Full bil­kran­gel mel­lom Oslo og Akers­hus

For å møte økt kon­kur­ran­se fra kjøpe­sent­re øns­ker tett­ste­der og sen­trums­om­rå­der i Akers­hus å til­rette­leg­ge for par­ke­ring. Det rea­ge­rer by­rå­det i Oslo kraf­tig på og me­ner pla­nen leg­ger opp til alt­for mye bil­bruk.

Aftenposten - - Forside - HAN­NE MELLINGSAETER SVEINUNG BERG BENTZRØD han­ne.mel­ling­seter@af­ten­pos­ten.no sveinung.bentz­rod@af­ten­pos­ten.no

Ny han­dels­plan ska­per hef­tig debatt.

– Nå går Oslo for langt, sier fyl­kes­ord­fø­rer Anette M. Sol­li (H) i Akers­hus.

Sol­li me­ner at Oslo nå opp­fø­rer seg som en stat­lig myn­dig­het, noe de ikke bør gjø­re som en nabo til Akers­hus-kom­mu­ne­ne.

– Vi har ikke T-ba­ne, trikk el­ler bus­ser som hvert mi­nutt frak­ter folk til sen­tral­sta­sjo­nen her. Man­ge er fort­satt av­hen­gig av bil, og vi skal byg­ge man­ge bo­li­ger sen­tralt, sier Tom Arne Lud­vig­sen (Ap), ord­fø­rer i Vest­by.

– Hvis vi ikke skjøn­ner at det er for­skjell på å bru­ke Oslo sen­trum og Vest­by sen­trum, ja da har vi bom­met.

Vil møte kon­kur­ran­sen

I dag sli­ter han selv med å fin­ne par­ke­rings­plass i Vest­by sen­trum.

Ut­gangs­punk­tet for den opp­he­te­de de­bat­ten er en ny plan for handel, ser­vice og sen­ter­struk­tur som Akers­hus har sendt på hø­ring.

Blant an­net til Oslo kom­mu­ne. Kom­mu­ne­ne i Akers­hus, ikke minst de ut­pek­te re­gion­by­ene Sand­vi­ka, As­ker, Lille­strøm, Jess­heim, Ås og Ski er redd for at sen­trums­han­de­len her skal dø ut.

Med den nye pla­nen skal de møte kon­kur­ran­sen med kjøpe­sent­re­ne uten­for by­ene.

Pla­nen skis­se­rer blant an­net hvor­dan det kan leg­ges til ret­te for par­ke­ring, noe by­rå­det i Oslo rea­ge­rer kraf­tig på.

De me­ner pla­nen leg­ger opp til alt­for mye bil­bruk.

– For mye bil­bruk

– Skal vi nå null­vekst­må­let når det gjel­der klima­gass­ut­slipp, som lig­ger i de re­gio­na­le pla­ne­ne, må vi kon­sen­tre­re veks­ten inn mot by­ene og gjø­re det kol­lek­tiv­ba­sert. Når ret­nings­lin­je­ne i den­ne pla­nen sier at man i prio­ri­ter­te byer og tett­ste­der skal kun­ne ut­vik­le et par­ke­rings­til­bud som skal kon­kur­re­re med kjøpe­sent­re­ne, da leg­ger man opp til for mye bil­bruk, sier Ras­mus Re­invang (MDG), by­råds­sek­reta­er for by­ut­vik­lings­by­råd Han­na E. Mar­cus­sen (MDG).

– Pla­nen er i og for seg god, men i ret­nings­lin­je­ne for hvor­dan in­ten­sjo­ne­ne skal føl­ges opp, er ikke pre­sis, ty­de­lig og streng nok til at vi vil kla­re å nå kli­ma- og mil­jø-

må­le­ne i den ved­tat­te re­gio­na­le pla­nen for are­al og trans­port for Oslo og Akers­hus, sier Re­invang.

Der­som pla­nen ikke tar hen­syn til Oslo kom­mu­nes inn­ven­din­ger, ber by­rå­det om at pla­nen over­sen­des Kom­mu­nal- og mo­der­ni­se­rings­de­par­te­men­tet, he­ter det i sva­ret.

– Som en stat­lig myn­dig­het

– De glem­mer hvor vel­dig for­skjel­lig Akers­hus er fra Oslo, sier fyl­kes­ord­fø­rer Anette Sol­li (H), som har fått over­sendt by­rå­dets for­slag fra Af­ten­pos­ten.

– Jeg min­ner om at de er valgt til å sty­re i Oslo. Jeg sy­nes Oslo går for langt som nabo­fyl­ke til kom­mu­ne­ne i Akers­hus. De opp­fø­rer seg som en stat­lig myn­dig­het, og til­la­ter seg en rol­le det er una­tur­lig at en nabo har, sier Sol­li.

– Når det er sagt skal vi ta imot alle hø­rings­svar og gå en ny run­de på pla­nen, sier hun.

– Han­de­len her må kun­ne leve

– For oss hand­ler null­vekst­må­let først og fremst om pend­ler­tra­fikk til og fra Oslo. Da tren­ger vi et bed­re kol­lek­tiv­til­bud, ikke minst på kryss og tvers. Vi øns­ker å ta et stort an­svar her, men som kom­mu­ne er vi in­gen trans­port­myn­dig­het, slik Oslo er, sier As­ker-ord­fø­rer Lene Con­ra­di (H).

