– Ver­ste dis­kri­mi­ne­ring mot kvin­ner jeg har opp­levd

Aftenposten - - Sport - NICHOLAS BERGH DA­NI­EL RØED-JO­HAN­SEN nicholas.bergh@af­ten­pos­ten.no da­ni­el.roed-jo­han­sen@af­ten­pos­ten.no

Nor­ges Bandy­for­bund får sterk kri­tikk for for­skjells­be­hand­ling.

For to uker si­den skrev Af­ten­pos­ten om et norsk J17-lag som ble nek­tet å spil­le en fi­nale­kamp i Sve­ri­ge, etter at Nor­ges Bandy­for­bund grep inn.

Etter­på har fle­re i ban­dy­mil­jø­et hen­vendt seg og an­kla­get for­bun­det for for­skjells­be­hand­ling mel­lom kvin­ner og menn.

– In­gen and­re ste­der har jeg opp­levd dis­kri­mi­ne­ring på lin­je med det jeg har opp­levd i min egen idrett. Det er trist, men sant, sier A-lands­lags­spil­ler Ma­ria Skav­haug (36).

På­stan­den kal­les «håp­løs» fra for­bun­dets hold, som dess­uten av­vi­ser alle an­kla­ge­ne om at de kon­se­kvent dis­kri­mi­ne­rer kvin­ner.

Møt­te ikke opp til po­kal­ut­de­ling

Hø­vik­ba­nen, 8. fe­bru­ar 2018:Sta­ba­ek vin­ner sis­te og av­gjø­ren­de se­rie­kamp mot Hø­vik. Men det blir in­gen tro­fé­fei­ring den kvel­den. In­gen fra for­bun­det har møtt opp for å gi dem po­ka­len.

Da­gen etter over­rak­te re­pre­sen­tan­ter for for­bun­det po­ka­len til Solberg Sports­klubb – som vant her­re­se­ri­en. Ma­ria Skav­haug og res­ten av Sta­ba­ek-spil­ler­ne fikk i ste­det po­ka­len en drøy må­ned se­ne­re – etter NM­fi­na­le­ne.

– Hva om Sta­ba­ek ikke had­de kom­met til fi­na­len? Had­de man da måt­te hen­te den­ne selv på for­bunds­kon­to­ret el­ler fått den i pos­ten?

Stein Pedersen – le­der i sek­sjons­sty­ret for ban­dy i Nor­ges Bandy­for­bund – be­kref­ter his­to­ri­en.

– Det­te vur­de­res fra kamp til kamp. Vi har et øns­ke om å va­ere de fles­te ste­der. Det­te har in­gen­ting med kjønn å gjø­re, sier Pedersen – som er øvers­te le­der i norsk ban­dy.

Pedersen på­pe­ker sam­ti­dig at alle i sty­ret er fri­vil­li­ge. Han for­kla­rer at «syk­dom og reise­virk­som­het» gjor­de at in­gen i sty­ret kun­ne møte opp på Hø­vik­ba­nen den kvel­den.

– Det had­de ald­ri skjedd med her­re­ne

Po­kal­fei­ring er én ting. Skav­haug er imid­ler­tid al­ler mest opp­tatt av for­bun­dets hold­ning til J17- og A-lands­la­get for kvin­ner.

Det hø­rer med til his­to­ri­en at det in­ter­na­sjo­na­le bandy­for­bun­det har for­skjel­li­ge VM-syk­lu­ser for kvin­ner og menn. Her­reVM ar­ran­ge­res hvert år, mens kvin­ne-VM ar­ran­ge­res an­net­hvert år.

I VM-se­son­ge­ne plei­er lands­la­get å mø­tes til sam­lin­ger og lands­kam­per.

Stri­dens kjer­ne er imid­ler­tid hva som skal skje med kvinne­lands­la­get og J17-lands­la­get i se­son­ge­ne det ikke er VM – de så­kal­te «mel­lom­se­son­ge­ne».

– Det er greit nok at det ba­re er VM an­net­hvert år, men det kan ikke va­ere slik at vi ikke har et lands­lag i mel­lom­se­son­gen. Det had­de ald­ri skjedd med her­re­ne, sier Skav­haug.

