La­ges av pul­ver fra Sveits

Aftenposten - - Nyheter -

Mens he­roin la­ges av saft fra opi­ums­val­muen, er meta­don syn­te­tisk frem­stilt.

Rå­stof­fet er meta­don­hydro­klo­rid, et hvitt pul­ver Oslo- fab­rik­ken im­por­te­rer fra Sveits. I de sto­re tan­ke­ne blan­des det hvi­te pulve­ret med fem and­re in­gre­di­en­ser, ren­set vann fra Ma­ri­dals­van­net og smaks­stof­fer. Den di­gre blande­vis­pen ser ut som en is­bor.

Un­der­veis gjø­res tes­ter, ana­ly­ser og nye tes­ter igjen. En stor del av pro­duk­sjons­lo­ka­let er et la­bo­ra­to­ri­um. Ved alle ste­ge­ne fyl­ler de an­sat­te ut skje­ma etter skje­ma.

Hvor man­ge det er av dem tør ikke Bib­bi Paust, kva­li­tets­sjef hos DNE Phar­ma, helt å ten­ke på.

– Men vi skal all­tid vite helt sik­kert at vi har de rik­ti­ge rå­va­re­ne, den rik­ti­ge blan­din­gen, de rik­ti­ge flas­ke­ne og de rik­ti­ge eti­ket­te­ne. På den må­ten skal pa­si­en­ten all­tid vite at hun får det rik­ti­ge pro­duk­tet, sier hun.

– Ten­ker du ofte over hvem som skal bru­ke stof­fet dere la­ger?

– Som far­ma­søyt må jeg si at meta­don er som et an­net far­ma­søy­tisk pro­dukt, sier Paust.

– Men fra et mar­keds­stå­sted må jeg si selv­sagt. Vi bren­ner for at de skal bli eks­tra godt iva­re­tatt. Vi får et eks­tra hjer­te for den­ne pa­si­ent­grup­pen, sier mar­keds­sjef Nina Måsva­er.

FOTO: KNUT EGIL WANG

På en li­ten fab­rikk i Oslo la­ges en mil­lion flas­ker meta­don hvert år til det nors­ke og svens­ke lar-mar­ke­det. Av hen­syn til sik­ker­he­ten får vi ikke navn­gi per­sone­ne på bil­de­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.