Po­li­ti­et vet ikke år­sa­ken til cam­ping­vogn­bran­nen

Aftenposten - - Nyheter -

Po­li­ti­et er ikke na­er­me­re å fin­ne ut av hva som var år­sa­ken til døds­bran­nen i en cam­ping­vogn på Sokn nord for Stavanger natt til lør­dag.

Krim­tek­ni­ke­re var på plass ved brann­ste­det al­le­re­de lør­dag for­mid­dag og har ar­bei­det gjen­nom sto­re de­ler av hel­gen. Li­ke­vel er de ikke na­er­me­re å fin­ne ut av for­an­led­nin­gen til døds­bran­nen der en fa­mi­lie på tre fra Sand­nes mis­tet li­vet.

– Vi har ikke mis­tan­ke om noen be­stemt år­sak, og der­for går vi bredt ut i etter­forsk­nin­gen. Det kan va­ere alt fra gassov­ner, stea­rin­lys som har vel­tet og en la­der som sto på. Vi vet hel­ler ikke ennå om bran­nen star­tet på ut­si­den el­ler inn­si­den, sier lens­mann Bjørn Iden ved Ry­fyl­keøy­ane lens­manns­kon­tor til Af­ten­bla­det.

Full­sten­dig ned­brent

Han vil ikke an­slå hvor lang tid det vil ta før en år­sak er fast­slått, og om det i det hele tatt er mu­lig å slå noe fast. Cam­ping­vog­nen, ter­ras­sen og ut­byg­get er til­syne­la­ten­de full­sten­dig ned­brent, og brannåste­det be­skri­ves som vans­ke­lig.

– Det­te er et vans­ke­lig åsted. Alt er brent, sier po­liti­første­be­tjent Hans-Chris­ti­an Het­land, som var på cam­ping­plas­sen i søn­dag for å snak­ke med fle­re vit­ner, til sam­me avis.

Halv stang ved sko­ler

Lo­kal­sam­fun­net i Fig­gjo i Sand- nes kom­mu­ne er i sorg etter den tra­gis­ke hen­del­sen, og i går mor­ges ble det flag­get på halv stang ved fle­re sko­ler i Ro­ga­land.

Blant de om­kom­ne var en gutt i 14-15-års­al­de­ren som var elev ved Høy­land ung­doms­sko­le i Sand­nes. I går var både pres­ter og and­re voks­ne på plass for å snak­ke med ele­ve­ne.

FOTO: PER THIME, LYNGDALS AVIS/NTB SCANPIX

Po­li­ti­et har en vans­ke­lig etter­forsk­nings­jobb på Sokn cam­ping i Ren­nes­øy kom­mu­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.