For­ri­ge mel­lom­se­song var 2016–17. Da ble pla­ne­ne om en dob­belt­lands­kamp mot Sve­ri­ge av­lyst. A-lands­la­gets enes­te kamp ble ar­ran­gert i Dram­men 6. mars – mot et sam­le­lag tatt ut av pres­sen. Ut­over det var det in­gen lands­lags­sam­lin­ger.

– Det er ikke gitt at vi ikke skal ha lands­kam­per i mel­lom­se­son­ge­ne. Men vi er ikke med i in­ter­na­sjo­na­le tur­ne­rin­ger i mel­lom­se­song. Sånn er det i dag, sier Pedersen i for­bun­det.

Til sam­men­lig­ning stil­ler Nor­ges herre­lag i en fire­na­sjo­ners­tur­ne­ring hvert år, i til­legg til VM.

Sto­re for­skjel­ler

Af­ten­pos­ten har fått se regn­skap for lands­la­ge­ne helt til­ba­ke til 2009/10-se­son­gen. Det vi­ser en ty­de­lig for­skjell i penge­bru­ken.

Mel­lom 2009–10- og 2016–17-se­son­gen bruk­te for­bun­det rundt 1,5 mil­lio­ner kro­ner på lands­la­ge­ne på kvinne­si­den. På herre­si­den ble det brukt ca. 5,3 mil­lio­ner.

Det er rik­tig­nok fle­re lands­lag på herre­si­den (G17, G19 og A) enn kvinne­si­den (G17 og A).

Når det nors­ke for­bun­det ar­ran­ge­rer et in­ter­na­sjo­nalt mes­ter­skap, på­vir­ker også det­te penge­bru­ken. I 14/15-se­son­gen – året der penge­bru­ken på kvin­ner og menn var mest for­skjel­lig – ble det for ek­sem­pel ar­ran­gert G17-VM i Sarps­borg.

– Der­som vi ser bort fra reise­kost­na­der og kost­na­der knyt­tet til mes­ter­skap hjem­me, er for­skjel­le­ne på kvin­ner og menn mar­gi­na­le, sier Pedersen.

– Men er det ikke dere i sek­sjons­sty­ret som be­stem­mer hvem som skal rei-

se hvor – og der­med dere som står bak prio­ri­te­rin­ge­ne?

– Nei, når det gjel­der mes­ter­skap er det FIB (in­ter­na­sjo­na­le bandy­for­bun­det) som be­stem­mer hvil­ke års­klas­ser det­te gjel­der og hvor dis­se skal va­ere.

– Det er i ut­gangs­punk­tet våre års­mø­ter og ikke Sek­sjons­sty­ret som be­stem­mer i hvil­ke klas­ser vi skal del­ta. Sek­sjons­sty­ret for­val­ter de ved­tak som fat­tes på års­mø­te­ne våre, fort­set­ter Pedersen.

– Men det ble ved­tatt på års­mø­tet at kvinne­lands­la­get skul­le spil­le dob­belt­lands­kamp mot Sve­ri­ge i 2016, før sty­ret over­prøv­de det­te. Her var det vel dere som prio­ri­ter­te?

– Når det gjel­der dis­se kam­pe­ne, end­ret det svens­ke bandy­for­bun­det blant an­net ar­ran­gør­sted etter års­mø­tet vårt. Det ble flyt­tet fra Vest-Sve­ri­ge til Nord-Sve­ri­ge. Det­te end­ret for­ut­set­nin­ge­ne for dis­se kam­pe­ne på både tids­ram­mer og øko­no­mi.

Kri­tikk fra ad­mi­ni­stra­tiv le­der

Ti­ne Bjon­ge er ad­mi­ni­stra­tiv le­der for J17og A-lands­la­get, og hun er til­knyt­tet for­bun­det som fri­vil­lig. Bjon­ge un­der­stre­ker at sek­sjons­sty­ret har gjort bra ting – blant an­net at dame­lands­la­get fikk spil­le i gutte­se­ri­en i vin­ter.

Hun er li­ke­vel sterkt kri­tisk til fle­re av for­bunds­sty­rets vur­de­rin­ger.

– Jeg for­sø­ker hele ti­den å hol­de fo­kus på må­let: Best mu­lig opp­legg og sat­sing for jen­te­ne og da­me­ne, med de ram­me­ne vi har. Det er en stor og åpen­bar for­skjells­be­hand­ling mel­lom kjøn­ne­ne i norsk ban­dy – i fa­vør gut­ta, sier Bjon­ge.

