– Mo­ralsk uskik­ket til pre­si­dent­rol­len

Aftenposten - - Nyheter - Af­ten­pos­tens kor­re­spon­dent

Tid­li­ge­re FBI-sjef Ja­mes Co­mey ser­ver­te skarp kri­tikk av Do­nald Trump, men lite nytt i sitt førs­te TV-in­ter­vju.

Tid­li­ge­re FBI-di­rek­tør Ja­mes Co­mey gjor­de sent søn­dag kveld sitt førs­te TV-in­ter­vju etter at han fikk spar­ken av pre­si­dent Do­nald Trump i fjor. Co­mey kom med krass kri­tikk av pre­si­den­ten.

– Er Do­nald Trump uskik­ket til å va­ere pre­si­dent? spur­te pro­gram­le­der Ge­or­ge Step­hanopou­los, som har in­ter­vju­et den av­gåt­te FBI-sje­fen for TV-ka­na­len ABC. – Ja, svar­te Co­mey.

– Men ikke på den må­ten jeg hø­rer de fles­te snak­ker om. Trump vir­ker på meg som en per­son med over mid­dels in­tel­li­gens, sa Co­mey, og for­klar­te at han ikke tror Trump har men­ta­le pro­ble­mer el­ler «tid­lig de­mens».

– Men han er ikke mo­ralsk skik­ket til å va­ere pre­si­dent.

Co­mey be­skrev pre­si­den­ten som en per­son som ikke skil­ler mel­lom sann­het og løgn, og som be­hand­ler kvin­ner «som et kjøtt­styk­ke». Trump har ikke de men­nes­ke­li­ge kva­li­te­te­ne som er nød­ven­dig for en pre­si­dent, sa den tid­li­ge­re FBI-sje­fen.

Co­mey sa også at han hå­pet pre­si­den­ten ikke blir til­talt og stilt for riks­rett for­di han me­ner na­sjo­nen tren­ger å fel­le Trump gjen­nom en de­mo­kra­tisk pro­sess.

– Det ame­ri­kans­ke folk tren­ger å stå opp og stem­me i sam­svar med de­res ver­di­er, sa Co­mey.

Hans bok, A Hig­her Loyal­ty blir ut­gitt i dag.

Kan ha hind­ret ret­ten

Det al­ler mes­te av det Co­mey sa var al­le­re­de kjent på for­hånd. Bort­sett fra den kras­se kri­tik­ken kom han ikke med noen ny­he­ter om Russ­lan­det­ter­forsk­nin­gen el­ler for­hol­det til pre­si­den­ten.

Den tid­li­ge­re FBI-di­rek­tø­ren sa at det var mu­lig pre­si­den­ten had­de hind­ret ret­tens gang ved å for­sø­ke å stan­se etter­forsk­nin­gen av tid­li­ge­re na­sjo­nal sik­ker­hets­råd­gi­ver Michael Flynn.

Flynn er til­talt for å ha løy­et til FBI etter at han dis­ku­ter­te sank­sjo­ne­ne mot Russ­land med lan­dets USA-am­bas­sa­dør Sergej Kisljak. Han fikk spar­ken etter ba­re tre uker i Det hvi­te hus.

Trump sa i et møte med Co­mey at han hå­pet at FBI kun­ne «la det lig­ge».

– Jeg opp­fat­tet det som om han ba meg om å drop­pe etter­forsk­nin­gen, sa Co­mey i ABC-in­ter­vju­et.

Ble spar­ket på TV

Han for­tal­te også his­to­ri­en om hvor­dan han opp­da­get at han had­de fått spar­ken mens han holdt tale til FBI-an­sat­te i Ca­li­for­nia.

– Jeg så på en TV-mo­ni­tor bak i rom­met at det sto «Co­mey har gått av». Så end­ret det seg til «Co­mey har fått spar­ken», sa han.

– Jeg tenk­te at det er gal­skap å spar­ke meg som har an­svar for Russ­lan­det­ter­forsk­nin­gen.

FBI-sje­fen dro til fly­plas­sen og reis­te til­ba­ke til Washing­ton.

– Jeg drakk rødvin fra et papp­krus og stir­ret ut vin­du­et på det­te lan­det som jeg er så glad i, sa Co­mey.

– Og vipps, på et øye­blikk, så var den lan­ge kar­riè­ren din over, sa Step­hanopou­los.

– Ja, på et blunk, svar­te Co­mey.

Clin­tons e-pos­ter

Co­mey måt­te også sva­re på hvor­for han of­fent­lig­gjor­de etter­forsk­nin­gen av Hil­la­ry Clin­tons e-pos­ter mens han holdt skjult at FBI også grans­ket Trump-kam­pan­jen un­der valg­kam­pen i 2016.

FBI-sje­fen holdt først en sva­ert uvan­lig presse­kon­fe­ran­se som­mer­en 2016 der han er­k­la­er­te etter­forsk­nin­gen av Clin­ton for av­slut­tet, men ga hen­ne skarp kri­tikk for ufor­svar­lig hånd­te­ring av hem­me­lig­stemp­let ma­te­ria­le.

Så, få da­ger før val­get, send­te han et brev til Kon­gres­sen der han er­k­la­er­te etter­forsk­nin­gen for gjen­åp­net for­di nye e-pos­ter ble opp­da­get.

– Jeg me­ner at jeg ikke had­de noe valg, sa Co­mey til Step­hanopou­los og sto fast på at han had­de gjort det ret­te.

Han un­der­stre­ket at mens Clin­ton selv ble etter­fors­ket, var det ikke på det­te sta­di­et noen di­rek­te etter­forsk­ning av Trump. Russ­land­gransk­nin­gen på det­te tids­punk­tet gjaldt ba­re en li­ten grup­pe med­ar­bei­de­re, for­klar­te Co­mey.

FOTO: RALPH ALSWANG, ABC/AP/NTB SCANPIX

Tid­li­ge­re FBI-sjef Ja­mes Co­mey i TV-in­ter­vju­et med ABC News.

Chris­ti­na Plet­ten Den­ver, Co­lo­ra­do

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.