– Når det gjel­der handel kan man ikke sam­men­lig­ne sen­tra­le de­ler av Oslo med kom­mu­ner i ut­kant­en. Det er to mil ut til oss i As­ker. Vi har en po­li­tikk som sier at han­de­len her må kun­ne leve. Bi­le­ne blir mer og mer miljø­venn­li­ge. Ut­ford­rin­gen er ka­pa­si­tet og par­ke­ring. Bru­ker­ne av vårt sen­trum må ha god til­gjen­ge­lig­het, sier Con­ra­di.

– Ras­mus Re­invang, er det ikke for­skjell på Oslo og by­ene i Akers­hus?

– Det er klart det er for­skjell. Men hvis du i sen­trum av Sand­vi­ka, Lille­strøm, Jess­heim og Ski skal leg­ge til ret­te for like mye par­ke­ring som man gjør ved kjøpe­sent­re­ne uten­for by­ene, da øde­leg­ger du både for den gode by­ut­vik­lin­gen og de re­gio­na­le mål­set­tin­ge­ne.

– Er det rik­tig at Oslo skal be­stem­me hva kom­mu­ner i Akers­hus gjør?

– Det be­stem­mer jo kom­mu­ne­ne og Akers­hus selv, men nå er det slik at vi har inn­gått en av­ta­le om hvor­dan den re­gio­na­le ut­vik­lin­gen skal va­ere, og da må vi kun­ne kom­men­te­re hver­and­res pla­ner. Vi er for­plik­tet til å si fra, sier Re­invang.

Må ta lo­ka­le hen­syn

Et an­net punkt by­rå­det rea­ge­rer på er for­sla­get om å utvide de­fi­ni­sjo­nen av plass­kre­ven­de vare­grup­per (bi­ler, bå­ter, land­bruks­ma­ski­ner, tre­last og and­re stør­re bygge­va­rer) til også å gjel­de brune­va­rer, hvi­te­va­rer og møb­ler.

– Reg­le­ne sier at du kan leg­ge opp til slik virk­som­het i om­rå­der der det ikke er et kol­lek­tiv­til­bud. Det be­tyr at det er helt bil­ba­sert og at jo fle­re vare­grup­per du dyt­ter inn i den ka­te­go­ri­en, jo fle­re bil­ba­ser­te bu­tik­ker kan du få. Vi me­ner at mø­bel­bu­tik­ker fak­tisk er en type virk­som­het som styr­ker mang­fold i by­ene og som ikke bør sky­ves ut, sier by­råds­sek­reta­er Re­invang.

– Er det ikke et po­eng at folk på mind­re tett­ste­der må kun­ne set­te fra seg bi­len når de er ute og hand­ler?

– Det­te må selv­føl­ge­lig til­pas­ses lo­ka­le for­hold slik at man har en kol­lek­tiv­struk­tur som fun­ge­rer i prak­sis. Man må ta lo­ka­le hen­syn og mu­lig­gjø­re noe par­ke­ring, men ikke i den ska­la­en det er lagt opp til her, sier Re­invang.

El­bil tren­ger også plass

Ole Ja­kob Flae­ten (Ap) er ord­fø­rer i Skeds­mo:

– Som re­gio­nal by må Lille­strøm få en mu­lig­het til å ut­vik­le et le­ven­de sen­trum for handel og ar­beids­plas­ser. Vi skal jo av­las­te og spil­le på lag med Oslo, ska­pe ba­lan­se i re­gio­nen. Jeg opp­fat­ter på­stan­den om at vi ikke føl­ger opp prin­sip­pe­ne for areal­pla­nen som litt mer­ke­lig, sier Flae­ten.

I Vest­by er ord­fø­rer Tom Arne Lud­vig­sen (Ap) klar på at også frem­ti­dens el­bil­bru­ke­re må ha par­ke­rings­plas­ser.

– Jeg er ikke i tvil om at par­ke­rin­gen vi plan­la i sen­trumsna­ere om­rå­der for 20 år si­den kan mins­kes. Alle er eni­ge om at det grøn­ne skif­tet skal skje. Og bo­li­ger i sen­trum tren­ger vi. Men vi er ty­de­li­ge på at vi ikke grei­er å lage et samfunn uten bil. Og en el­bil tren­ger like stor plass som en die­sel­bil, sier Lud­vig­sen.

FOTO: OLAV OL­SEN

– Vi byg­ger man­ge bo­li­ger i sen­trum, noe som gir mind­re be­hov for par­ke­ring. Men al­le­re­de i dag sli­ter jeg med å fin­ne par­ke­rings­plass. Vi kla­rer ikke å lage et samfunn her uten bi­ler, sier ord­fø­rer Tom Arne Lud­vig­sen (Ap) i Fol­lo­kom­mu­nen Vest­by.

(Ap).

– Vi har ikke T-ba­ne, trikk el­ler bus­ser som hvert mi­nutt frak­ter folk til sen­tral­sta­sjo­nen her. Man­ge er fort­satt av­hen­gig av bil, sier Vest­by-ord­fø­rer Tom Arne Lud­vig­sen

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.