Alle spil­le­re over 13 år – to­talt 1798 spil­le­re – be­ta­ler li­sens til Nor­ges Bandy­for­bund hvert år. Av dis­se er 148 jen­ter el­ler kvin­ner.

– Un­der 10 pro­sent av spil­ler­ne er kvin­ner. Kan man da for­ven­te at det bru­kes like mye pen­ger på kvinne­lands­lag som herre­lands­lag?

– Lands­lags­virk­som­het drei­er seg om å pres­te­re på høy­es­te mu­li­ge nivå. An­tall li­sen­sier­te er ir­re­le­vant. Det vi for­ven­ter, er like­ver­dig sat­sing på A- og U17-lands­lag for beg­ge kjønn, he­r­under kon­ti­nui­tet i den­ne sat­sin­gen.

Hun me­ner det blir feil om res­sur­se­ne for­val­tes ba­sert på kjønns­for­de­lin­gen.

– Man kan ikke hol­de sat­sen­de ut­øve­re an­svar­lig for bred­den, el­ler mang­len­de så­dan, uan­sett kjønn. Det er for­bun­dets og klub­be­nes an­svar.

Fø­ler seg ig­no­rert av for­bun­det

Som ek­sem­pel trek­ker Bjon­ge frem plan­leg­gin­gen av en lands­kamp mot Sve­ri­ge for Jen­ter-17-lands­la­get i vin­ter – de­res mel­lom­se­song. Af­ten­pos­ten har fått til­gang på e-post­ut­veks­lin­gen mel­lom Bjon­ge og for­bun­det.

Kom­mu­ni­ka­sjo­nen for­løp seg slik:

4. ok­to­ber: Bjon­ge og for­bun­det dis­ku­te­rer hvil­ken dato J17-lands­la­get kan spil­le mot Sve­ri­ge.

27. de­sem­ber: Bjon­ge mot­tar en skrift­lig in­vi­ta­sjon fra det svens­ke for­bun­det, som in­vi­te­rer det nors­ke J17-lands­la­get til en tur­ne­ring med Sve­ri­ge og Fin­land. Hun vi­dere­for­mid­ler in­vi­ta­sjo­nen til for­bun­det tre da­ger se­ne­re.

17. ja­nu­ar: Iføl­ge Bjon­ge had­de hun et­ter­lyst svar fle­re gan­ger si­den for­ri­ge e-post. Da hun 17. ja­nu­ar får til­sendt en fak­tu­ra (som ikke er re­la­tert til sa­ken), be­nyt­ter hun mu­lig­he­ten til å pur­re igjen: «Fak­tu­ra­en er full­sten­dig upro­ble­ma­tisk! Det som der­imot er pro­ble­ma­tisk er at det ikke går an å få et svar ved­rø­ren­de U17-jen­te­ne! Jeg ten­ker da både på at hen­ven­del­sen blir ig­no­rert, og at det åpen­bart må va­ere noen som trek­ker vår vur­de­rings­evne og hen­sik­ter i tvil. Det opp­le­ves re­spekt­løst og sva­ert de­mo­ti­ve­ren­de», skri­ver hun i e-pos­ten.

Da duk­ket sva­ret opp i Bjon­ges inn­boks 20 mi­nut­ter se­ne­re. Etter at for­bun­det inn­le­det med å for­kla­re at de vil­le ven­te med å sva­re til etter hjem­rei­sen fra se­nior-VM i Ki­na, kom av­sla­get:

«Lands­lags­ko­mi­te­en har drøf­tet sa­ken grun­dig i møte og sva­ret er at det ikke spil­les lands­kam­per for U17-jen­te­ne på slut­ten av den­ne se­son­gen mot Sve­ri­ge».

– Jeg vet ikke hva hun me­ner

Det gikk 18 da­ger fra for­bun­det fikk til­sendt in­vi­ta­sjo­nen, til de svar­te. Styre­le­der Stein Pedersen for­kla­rer vente­ti­den slik:

– Hvis det kom­mer hen­ven­del­ser fra støtte­ap­pa­ra­tet, med øns­ker de har, må det be­hand­les av lands­lags­ko­mi­te­en. At de ikke får svar på da­gen, er helt na­tur­lig, sier Pedersen.

