Cam­ping­gle­de for sto­re og små

Len­ge har det va­ert ar­bei­der­klas­sens fe­rie. Nå skal «alle» på cam­ping.

Aftenposten - - Kultur - THEA STORØY ELNAN OLAV OL­SEN (foto)

Nors­ke cam­ping­plas­ser opp­le­ver størs­te på­gang på man­ge år. Harry-cam­pe­ren er byt­tet ut med penge­ster­ke barne­fa­mi­li­er, iføl­ge fors­ker. – Det­te er de­fi­ni­sjo­nen på fri­het, sier Ca­mil­la Pedersen.

Sam­men med ekte­man­nen Glenn har hun tatt med seg sine to barn i bo­bil fra Mas­fjor­den i Horda­land til Gol cam­ping­sen­ter. De kom da­gen før og skal va­ere her i to net­ter. Etter det går fer­den sør­over, mot Kristiansand.

– Det er un­ge­ne som vil på bo­bil­fe­rie. De kan va­ere ute og leke fritt hele da­gen, mens vi voks­ne kan nyte en kopp kaf­fe. Det blir like mye fe­rie på bar­na som de voks­ne. I til­legg har vi alt vi tren­ger med oss, og vi kan rei­se etter va­e­ret. Det er be­fri­en­de, sier Ca­mil­la Pedersen.

Det er både Ma­ri­ta og Kris­ti­an Birke­land, samt Han­ne og An­ders So­ma enig i. Alle de tre fa­mi­lie­ne fe­rie­rer sam­men på vei­en i som­mer.

– Vi har hatt cam­ping­vogn i seks år nå, og jeg kjen­ner til fle­re barne­fa­mi­li­er som har kjøpt seg vogn de sis­te åre­ne, sier An­ders So­ma.

Stor på­gang

Gol cam­ping­sen­ter er en av de størs­te cam­ping­plas­se­ne i Nor­ge, og halv­par­ten av alle gjes­te­ne er barne­fa­mi­li­er, for­tel­ler dag­lig le­der Wen­che Dok­ken. Hun har va­ert an­satt på cam­ping­plas­sen i 30 år. Like stor på­gang av gjes­ter har hun ald­ri opp­levd.

– Vi har ald­ri hatt så man­ge an­sat­te som i år, for å kla­re over alt ar­bei­det. An­de­len barne­fa­mi­li­er har økt vel­dig bare de to til tre sis­te åre­ne, sier hun.

Cam­ping­plas­sen på Gol har 350 fast­lig­ge­re, mens rundt 120 gjes­ter sjek­ker ut og inn hver dag i som­mer­må­ne­de­ne.

Også He­ge Høy­er Leiv­stad, sti­pen­diat ved So­sial­an­tro­po­lo­gis­ke in­sti­tu­tio­nen ved Uni­ver­si­te­tet i Stockholm og fors­ker på cam­ping­liv, sier det nå er fle­re barne­fa­mi­li­er som blir cam­pe­re.

– Gjen­nom­snitts­cam­pe­ren er en­ten en barne­fa­mi­lie el­ler et pen­sjo­nert par som bor uten­for stor­by­ene. De fles­te har en fore­stil­ling om at cam­pe­re til­hø­rer en fat­tig ar­bei­der­klas­se, men det stem­mer vel­dig dår­lig. Det er i stor grad ar­bei­der­klas­se og la­ve­re mid­del­klas­se med økte øko­no­mis­ke mid­ler som cam­per. Det leg­ges mye pen­ger i det­te her,

både i vog­ne­ne og til­leggs­ut­styr, sier Leiv­stad.

Dob­belt så man­ge bo­bi­ler

Fle­re av de rundt tu­sen cam­ping­plas­se­ne i Nor­ge opp­le­ver ful­le book­ing­lis­ter i år. Iføl­ge SSB var det re­gist­rert over 1,3 mil­lio­ner over­nat­tin­ger ved nors­ke cam­ping­plas­ser hittil i år ved ut­gan­gen av mai. Det var før høy­se­son­gen star­tet. I hele 2017 ble det talt over 7 mil­lio­ner over­nat­tin­ger. Det er na­er en fjerde­del av all be­talt over­nat­ting i Nor­ge.

Bo­dil og Hans Olav Bøe fra Holme­strand er beg­ge pen­sjo­nis­ter. De har tatt med barne­bar­na på fe­rie­tur i bo­bil i som­mer. Det­te er tred­je som­mer­en de bru­ker bo­bi­len. Pa­ret lis­ter opp sa­ni­tets­an­legg og trygg­het som for­de­ler ved å slå leir på en cam­ping­plass.

– V har ikke hyt­te og tenk­te bo­bil var verd å prø­ve. Det er tross alt bil­li­ge­re. Men man må like folk når man er på cam­ping­plas­ser, for man bor vel­dig tett oppå and­re, sier Hans Olav Bøe.

