Klaebo og Nort­hug mø­tes til ny du­ell

Jo­han­n­es Høs­flot Klaebo får bry­ne seg på blant and­re Pet­ter Nort­hug og Martin Johns­rud Sund­by i Skarve­ren­net kom­men­de lør­dag.

Aftenposten - - Sport -

Del­ta­gel­sen i det tra­di­sjo­nel­le tur­ren­net er for­mi­da­bel for beg­ge elite­klas­ser kom­men­de lør­dag.

Det er ikke å over­dri­ve at del­ta­ger­lis­ten hol­der ver­dens­klasse­nivå i ren­net som går mel­lom Fin­se/Hau­ga­støl og Usta­oset.

Ren­net er reg­net som se­song­av­slut­ning for sva­ert man­ge lø­pe­re.

I kvinne­klas­sen stil­ler blant and­re fjor­årets vin­ner Ing­vild Flug­stad Øst­berg sam­men med Ma­rit Bjør­gen, Ragn­hild Ha­ga, Astrid Uh­ren­holdt Ja­cob­sen, tvil­ling­søst­re­ne Ti­ril og Lot­ta Ud­nes Weng og fins­ke Kris­ta Pär­mä­ko­ski.

For den som vil opp­le­ve Ma­rit Bjør­gen en sis­te gang er det­te sjan­sen. 38-årin­gen går sitt sis­te ski­renn i Skarve­ren­net. Når nes­te se­song star­ter, har Bjør­gen lagt opp.

Her­re­ne Klaebo, Nort­hug og fa­vo­ritt og fjor­års­vin­ner Sund­by ut­ford­res blant an­net av Sjur Røthe, Hans Chris­ter Ho­lund, Si­men Heg­stad Krü­ger, Chris Je­s­per­sen og sveit­se­ren To­ni Li­vers for å nev­ne noen. (NTB)

Pet­ter Nort­hug un­der show­ren­net i Gran­åsen sist uke.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.