Re­gje­rin­gen må slut­te å dope oss ned med olje­pen­ger

Aftenposten - - Meninger -

og stat. Da­gens myn­dig­he­ter sit­ter på ver­di­er for over 8000 mil­li­ar­der gjen­nom Olje­fon­det, og skul­le et bed­re bren­sel bli opp­fun­net el­ler opp­da­get, vil­le om­stil­lin­gen skje ras­ke­re enn sta­ten rek­ker å sel­ge ver­di­ene sine.

Mens na­e­rings­li­vet mis­ter tu­se­ner av ar­beids­plas­ser og verdi­skap­ning re­du­se­res, vil myn­dig­he­te­ne med da­gens ver­di­er ha til­na­er­met like sto­re pro­ble­mer.

Lite å fal­le til­ba­ke på

I til­legg bør man fjer­ne da­gens lete­re­fu­sjons­ord­nin­ger, hvor sta­ten tar reg­nin­gen for even­tu­el­le tap ved olje­le­ting. En fjer­ning av ord­nin­ge­ne bi­drar til å re­du­se­re sta­tens ri­si­ko til­knyt­tet pe­tro­le­ums­bran­sjen og lar høyt kva­li­fi­ser­te fag­per­soner be­stem­me hvor­vidt kost­na­de­ne er verdt ri­si­ko­en. Skul­le man fjer­ne lete­re­fu­sjons­ord­nin­gen, er det vik­tig å re­du­se­re pe­tro­le­ums­skat­ten til­sva­ren­de, slik at ri­si­ko­en flyt­tes over til lete­sel­ska­pe­ne uten at det gir dem mind­re inn­tek­ter.

Det er på tide å inn­se at det nors­ke samfunn er for dår­lig for­be­redt på ut­fa­sin­gen av olje. Vi har for få and­re bran­sjer å fal­le til­ba­ke på, og nors­ke myn­dig­he­ter sit­ter på for sto­re ver­di­er in­nen­for sek­to­ren. Da­gens re­gje­ring må for­val­te an­sva­ret de har over­for da­gens og frem­ti­dens inn­byg­ge­re på en bed­re måte og stop­pe ned­do­pin­gen av norsk øko­no­mi med olje­pen­ger. I det lan­ge løp vil det ikke ved­vare, og det bør da­gens re­gje­ring gjø­re noe med.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.