Ba­sis­fi­nan­sie­ring

Aftenposten - - Kultur -

Til­skudds­ord­ning som til­de­les av Kul­tur­rå­det med mid­ler fra Norsk kul­tur­fond. Søk­na­de­ne be­hand­les av en scene­kunst­kon­su­lent og fag­li­ge ut­valg for tea­ter og dans.

Opp­ret­tet i 2007 av da­va­eren­de kul­tur­mi­nis­ter Trond Gis­ke.

I 2017 mot­tok 14 scene­kunst­ne­re og grup­per til­sam­men i un­der­kant av 47 mil­lio­ner kro­ner. De fles­te mot­tar rundt tre mil­lio­ner kro­ner i året.

I for­ri­ge run­de ble 39 søk­na­der be­hand­let, det høy­es­te an­tal­let noen gang. Be­hand­lin­gen av årets søk­na­der er kla­re i sep­tem­ber.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.