Be­sk­ja­er nå og få bed­re frukt i høst

Knut Amund Sur­li­en, sen­tral kul­tur­an­svar­lig for kjerne­frukt i Gart­ner­hal­len, er klar i sin sak.

Aftenposten - - Forside - KATHRINE HUMBERSET

– Nå er traer­ne frem­de­les i noen­lun­de dva­le, sam­ti­dig som det er kort tid igjen av vin­te­ren. Det gjør at man ikke ri­si­ke­rer sto­re ut­tør­kings­ska­der og frost­ska­der i kut­te­ne på tre­et. Det er også let­te­re å få øye på hva som even­tu­elt er ska­det el­ler dødt etter vin­te­ren, for­kla­rer han.

Ma­ri­an­ne Uten­gen, re­dak­sjons­med­ar­bei­der og gart­ner i Det nors­ke hage­sel­skap, er enig, men pre­si­se­rer at det hand­ler mer om hvor mye som skal fjer­nes enn hvil­ke tra­er det er snakk om.

– Er det tyk­ke gre­ner som skal fjer­nes, er det best å gjø­re job­ben nå på etter­vin­te­ren. Når traer­ne står uten bla­der, er det mer over­sikt­lig å ut­fø­re skja­ere­ar­bei­det. Gre­ner som er un­der tom­me­len tyk­ke fjer­nes best om som­mer­en når traer­ne er i vekst. Da he­les så­re­ne ras­ke­re og vi unn­går an­grep av for ek­sem­pel sopp.

– Man­ge er ikke tøf­fe nok

– Men hvor­dan går man egent­lig frem når frukt­tre­et skal be­sk­ja­eres?

– Jeg vil­le først tatt vekk plante­ma­te­ria­le som er sykt og dødt, og fjer­net bruk­ne ge­ner. De­ret­ter vil­le jeg tenkt prak­tisk: at det ikke er i vei­en for tra­fikk, par­ke­ring, gress­klip­per el­ler at det skyg­ger på ute­plas­sen, sier Sur­li­en.

Han me­ner den van­ligs­te fei­len man­ge gjør, er å ikke va­ere kon­se­kvent og tøff nok un­der be­sk­ja­e­rin­gen. Re­sul­ta­tet blir ofte et pa­ra­ply­for­met tre.

– Man­ge spa­rer på de sto­re gre­ne­ne på top­pen, slik at de får mest lys og blir ster­kest, mens de un­der blir hen­gen­de i skyg­gen. Det fø­rer etter hvert til at tre­et vis­ner opp­over stam­men, og så sit­ter man igjen med et tre som lig­ner en pa­ra­ply.

– Ta bort de størs­te i top­pen

Sur­li­en for­tel­ler at frukt­tra­er i ut­gangs­punk­tet tå­ler bru­tal be­sk­ja­e­ring. Han rå­der folk til å tør­re å ta bort sto­re gre­ner. Tre­et bør ide­elt sett va­ere for­met som en py­ra­mi­de.

– Ta hele ti­den bort de størs­te gre­ne­ne øverst slik at tre­et all­tid har en spiss topp. Da vil lys og luft let­te­re slip­pe inn, og tre­et vil vokse og for­nye seg. Det gir den bes­te frukt­kva­li­te­ten og de sun­nes­te traer­ne, sier han og til­føy­er:

– I proff­pro­duk­sjon er det van­lig ikke å skja­ere helt inn til stam­men, men la stum­per som er cir­ka en dia­me­ter av leng­den til gre­nen man tar bort stå igjen. Det re­du­se­rer ri­si­ko­en for syk­doms­in­fek­sjo­ner i stam­men og øker sann­syn­lig­he­ten for at tre­et får nye gre­ner. Uten­gen leg­ger til:

– Fjern så­kal­te vann­skudd (tynt og løst skudd på stam­me el­ler gren, journ.anm.), ska­de­de gre­ner, gre­ner som vokser i kryss og inn­over i kro­nen. De­ret­ter kan man tyn­ne der­som det er tett vekst.

Tid­lig vår kan gjø­re ska­de

In­gen av eks­per­te­ne tror årets lan­ge og kal­de vin­ter har gjort ska­de på traer­ne.

– Frukt­traer­ne våre er re­la­tivt hard­fø­re, så vin­te­ren som har va­ert skal ikke va­ere noe pro­blem. Det som kan ha gitt ska­de på frukt­tra­er i år er bei­ting av rå­dyr og elg. Sto­re snø­meng­der har ført til at dy­re­ne har truk­ket ut på vei­en og der­med inn i ha­ge­ne våre, der ma­ten er ser­vert, for­kla­rer Uten­gen. Sur­li­en er enig:

– Snø­en iso­le­rer og be­skyt­ter, og det har va­ert lite el­ler in­gen frost i bak­ken der snø­en har lig­get. De fles­te tra­er tå­ler ned mot 25 mi­nus­gra­der når de er i dva­le. Den størs­te fa­ren er når vår­en kom­mer tid­lig for så å bli satt til­ba­ke av vin­te­ren igjen. Det gjør at plan­te­ne først be­gyn­ner å vokse, for så å bli av­brutt av kul­de, vind og tørt va­er. Det er en stress­fak­tor.

Er det tyk­ke gre­ner som skal fjer­nes, er det best å gjø­re job­ben nå på etter­vin­te­ren Ma­ri­an­ne Uten­gen, Det nors­ke hage­sel­skap

FOTO: SIGNE DONS (T.V.) OG MAR­TE E. L. JO­HAN­SEN

– Ta hele ti­den bort de størs­te gre­ne­ne i top­pen slik at tre­et all­tid har en spiss topp. Da vil lys og luft let­te­re slip­pe inn, og tre­et vil vokse og for­nye seg, rå­der frukt­tre­eks­pert Knut Amund Sur­li­en i Gart­ner­hal­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.