Trump og Co­mey

Aftenposten - - Nyheter -

Trump ga Ja­mes Co­mey spar­ken som FBI-sjef i mai i fjor etter at Co­mey had­de be­kref­tet at

FBI etter­fors­ket Russ­lands inn­blan­ding i val­get.

En rek­ke av Trumps be­trod­de med­ar­bei­de­re og støtte­spil­le­re had­de fått spar­ken el­ler had­de truk­ket seg etter av­slø­rin­ger om for­bin­del­ser til Russ­land.

FBI had­de tid­li­ge­re av­vist en fore­spør­sel fra Det hvi­te hus om å mot­be­vi­se medie­opp­slag i New York Ti­mes om kon­takt mel­lom Trumps valg­kamp og rus­sisk etter­ret­nings­tje­nes­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.