Jo­han Mag­nus Mu­stad

Aftenposten - - Dødsfall - I dyp takk­nem­lig­het for et langt og godt venn­skap og på veg­ne av Jo­hans man­ge gode venner. Ma­ri­us von Hanno Lorentz W. Kiel­land

Vår in­der­lig kja­ere Jo­han Mag­nus Mu­stad om­kom 58 år gam­mel i en skred­ulyk­ke un­der ski­kjø­ring i Sve­ri­ge 3. april. En uvir­ke­lig hen­del­se for alle som sto Jo­han na­er. Sorg og takk­nem­lig­het for et langt og godt venn­skap pre­ger fø­lel­se­ne for sva­ert man­ge. Jo­han lev­de et inn­holds­rikt og mang­fol­dig liv. Opp­vekst i Göte­borg og se­ne­re i Oslo. Stu­di­er i Den­ver og ar­beid i Lon­don som ga gode er­fa­rin­ger for for­ret­nings­virk­som­het i Bel­gia, Sve­ri­ge, Po­len og Nor­ge. Han ut­vik­let en stor om­gangs­krets og lang­sik­ti­ge for­ret­nings­for­bin­del­ser. Som for­ret­nings­mann var Jo­han opp­tatt av å va­ere om­gitt av dyk­ti­ge med­ar­bei­de­re, og han for­val­tet sine for­ret­nings­in­ter­es­ser med suk­sess.

Jo­han var yngst av fire. Hans tre søs­ken, Half­dan, Erik og Ed­le, var en god del eld­re, slik at Jo­han had­de en opp­vekst mer som ene­barn. Jo­hans ene­stå­en­de og gjest­frie for­eld­re, Son­ja og Jo­han, ga Jo­han vik­tig la­er­dom un­der opp­veks­ten, noe som for­met ham og som var vik­tig for ham å vi­dere­føre til hans egne barn, Lud­vig og Va­nes­sa, som han els­ket over alt. Jo­han had­de en uvan­lig god evne til å dele gode opp­le­vel­ser, kunn­skap og er­fa­rin­ger med sine na­er­mes­te. Hans en­tu­si­as­me og sje­ne­rø­si­tet var stor når det kom til hans in­ter­es­ser. Mest sen­tralt sto jakt, bi­ler, an­tik­vi­te­ter, ra­ri­te­ter, bå­ter, ski og so­si­alt liv. Gjen­nom det­te etab­ler­te han man­ge gode venner i inn- og ut­land på tvers av so­sia­le lag.

At Jo­han skul­le ende sitt liv i et ele­ment han els­ket, er et pa­ra­doks. Na­tu­ren sto Jo­han na­er. Kom­bi­na­sjo­nen av skogs­drift og jakt var en kunst Jo­han ut­vik­let og skul­le bli et for­bil­de for and­re. Jo­han var en gent­le­man. Hans sa­ereg­ne «reg­ler» og sans for de­tal­jer var noe som fa­sci­ner­te alle. Han var opp­tatt av tra­di­sjo­ner og etter­lev­de det­te. Han var stolt, men sår­bar, yd­myk, in­klu­de­ren­de, kja­er­lig, gav­mild og had­de om­tan­ke for and­re. Jo­han etter­la­ter seg et stort savn og utal­li­ge gode min­ner. Våre var­mes­te tan­ker går til Jo­hans to barn, Lud­vig og Va­nes­sa, hans kja­eres­te Caroline og søs­ken Half­dan, Erik og Ed­le samt Mil­le og øv­rig fa­mi­lie.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.