voks­te opp ved sjø­en, og dro tid­lig til sjøs selv. Det er in­gen tvil om at han had­de sjø­en med seg res­ten av li­vet, også da han skrev En sjø­ens helt, sier Mei­sing­seter.

– Gjor­de stort inn­trykk

– Det er vel­dig trist. Man skal ikke kim­se av at skjønn­lit­te­ra­tur kan gi kunn­skap om and­re land, sier stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg. – Jeg hus­ker hele Thy­ge­sen-se­ri­en godt, og bo­ken Ter­ra Roxa om Bra­sils jord­ei­en­dom­mer, gjor­de stort inn­trykk på meg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.