Om­råde­po­li­tikk for Oslo

Aftenposten - - Osloby -

By­rå­det har ut­vik­let en egen po­li­tikk for ut­sat­te om­rå­der. Må­let er et alle ste­der i byen skal va­ere tryg­ge og gode ste­der å bo og vokse opp.

Ved ak­tivt å føl­ge med på leve­kårs­sta­ti­stikk og and­re data skal ne­ga­tiv ut­vik­ling mø­tes på et tid­lig tids­punkt.

Po­li­tik­ken skal også mot­vir­ke en frem­ti­dig ne­ga­tiv ut­vik­ling i and­re etab­ler­te el­ler nye bo­lig­om­rå­der.

Om­råde­sat­sin­ge­ne som igang­set­tes skal or­ga­ni­se­res etter mo­dell av Gro­rud­dals­sat­sin­gen, der be­boer­ne ak­tivt in­volve­res i ar­bei­det.

I til­legg til Gro­rud­dals­sat­sin­gen har by­rå­det star­tet en ny Oslo sør-sat­sing og en om­råde­sat­sing på Grøn­land.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.