Én er klart mest usunn

Aftenposten - - Nyheter - HAN­NE CHRISTIANSEN

Kla­rer du å gjet­te hvil­ken av fa­vo­rit­te­ne på ute­ser­ve­rin­gen som inne­hol­der flest ka­lo­ri­er?

– Det må da va­ere øl?

Pet­ter Ro­lund An­ton­sen (20) og Fio­na Can­tin Moss (22) ny­ter vår­so­len uten­for Park­teat­ret i Oslo, med hver sin fris­ke cock­tail i hån­den.

De bryr seg fint lite om na­e­rings­inn­hol­det når de står i ba­ren og skal kjø­pe seg noe å drik­ke. Det er sma­ken – og ikke ka­lo­ri­ene – som tel­ler.

– Men jeg er gans­ke sik­ker på at det er ølet som er verst, fast­slår Moss.

Den nye fa­vo­rit­ten

Tra­di­sjo­nelt går det man­ge kal­de halv­li­te­re og flas­ker med prosecco. Også den rom­ba­ser­te drin­ken Mo­ji­to er en klas­si­ker, men tren­de­ne end­rer seg fra år til år.

– Det blir spen­nen­de å se hva årets «snakk­is» er.Men er­fa­rin­gen bor­de­ne rundt ha det, sier Kaia Thore­sen, as­sis­te­ren­de dag­lig le­der på Tratt­oria Po­po­la­re på Grü­ner­løk­ka.

Kalori­tet­te av flø­te

Men hvor man­ge ka­lo­ri­er får vi i oss gjen­nom de al­ko­hol­hol­di­ge drikke­va­re­ne? Og er det de søte cock­tai­le­ne som er verst?

– Det man må ten­ke på, er at de fles­te al­ko­hol­hol­di­ge drik­ker har både suk­ker og al­ko­hol. I ut­gangs­punk­tet gir al­ko­hol flest ka­lo­ri­er, men søte drin­ker kan også inne­hol­de man­ge ka­lo­ri­er fra suk­ker, sier er­na­e­rings­bio­log Lise von Krogh.

På sam­me måte kan fløte­ba­ser­te drin­ker som Whi­te Rus­sian også va­ere sva­ert kalori­tet­te på grunn av fet­tet fra krem­flø­ten.

Von Krogh for­kla­rer at mens ett gram suk­ker gir fire ka­lo­ri­er, så gir ett gram al­ko­hol rundt syv ka­lo­ri­er. Fett gir hele ni ka­lo­ri­er pr. gram.

To glass = én mid­dag

Sam­ti­dig er det vik­tig å hus­ke på at det har mye å si hva glas­set fak­tisk inne­hol­der.

– I en drink som mo­ji­to er mye av glas­set fylt med knust is, sier bar­sjef Mads Fred­rik­sen på Park­teat­ret.

Det er trend­drin­ken Ape­rol Spritz som kom­mer dår­ligst ut med flest ka­lo­ri­er. Her gir kom­bi­na­sjo­nen av suk­ker og mid­dels høy al­ko­hol­pro­sent seg ut­slag i na­e­rings­inn­hol­det.

– Et par glass av den­ne ut­gjør fort like mye ka­lo­ri­er som i en mid­dag, sier er­na­e­rings­bio­log von Krogh.

Men selv om cock­tai­le­ne inne­hol­der fle­re ka­lo­ri­er pr. li­ter enn øl, er det lurt å ten­ke seg om før man hel­ler i seg to-tre halv­li­te­re.

– Det går kan­skje fort fle­re li­ter øl i lø­pet av en kveld enn det gjør li­ter vin el­ler brenne­vin, sier von Krogh.

– Det er nok ikke så man­ge av dem som be­stil­ler drik­ke i ba­ren her som er opp­tatt av ka­lori­inn­hol­det, sier bar­sjef Fred­rik­sen.

Han sier de som er opp­tatt av slikt, plei­er å hol­de seg til tørr hvit­vin.

Fred­rik­sen sier bob­ler, spe­si­elt prosecco, len­ge har va­ert po­pu­la­ert på ute­ser­ve­rin­gen. Den­ne se­son­gen har Park­teat­ret tatt inn nye va­ri­an­ter av den mus­se­ren­de vi­nen.

– Den­ne per­len­de rosé­vi­nen er både øko­lo­gisk og bio­dy­na­misk, sier han og vi­ser frem en flas­ke Pet Nat fra Øs­ter­rike.

Er øko­lo­gisk sun­ne­re?

Med en al­ko­hol­pro­sent på 10 og rundt 3 gram suk­ker pr. 100 ml, så vi­ser våre be­reg­nin­ger at et lite glass av den­ne vi­nen gir rundt 100 ka­lo­ri­er. Alt­så litt mer enn et glass med tørr hvit­vin.

– For noen vil det va­ere po­si­tivt at så­kalt kva­li­tets­al­ko­hol, som na­tur­vin el­ler hånd­verksøl, kan­skje inne­hol­der mind­re sul­fit­ter el­ler svo­vel­di­ok­sid, sier von Krogh.

Men det spil­ler li­ke­vel li­ten rol­le når det kom­mer til det en­de­li­ge regne­styk­ket for helsen.

– Det er fort­satt al­ko­ho­len som trek­ker det lengs­te strå­et. Sånn sett er det ikke noe mer helse i å vel­ge øko­lo­gisk. Skal du kose deg med ett glass, bør du ten­ke på ka­lori­inn­hol­det først. Den med faer­rest ka­lo­ri­er vil all­tid va­ere det bes­te val­get, iso­lert sett, sier hun.

FOTO: JAN T. ESPEDAL

Kom­bi­na­sjo­nen av suk­ker og al­ko­hol gir fle­re ka­lo­ri­er enn man­ge kan­skje tror.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.