Nå skal «Pra­est­gar’n» i Sner­ting­dal fyl­les med liv

Aftenposten - - Kultur - AR­VE HEN­RIK­SEN

For­må­let er ikke kom­mer­si­elt, men å sør­ge for at byg­nin­gen be­står, og at det blir et hus folk bru­ker. Pro­sjek­tet hyl­les av Riks­an­tik­va­ren.

– Ak­ku­rat nå er hu­set gans­ke tomt, det er ikke så mye som en saks her en­gang. Men det er nå frem­over det skal skje noe. Det førs­te ar­ran­ge­men­tet blir som en slags test for å se hvor­dan det blir når hu­set blir fullt av men­nes­ker, sier Hans Olav Bren­ner.

29. april sam­les 70 ele­ver fra skrive­kunst­lin­jen ved Nan­sen­sko­len på Lil­le­ham­mer i den 118 år gam­le preste­går­den i Sner­ting­dal for å frem­føre egne teks­ter. Det blir selve ild­då­pen for hu­sets nye ei­ere, NRK-pro­fil Hans Olav Bren­ner og Ani­ta Krohn Tr­aaseth, di­rek­tør i In­no­va­sjon Nor­ge. Kongs­tan­ken er å gjø­re den gam­le ka­pel­lan­bo­lig fra 1899 om til et lo­kalt kul­tur­hus.

Ikke kom­mer­si­elt

– For­må­let er ikke å drif­te det­te kom­mer­si­elt, men sør­ge for at hu­set be­står, og at det blir et hus folk bru­ker, sier Ani­ta Krohn Tr­aaseth.

Kun fire må­ne­der er gått si­den Hans Olav Bren­ner na­er­mest i ren de­spe­ra­sjon send­te en SMS til di­rek­tø­ren i In­no­va­sjon Nor­ge, Ani­ta Krohn Tr­aaseth, en kvin­ne han hver­ken had­de snak­ket med el­ler møtt. Hå­pet var at hun med sine aner fra Sner­ting­dal kan­skje kjen­te noen med et hjer­te så stort for byg­da at ved­kom­men­de kun­ne va­ere in­ter­es­sert i å kjø­pe den gam­le preste­går­den.

Selv had­de han al­le­re­de lagt inn et bud langt høy­ere enn han had­de turt å inn­røm­me over­for kona.

– Jeg tar det tungt når sli­ke ting går for lut og kaldt vann. Der- for fø­les det me­nings­fullt å kun­ne red­de sli­ke hus og sam­ti­dig kun­ne min­ne folk på at sli­ke ste­der fak­tisk har be­tydd noe, sier Bren­ner.

For Ani­ta Krohn Tr­aaseth, som ten­te på ide­en og fore­slo et spleise­lag, var det­te et re­sul­tat av et øye­blikks spon­tan gal­skap.

– Har ald­ri ang­ret

– Jeg har hatt mine øye­blikk da jeg har re­flek­tert over hvor lite gjen­nom­tenkt det­te egent­lig var. Min manns førs­te, sun­ne re­ak­sjon var at vi måt­te se hu­set før vi kjøp­te, men det had­de vi jo ikke tid til. Bud­run­den gikk ut om tyve mi­nut­ter da Hans Olav var på te­le­fo­nen. Da ring­te jeg min far, som igjen ring­te min on­kel på Gjø­vik, som skul­le dra opp for å se på hu­set, sier Krohn Tr­aaseth.

On­ke­len rakk imid­ler­tid ikke frem før bud­fris­ten gikk ut. Der­for ble hu­set kjøpt usett.

Hans Olav Bren­ner har brukt man­ge ti­mer i Riks­ar­ki­vet for å le­se seg opp på his­to­ri­en til den gam­le preste­går­den.

– Vi har fått sva­ert man­ge hen­ven­del­ser om å få bru­ke hu­set, alt fra uli­ke kul­tur­ar­ran­ge­ment til kon­fir­ma­sjo­ner. Vi har ikke va­ert av­vi­sen­de til noe, vi må ba­re fin­ne ut hva vi skal fyl­le det med, sier Bren­ner.

Sam­ti­dig er de i tenke­bok­sen med tan­ke på hvor mye res­tau­re­ring de skal gå i gang med. I dag frem­står hu­set som et enes­te stort lappe­tep­pe av far­ger og ma­te­rial­valg.

– Slik hu­set frem­står i dag er det jo et re­sul­tat av et tyve­talls pres­ters de­spe­ra­te kamp for le­ve­li­ge bo­for­hold. Jeg ser for meg at vi kan la ho­ved­stu­en få til­ba­ke sitt opp­rin­ne­li­ge preg, så kan de and­re rom­me­ne il­lust­re­re de uli­ke tids­pe­rio­de­ne, sier Bren­ner.