Bruk av cam­ping­vogn og bo­bil har økt de sis­te åre­ne, iføl­ge SSB. I 2017 ble det re­gist­rert 2883 nye cam­ping­vog­ner i Nor­ge. Det er en øk­ning på 10 pro­sent sam­men­lig­net med 2016. An­tall bo­bi­ler har økt fra 23.000 til 48.000 på tre år.

– Fle­re øns­ker å fe­riere på en måte der de selv har re­gi­en, sier jour­na­list og for­fat­ter Geir Svar­dal. I juni ga han ut bo­ken Cam­ping – det gode liv langs lande­vei­en.

– Da jeg an­non­ser­te at jeg had­de kjøpt meg bo­bil for noen år si­den, trod­de jeg at jeg kom til å bli mob­bet. I ste­det fikk jeg hund­re mel­din­ger der 95 pro­sent var sva­ert po­si­ti­ve. Jeg tror det lig­ger en la­tent nys­gjer­rig­het på cam­ping­li­vet hos man­ge nord­menn, og at man­ge er met­te av lan­ge fly­tu­rer som ofte er for­sin­ket, sier han.

Ikke len­ger harry

Cam­ping­fe­rie­ren­de har len­ge hatt et har­rystem­pel. Fors­ker He­ge Høy­er Leiv­stad har brukt mye tid på å un­der­sø­ke hvor­for. Hun me­ner det kom­mer av de man­ge TV­se­rie­ne om cam­ping som er blitt vist både i Sve­ri­ge og Nor­ge.

– Se­ri­ene cas­ter ofte ste­reo­ty­pe­ne blant cam­pe­re for å lage god TV. His­to­risk sett var cam­ping et elite­fe­no­men, for dem som had­de råd til bil. Etter hvert ble det ar­bei­der­klas­sens fe­rie, da bi­len ble all­ment til­gjen­ge­lig. Det bil­det vi har av cam­pe­ren i dag, med grill­dres­sen, hen­ger igjen fra 60-tal­let og re­pro­du­se­res i me­die­ne. Men det stem­mer ikke helt med da­gens gjes­ter, sier hun.

Hun tror det vil bli sta­dig fle­re cam­pe­re i frem­ti­den.

– Vi ser en stig­ning i an­tall cam­pen­de barne­fa­mi­li­er. I til­legg er det en sam­men­heng mel­lom cam­ping og øko­no­mis­ke kri­ser. Etter fi­nans­kri­sen ble det en del fle­re cam­pe­re i sa­er­lig Eng­land, mens det i Nor­den ikke had­de sam­me på­virk­ning etter­som vi ikke ble like hardt ram­met. Og selv­føl­ge­lig spil­ler va­e­ret inn, sier Leiv­stad.

De tre fa­mi­lie­ne fra Horda­land med hver sin cam­ping­vogn skal straks ven­de cam­ping­snu­ten sør­over til Kristiansand. Det blir de­fi­ni­tivt cam­ping nes­te år også.

– Alle da­ge­ne i Sy­den er vel­dig like. Det er de ikke når man cam­per. Her slap­per vi av, er ute hele ti­den og tren­ger ikke plan­leg­ge så mye. Vi kan stort sett rei­se når og hvor vi vil, sier Kris­ti­an Birke­land.

FOTO: OLAV OL­SEN

FOTO: OLAV OL­SEN

Både barn og for­eld­re i dis­se tre fa­mi­lie­ne er godt for­nøy­de med cam­ping­li­vet. Bak fra venst­re: Ma­ri­ta Birke­land, Kris­ti­an Birke­land, Ca­mil­la Pedersen, Glenn Pedersen, Han­ne So­ma og An­ders So­ma. Foran fra venst­re: Si­mon, Iben, Sa­ra, Thea, Se­bas­ti­an, Ben­ja­min, He­le­na, Ise­lin og Ma­ri­ell.

FOTO: OLAV OL­SEN

Mat­heo og Emi­li­an Gaard Li­en fra Naust­dal uten­for Hauge­sund er for­nøy­de med å ha fått loff med kyl­ling og ma­jo­nes til kvelds­mat. Pap­pa Ro­ger Li­en for­tel­ler at han var fast­lig­ger på Gol Cam­ping­sen­ter frem til i fjor, da han solg­te vog­nen. Han ang­ret seg og kom til­ba­ke i som­mer med lånt bo­bil av sin far.

FOTO: OLAV OL­SEN

Si­men Blind­heim Hau­gen og El­la Blind­heim Hau­gen fra Ber­gen sy­nes det er gøy å va­ere på cam­ping. – Vi mø­ter mas­se folk, ba­der og blir kjent med man­ge barn, sier El­la.

FOTO: OLAV OL­SEN

Bo­dil Bøe og Hans Olav Bøe fra Holme­strand har med syk­ler når de rei­ser rundt med bo­bi­len i Nor­ge. Slik kan de kom­me seg til bu­tik­ken el­ler and­re ste­der i naer­he­ten uten å måt­te ta med bo­bi­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.