Et av ver­dens ver­ste dik­ta­tu­rer åp­ner dø­re­ne

Us­bek­istan. Sen­tral-Asias mest folke­rike land slip­per løs po­li­tis­ke fan­ger og g jen­nom­fø­rer end­rin­ger som kan for­and­re en av ver­dens far­ligs­te re­gio­ner.

Aftenposten - - Forside - Per An­ders Jo­han­sen Af­ten­pos­tens kor­re­spon­dent

Us­bek­istans bru­ta­le re­gi­me er kjent for å ha kokt mot­stan­de­re le­ven­de.

For førs­te gang på over ti år ly­der bønne­ro­pet fra mi­na­re­ten i fre­dags­mos­ke­en i Sa­mar­kand i Us­bek­istan.

På ga­ten står en rus­sisk-us­bek­isk kvin­ne og sku­ler. Det blå­ser nye vin­der i det som var et luk­ket land for vest­li­ge jour­na­lis­ter inn­til for noen uker si­den.

– Skal jeg va­ere helt aer­lig, så li­ker jeg det ikke, sier hun.

– Hvor­for må de an­non­se­re for hele ver­den at det er tid for å be? De kan hel­ler bru­ke klok­ken som oss and­re. Selv om de fles­te av oss er mus­li­mer, vil jeg at vi skal va­ere et se­ku­la­ert land, sier kvin­nen.

Bønne­ro­pe­ne i Sa­mar­kand er ett av man­ge tegn på at Sen­tralA­sias mest folke­rike land gjen­nom­fø­rer end­rin­ger som kan for­and­re en av ver­dens far­ligs­te re­gio­ner.

Slik skjer for­and­rin­gen

Det us­bek­is­ke re­gi­met er be­ryk­tet. Re­gime­kri­ti­ke­re skal ha blitt kokt le­ven­de, iføl­ge men­neske­ret­tig­hets­or­ga­ni­sa­sjo­ner, ame­ri­kans­ke myn­dig­he­ter og Stor­bri­tan­nias tid­li­ge­re am­bas­sa­dør i lan­det. Kvin­ne­li­ge men­neske­ret­tig­hets- ak­ti­vis­ter som pro­te­ster­te mot slave­ar­beid i 2015, ble ut­satt for gro­tes­ke «un­der­sø­kel­ser» i un­der­li­vet og de­ret­ter er­k­la­ert for sinns­syke.

Us­bek­istan er men­neske­retts­lig på lin­je med Saudi-Ara­bia og Nord-Ko­rea. Nå skjer en rask, stil­le re­vo­lu­sjon i et av ver­dens ti ver­ste dik­ta­tu­rer som ver­den knapt har sett ma­ken til de sis­te åre­ne:

Et 20-talls po­li­tis­ke fan­ger er slup­pet ut av fengs­ler, der­iblant ver­dens lengst fengs­le­de jour­na­list.

Sje­fen for lan­dets be­ryk­te­de og bru­ta­le sik­ker­hets­tje­nes­te ble ny­lig av­satt. For­ri­ge uke ved­tok lan­det en ny lov som – på pa­pi­ret – skal for­hind­re tor­tur, kor­rup­sjon og volds­bruk.

Den alt­om­fat­ten­de svarte­børs­han­de­len med va­lu­ta ble ut­ra­dert nes­ten på da­gen ved at den of­fi­si­el­le va­luta­kur­sen ble til­pas­set svarte­børs­kur­sen.

Den nye pre­si­den­ten har også langt på vei stop­pet den be­ryk­te­de bom­ulls­høs­tin­gen, hvor fle­re mil­lio­ner us­bek­is­ke skole­barn og of­fent­li­ge an­sat­te er blitt be­ord­ret til tvangs­ar­beid, iføl­ge en ferskILO-rap­port.

Fle­re til­tak er inn­ført mot kor­rup­sjon.

I til­legg er det satt i gang pri­va­ti­se­ring, en stor­stilt skatte­re­form og fri­ere til­gang til medi­er og in­ter­nett.

Der­for er Sen­tral-Asia så vik­tig

Det er man­ge grun­ner til at både Vla­di­mir Pu­tin, Do­nald Trump og Ki­nas Xi Jin­ping vi­ser stor in­ter­es­se for Us­bek­istan.

Lan­det spil­ler en nøk­kel­rol­le i en re­gion hvor ver­dens stor­mak­ter ri­va­li­se­rer om nye mar­ke­der, trans­port­ru­ter, ener­gi og enor­me na­tur­res­sur­ser.

Lan­det lig­ger på gren­sen til Af­gha­ni­stan, hvor fle­re tu­sen IS-kri­ge­re prø­ver å etab­le­re et nytt kali­fat, og Ta­li­ban sty­rer sto­re de­ler av lan­det. Nå trap­pes kri­gen opp etter fle­re blo­di­ge ter­ror­an­grep og kaos i re­gje­rin­gen. Fat­tig­dom, sto­re ind­re mot­set­nin­ger og et bru­talt re­gi­me har bi­dratt til å gjø­re re­gio­nen til et lett sted å re­krut­te­re mi­li­tan­te mus­li­mer.

Ter­ro­ris­ter med us­bek­isk bak­grunn sto i 2017 bak ter­ror­an­gre­pe­ne i Istan­bul, St. Pe­ters­burg, Stock­holm og New York.

ALLE FOTO: GINA GRIEG RIISNAES

Us­bek­is­ke menn på vei ut fra mau­so­le­et til lan­dets tid­li­ge­re dik­ta­tor Islam Kari­m­ov i Sa­mar­kand, den tid­li­ge­re KGB-sje­fen og kom­mu­nist­le­de­ren som styr­te lan­det ene­vel­dig fra Sov­jet­unio­nens sam­men­brudd til sep­tem­ber 2016. Det­te er et av de førs­te bil­de­ne fra det ny­lig åp­ne­de mau­so­le­et, som ble byg­get i re­kord­fart etter at Kari­m­ov døde i sep­tem­ber 2016.

Da­ni­il Kis­lov vå­get i pås­ken noe han ikke har kun­net gjø­re på 15 år. Han reis­te til­ba­ke til hjem­byen Tasj­kent, møt­te gam­le ven­ner og be­søk­te fa­mi­li­ens grav­sted.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.