– Sports­li­ge og øko­no­mis­ke år­sa­ker var be­grun­nel­sen for av­sla­get. Hva leg­ger dere i det?

– Man kan stil­le spørs­mål ved det sports­li­ge ut­byt­tet av å ha sån­ne sam­lin­ger når det er et helt et år til mes­ter­skap. Vi er opp­tatt av å spis­se sat­sin­gen inn mot mes­ter­skap. Sånn gjør vi det også på A-lands­la­get for her­rer.

– Ti­ne Bjon­ge sier dere hind­rer hen­ne i å gjø­re job­ben hen­nes?

– Jeg vet ikke hva hun me­ner med det­te. Da får hun kom­me til oss. Vi leg­ger til ret­te in­nen­for ram­me­ne og bud­sjet­tet vi har fra års­mø­te­ne, og som vi fin­ner for­nuf­tig sports­lig og øko­no­misk.

– Kvalm og flau

Iføl­ge Bjon­ge til­bød det svens­ke for­bun­det å skaf­fe inn­kvar­te­ring til 550 kro­ner pr. per­son pr. natt. I til­legg had­de hun book­et rom på vand­rer­hjem – til un­der halv­par­ten av pri­sen. Hun had­de også skaf­fet en fri­vil­lig bussjå­før.

Der­for ble hun for­bau­set da for­bun­det tak­ket nei.

– Det er når man fø­ler seg mot­ar­bei­det, det vil si uten for­ståe­lig grunn nek­tet å gi det best mu­li­ge opp­leg­get in­nen gjel­den­de øko­no­mis­ke ram­mer, at det blir bly­tungt. Man blir kvalm og flau på egen idretts veg­ne. Det gjør rett og slett vondt, for­tel­ler Bjon­ge.

Ma­ria Skav­haug er frust­rert over at for­bun­det tak­ker nei til kvinne­lands­kam­per med «sports­li­ge og øko­no­mis­ke år­sa­ker» som be­grun­nel­se.

– Det kom­mer ald­ri noe mer. Vi får ald­ri noen be­grun­nel­se, sier Skav­haug.

– Umu­lig å sva­re en­kelt på på­stan­den

Skav­haug og Bjon­ge er alt­så kla­re på at sek­sjons­sty­ret for­skjells­be­hand­ler kvin­ner og menn.

– Det­te er en på­stand det er umu­lig å sva­re en­kelt på, sva­rer Pedersen.

– I noen til­fel­ler vil ting helt sik­kert opp­le­ves som for­skjells­be­hand­ling en­ten fra kvinne­si­den el­ler fra herre­si­den, men ge­ne­relt skal det ikke va­ere for­skjells­be­hand­ling. På noen om­rå­der er både det rik­tig og bør det også va­ere for­skjells­be­hand­ling. For ek­sem­pel av­gif­ter, der herre­lands­la­get blir be­las­tet be­ty­de­lig mer enn dame­si­den.

På spørs­mål om hvor­vidt sty­ret øns­ker å gjø­re noe an­ner­le­des med tan­ke på J17- og A-lands­la­get for kvin­ner, trek­ker ikke Pedersen frem kon­kre­te til­tak. Han for­kla­rer at sty­ret vil gjø­re så godt de kan ut fra ved­ta­ke­ne på års­mø­tet.

Det nes­te års­mø­tet ar­ran­ge­res i som­mer. Ma­ria Skav­haug me­ner det rå­der en «gubbe­kul­tur» i for­bun­det – og hå­per på end­rin­ger.

Da Sta­ba­ek fei­ret se­rie­mes­ter­ska­pet, var det in­gen fra for­bun­det som møt­te opp for å dele ut po­kal. Opp­le­vel­se­ne i idret­ten pro­vo­se­rer lands­lags­spil­ler Ma­ria Skav­haug (36).

FOTO: PRI­VAT

Da Sta­ba­ek fei­ret se­rie­mes­ter­ska­pet i fe­bru­ar, mot­tok de ikke noen po­kal. Den fikk de først etter NM-fi­na­len.

FOTO: NOR­GES BANDY­FOR­BUND

Lands­lags­spil­ler Ma­ria Skav­haug kritiserer Nor­ges Bandy­for­bund for for­skjells­be­hand­ling.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.