KRLE-fa­get

Aftenposten - - Nyheter -

En for­kor­tel­se for kris­ten­dom, re­li­gion, livs­syn og etikk.

Det var KrF som i 2013 fikk Solberg-re­gje­rin­gen med på å in­klu­de­rer K-en. Før det var nav­net RLE.

Det ble også be­stemt at om lag halv­par­ten av fa­get skal hand­le om kris­ten­dom.

Nor­ke skole­fa­ge skal nå for­nyes og slan­kes for å gi rom til mer dyb­de­la­e­ring. Her de vik­tigs­te fore­slåt­te end­rin­ge­ne i KRLE: Gå vekk fra å struk­tu­re­re fa­get etter de fem sto­re re­li­gio­ne­ne. Fa­get skal struk­tu­rers te­ma­tisk med vekt på å ut­fors­ke og for­stå. Histo­rie­de­len ved re­li­gio­ne­ne ned­prio­ri­te­res til for­del for et sam­tids­fo­kus.

Fi­lo­sofi­his­to­rie er ned­prio­ri­tert til for­del for und­ring og fi­lo­so­fisk og etisk re­flek­sjon. noen føle at de­res re­li­gion ikke er like vik­tig som kris­ten­dom­men, me­ner de to Vå­ler­en­ga-ele­ve­ne.

– K-en for kris­ten­dom bør fjer­nes. Det er dår­lig gjort for de and­re re­li­gio­ne­ne at én re­li­gion står foran

– I Nor­ge er det man­ge fle­re re­li­gio­ner nå enn før. Der­for bør K-en bort, sier Susa­na Od­den So­ba (12).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.