Til­ta­ler 94 år gam­mel vakt fra Aus­chwitz

Aftenposten - - Nyheter -

Tysk på­tale­myn­dig­het har reist til­ta­le mot en nå 94 år gam­mel vakt fra døds­lei­ren Aus­chwitz. Til­ta­len ly­der på med­virk­ning til drap. Til­ta­len er ret­tet mot en tysk stats­bor­ger i da­gens Ser­bia.

Den uiden­ti­fi­ser­te tys­ke­ren be­gyn­te som 19-åring opp­la­e­ring som vakt i lei­ren Aus­chwitz i det tysk­ok­ku­per­te Po­len i ok­to­ber 1942. Han ar­bei­det i lei­ren fra de­sem­ber 1942 til ja­nu­ar 1943 med å leg­ge til ret­te for lei­rens ope­ra­sjo­ner. Han bi­dro der­med til fle­re til­fel­ler av ut­ryd­del­se, he­ter det i til­ta­len.

Den til­tal­te sier gjen­nom sin for­svars­ad­vo­kat at han ikke var klar over «bak­grun­nen, hen­sik­ten el­ler pro­se­dy­re­ne rundt dra­pe­ne». Over en mil­lion men­nes­ker, ho­ved­sa­ke­lig euro­pe­is­ke jø­der, ble tatt av dage i Aus­chwitz-Bir­ke­nau av na­zis­te­ne fra 1940 til 27. ja­nu­ar 1945. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.