Pro­gram­met for den of­fi­si­el­le åp­nin­gen 9. og 10. juni er al­le­re­de på plass. (Se fakta­ram­me). Nye ar-

ran­ge­men­ter står på pro­gram­met ut­over høs­ten.

- Hei­er på en­ga­sjer­te ei­ere

Han­na Gei­ran, av­de­lings­di­rek­tør ved Kul­tur­minne­av­de­lin­gen hos Riks­an­tik­va­ren er opp­tatt av at kul­tur­min­ner skal kun­ne opp­le­ves av alle. Hun ro­ser ini­tia­ti­vet til Krohn Tr­aaseth og Bren­ner.

– Riks­an­tik­va­ren hei­er all­tid på en­ga­sjer­te ei­ere, og man­ge ser ver­di­en av å bo i og bru­ke gam­le hus. Gam­le hus har kva­li­te­ter vi ofte ikke fin­ner i nye lei­lig­he­ter og hus, så en bruk hvor man­ge kan få opp­le­ve eld­re byg­nin­ger er all­tid po­si­tivt, sier Gei­ran. Riks­an­tik­va­ren har i dag et be­va­rings­pro­gram for fre­de­de byg­nin­ger. I 2018 ble det delt ut 153 mil­lio­ner kro­ner til det­te for­må­let.

– I til­legg er det fle­re stif­tel­ser som de­ler ut be­ty­de­li­ge be­løp, sa­er­lig til pro­sjek­ter der man leg­ger til ret­te for at man­ge kan få opp­le­ve kul­tur­min­ne­ne, sier Gei­ran.

Ei­nar En­gen, kon­tor­sjef hos Kul­tur­minne­fon­det, me­ner at «Pra­est­gar´n» har en end­rings­his­to­rie som har en ver­di i seg selv. Han me­ner der­for det er vik­tig at Trå­seth og Bren­ner er tro mot hu­sets kva­li­te­ter og dets his­to­rie.

– Det er po­si­tivt at det plan­leg­ges kul­tur­hus, for da får all­menn­he­ten til­gang til byg­nin­gen. De får mu­lig­het til å for­stå hu­sets his­to­rie, og de får høre om de tid­li­ge­re ei­er­ne, sier En­gen.

Øns­ker seg egne sent­re

Ola Ha­rald Fjeld­heim, ge­ne­ral­sek­reta­er i For­tids­minne­for­enin­gen, me­ner det lig­ger et stort po­ten­si­al i ei­en­dom­mer som preste­går­den i Sner­ting­dal.

– Jeg tror det hand­ler om at fle­re får øyne­ne opp for ver­di­ene og mu­lig­he­te­ne som lig­ger i sli­ke ei­en­dom­mer. Preste­går­den har all­tid va­ert et sted folk mø­tes, nå kan de vi­dere­føre det­te og gi det nytt inn­hold, sier Fjeld­heim. Han po­eng­te­rer at det i dag er man­ge som er opp­tatt av be­va­ring og bruk av hus med his­to­rie. For­tids­minne­for­enin­gen job­ber der­for ak­tivt for å bi­dra med kunn­skap til nye ei­ere og and­re ei­ere av eld­re byg­nin­ger.

– Vi me­ner det nå er rett tid for å etab­le­re byg­nings­vern­sent­re over hele lan­det, som også kan bi­dra med råd til ei­ere. En del kom­mu­ner er vel­dig flin­ke, både til å ta vare på og til å ak­ti­ve­re. Ri­vings­bøl­gen fore­går stort sett i by­ene, mens vi el­lers i lan­det mer sli­ter med at ting går ut av bruk og blir stå­en­de, sier han.

ALLE FOTO: ROLF ØHMAN

Med seg på las­set til sitt fel­les kul­tur­hus­pro­sjekt har Ani­ta Krohn Tr­aaseth og Hans Olav Bren­ner også fått gam­le møb­ler fra Sner­ting­dal.

Ani­ta Krohn Tr­aaseth hå­per at kul­tur­til­bu­det i Pra­est­gar´n i Sner­ting­dal skal bli så bra at de også kan lok­ke Oslo­folk til den lil­le byg­da.

Hans Olav Bren­ner har al­le­re­de fått et glimt av hva som skju­ler seg bak veg­ge­ne og i ta­ket i en av stu­ene.

Preste­går­den i Sner­ting­dal sto fer­dig i 1900. Nå får den nytt liv.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.