De nye by­ene i Akers­hus

Aftenposten - - Nyheter -

Oslo og Akers­hus ved­tok ved nytt­år 2016 en are­al- og trans­port­plan som skal sty­re bo­lig­byg­ging og ut­byg­ging av kol­lek­tiv­trans­port frem mot 2030.

Føl­gen­de ste­der er ut­pekt som re­gio­na­le byer:

Sand­vi­ka, As­ker, Lille­strøm, Jess­heim, Ås og Ski.

Føl­gen­de ste­der skal bli mer ur­ba­ne, med sen­tra­le kom­mune­ad­mi­ni­stra­ti­ve funk­sjo­ner og til­bud om handel, na­e­ring, bo­li­ger, kul­tur, of­fent­lig og pri­vat tje­neste­yting:

Heg­ge­dal, Forne­bu, Kol­botn, Vest­by, Drø­bak, Nes­odd­tan­gen, Ytre Ene­bakk, Flate­by, Nit­te­dal, Fjer­ding­by, Lø­ren­skog, Bjørke­lan­gen, Fet­sund, År­nes, Sørum­sand, Frog­ner, Kløf­ta, Nanne­stad, Eids­voll, Eids­voll verk/Rå­holt og Hur­dal.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.