Sa­tel­litt­bil­der vi­ser hvor­dan sy­ris­ke an­legg ble lagt i rui­ner

Sa­tel­litt­bil­der vi­ser at USA og lan­dets al­li­er­te traff sine mål i Syria i angrepet natt til lør­dag.

Aftenposten - - Forside - KJE­TIL HANS­SEN

Søn­dag kveld pub­li­ser­te sel­ska­pet Digitalglobe sa­tel­litt­bil­der av mål for de ame­ri­kansk­le­de­de an­gre­pe­ne i hel­gen.

Før-og-etter-bil­de­ne vi­ser at et la­bo­ra­to­ri­um uten­for Da­mas­kus, Barzah Rese­arch and Devel­op­ment Cen­ter, og lag­re len­ger nord i lan­det ble lagt i rui­ner.

Vi­ten­skaps­sen­te­ret ved ho­ved­sta­den (de sto­re bl­de­ne) ble to­talt øde­lagt, men byg­nin­ger på beg­ge si­der ser uska­det ut på sa­tel­litt­bil­de­ne. Iføl­ge USA traff 76 mis­si­ler det­te an­leg­get.

Lør­dag pre­sen­ter­te par­te­ne sterkt spri­ken­de ver­sjo­ner av hvor

vel­lyk­ket an­sla­get had­de va­ert.

Val­get av mål

Ame­ri­ka­ner­ne valg­te dis­se må­le­ne for­di de an­gi­ve­lig skul­le va­ere sen­tra­le i ut­vik­ling, pro­duk­sjon og lag­ring av kje­mis­ke vå­pen.

Sy­rias myn­dig­he­ter be­nek­ter imid­ler­tid det­te. As­sad-re­gi­met av­vi­ser også at de har angrepet opp­rø­re­re med gift­gas­ser.

Iføl­ge The Wall Stre­et Jour­nal øns­ket Det hvi­te hus et enda stør­re an­grep med fle­re mål. Det ame­ri­kans­ke for­svars­de­par­te­men­tet skal ha vun­net frem hos pre­si­dent Trump med sitt syn om en be­gren­set ak­sjon.

43 døde med gift­sym­pto­mer

7. april ble det meldt om ti­talls døde etter gift­an­grep, og mis­tan­ken falt på re­gi­met.

Minst 43 men­nes­ker med gift­sym­pto­mer ble drept, iføl­ge Ver­dens helse­or­ga­ni­sa­sjon.

Hoved­mis­tan­ken går mot klor­gass, men det er også mis­tan­ke om det er brukt noe av nerve­gif­ten sa­rin. Det var den­ne sa­ken som ut­løs­te re­ak­sjo­nen fra al­li­er­te land, sa­er­lig USA, Frank­ri­ke og Stor­bri­tan­nia.

Krise­møte i Haag

Or­ga­ni­sa­sjo­nen for for­bud mot kje­misk vå­pen (OPCW) har sendt in­spek­tø­rer til Syria for å grans­ke på­stan­de­ne om an­grep med kje­mis­ke vå­pen.

De skal imid­ler­tid ikke etter­fors­ke hvem som sto bak. OPCW for­val­ter trak­ta­ten som for­byr kje­mis­ke vå­pen.

I går for­mid­dag var de frem­de­les ikke kom­met frem til åste­det for det an­tat­te gift­an­gre­pet.

I går ble det også holdt krise­møte i or­ga­ni­sa­sjo­nens ho­ved­kvar­ter i Haag. Krise­mø­tet er ett av fle­re sli­ke etter døds­fal­le­ne i Syria og nerve­gift­an­gre­pet mot en rus­sisk eks­spion i Eng­land.

Kland­rer hver­and­re

USAs re­pre­sen­tant såd­de i mø­tet mis­tan­ke om at rus­ser­ne kan ha tuk­let med be­vi­se­ne på det sy­ris­ke åste­det før grans­ker­ne slapp til.

Russ­land be­skyl­der på sin side USA for å un­der­gra­ve OPCWs ar­beid med å an­gri­pe før grans­ker­ne kun­ne kom­me frem.

390 rap­por­ter si­den 2014

Bri­te­nes am­bas­sa­dør, Pe­ter Wil­son, sa iføl­ge Reu­ters at det si­den 2014 er meldt inn 390 mis­tenk­te til­fel­ler av gift­an­grep i Syria.

– Ti­den er kom­met for å ta stil­ling. For man­ge vi­ker unna an­sva­ret som føl­ger av å va­ere med i det­te rå­det. Hvis vi ikke stil­ler gjer­nings­men­ne­ne til an­svar, ri­si­ke­rer vi ba­re yt­ter­li­ge­re bar­ba­risk bruk av kje­mis­ke vå­pen i Syria og and­re ste­der, sa han.

Frank­ri­ke: Vi over­tal­te Trump

I Frank­ri­ke har pre­si­dent Em­ma­nu­el Macron va­ert en på­dri­ver for å ak­sjo­ne­re mot Syria.

– Det var gjen­gjel­del­se, ikke en krigs­hand­ling, sa Macron på fransk TV søn­dag. Han gikk der enda leng­re enn hit­til i å set­te Frank­ri­ke i sen­trum. Han sa at det var Frank­ri­ke som had­de over­be­vist USA om å slå til.

– For ti da­ger si­den vil­le pre­si­dent Trump trek­ke USA ut av Syria. Vi over­be­vis­te ham å bli, sa

Macron. Etter at Det hvi­te hus av­vis­te en po­li­tisk snu­ope­ra­sjon, pre­si­ser­te Macron sin ut­ta­lel­se: Det han had­de fått ge­hør for i USA, var at an­sva­ret strak­te seg len­ger enn kun til kam­pen mot IS.

Pre­si­den­ten sier at Frank­ri­ke nå vil for­nye for­sø­ke­ne å få vest­li­ge land, Russ­land og Tyr­kia med i et di­plo­ma­tisk ini­tia­tiv for å fin­ne en va­rig po­li­tisk løs­ning for Syria.

EU sat­ser på gi­ver­kon­fe­ran­se

EU hå­per iføl­ge NTB at den sto­re gi­ver­kon­fe­ran­sen for Syria i Brus­sel nes­te uke vil bli en an­led­ning til å blå­se nytt liv i freds­sam­ta­le­ne.

De­le­ga­sjo­ner fra mer enn 70 land er ven­tet til gi­ver­sam­lin­gen i Brus­sel.

EUs uten­riks­sjef Fe­de­rica Mog­he­ri­ni sier ar­bei­det for å få i gang igjen me­nings­ful­le freds­sam­ta­ler vil bli et ho­ved­tema på kon­fe­ran­sen.

– Jeg vet det hø­res sur­rea­lis­tisk ut i en krigs­si­tua­sjon, men hvis det fin­nes ett håp for Syria, så er det at sy­re­re som har fått nok av krig og kon­flikt, vil pres­se på for se­riø­se for­hand­lin­ger, sier hun.

FOTO: DIGITALGLOBE

Barzah-la­bo­ra­to­ri­et uten­for Da­mas­kus fo­to­gra­fert fra luf­ten fre­dag 13. april – og to da­ger se­ne­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.