Tarm­scre­en­ing­pro­gram­met

Aftenposten - - Viten -

Helse­di­rek­to­ra­tet an­be­fa­ler et na­sjo­nalt scre­en­ing­pro­gram mot tarm­kreft, og i stats­bud­sjet­tet for 2018 lig­ger det mid­ler til å plan­leg­ge et slikt pro­gram. Pro­gram­met der alle 55-årin­ger skal få til­bud om tar­mun­der­sø­kel­se med av­fø­rings­test el­ler tarm­kik­kert­un­der­sø­kel­se skal etter pla­nen rul­les ut gr­ad­vis fra 2019.

I 2016 fikk 4343 per­soner i Nor­ge tykk- og ende­tarms­kreft.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.