Om Gro­rud­dals­sat­sin­gen

Aftenposten - - Osloby -

Ti­årig sam­ar­beid mel­lom stat og kom­mu­ne i tett sam­ar­beid med inn­byg­ge­re i sat­sings­om­rå­de­ne

Delt inn i tre del­pro­gram­mer: na­er­mil­jø, opp­vekst og ut­dan­ning og sys­sel­set­ting Skal bi­dra til va­rig for­bed­ring av ut­valg­te na­er­miljø­om­rå­der og tje­nes­ter i Gro­rud­da­len

Om­fat­ter by­de­le­ne Al­na, Bjer­ke, Gro­rud og Stov­ner

Vi­dere­fø­ring av Gro­rud­dals­sat­sin­gen 2007–2016

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.