Skog­bran­ner over hele Sør-Nor­ge

Det opp­stod sta­dig bran­ner på Sør- og Øst­lan­det i går. Brann­he­li­kopt­re ble hind­ret av tor­den­va­er.

Aftenposten - - Forside - EIRIK HUSØY NTB

Det var skog­brann en rek­ke ste­der i Sør-Nor­ge i går. Man­ge av bran­ne­ne skyld­tes tro­lig lyn­ned­slag.

Det ble meldt om fle­re skog­bran­ner i fyl­ke­ne Hed­mark, Opp­land, Vest­fold, Øst­fold, Tele­mark, Bus­ke­rud og Aust-Ag­der i går.

I lø­pet av da­gen ble det rap­por­tert om minst 118 bran­ner, der­iblant 36 bran­ner i Øst­fol­d­om­rå­det, 30 på Sør­lan­det, minst tolv i Tele­mark og 40 i Bus­ke­rud.

Det er uklart hvor man­ge bran­ner som har va­ert i fyl­ke­ne Opp­land, Hed­mark og Vest­fold.

I går kveld var det frem­de­les uklart hvor man­ge bran­ner som fort­satt på­gikk, men det var snakk om fle­re ti­talls så sent som i syv­ti­den.

Minst tolv bran­ner i Tele­mark

I Tele­mark var det minst ni bran­ner i går etter­mid­dag. Iføl­ge VG drei­de det seg om tre i Nis­se­dal, tre i Dran­ge­dal, én i Tok­ke, én i Vin­je og én i Sil­jan.

Det var også bran­ner i Sel­jord og Notodden.

Den sist­nevn­te bran­nen ble be­teg­net av po­li­ti­et som sa­er­lig al­vor­lig:

– Den er den enes­te bran­nen vi er in­volvert i. Bran­nen be­fin­ner seg øst for Notodden, og be­byg­gel­se står ikke umid­del­bart i fare, men flam­me­ne er i naer­he­ten av E134. Brann­ve­se­net har spurt om eks­tra res­sur­ser for å hånd­te­re den, sa ope­ra­sjons­le­der Erik Gun­ne­rød i Sør­øst po­liti­dis­trikt til Af­ten­pos­ten i går.

Brann­ve­se­net skal ha mot­tatt mel­lom 100 og 200 te­le­fo­ner om bran­ner i Vest-Tele­mark, iføl­ge NRK.

Det har va­ert fle­re lyn­ned­slag i om­rå­det, skri­ver Var­den.

Roar As­dahl så lyn­ned­sla­get som star­tet bran­nen ved Bjønn­tjønn hytte­felt fra Gaute­fall fjell­grend, hvor han be­fant seg da det skjed­de.

– Jeg satt på ut­si­den mens det lyn­te og tord­net, og så kom det et kraf­tig lyn ved nabo­hytte­fel­tet. En stund etter be­gyn­te det å ryke. Jeg gikk for å se, og da had­de det tatt fyr i skog­kan­ten på bak­si­den av hytte­fel­tet, sier As­dahl til Dag­bla­det.

Røde Kors i Ski­en ble bedt om å stil­le alt dis­po­ni­belt mann­skap til­gjen­ge­lig for brann­ve­se­net på grunn av skog­bran­ne­ne.

Fem he­li­kopt­re i sving

Som føl­ge av bran­ne­ne har an­tal­let he­li­kopt­re i be­red­skap i SørNor­ge blitt økt fra el­le­ve til 16.

Klok­ken 15.46 i går etter­mid­dag var fem he­li­kopt­re oppe i luf­ten. Tre av dis­se var en­ten på plass i el­ler på vei til Tele­mark-kom­mu­ne­ne Sil­jan, Tok­ke og Vin­je.

De to sis­te skul­le sluk­ke bran­ner i Bus­ke­rud-kom­mu­nen Uv­dal og Tol­ga i Hed­mark.

– Vi set­ter inn fle­re he­li­kopt­re når tor­den­va­e­ret er over. Det er lyn og tor­den man­ge ste­der, og he­li­kopt­re­ne kan ikke fly un­der sli­ke va­er­for­hold, opp­lys­te press­evakt i Di­rek­to­ra­tet for sam­funns­sik­ker­het og be­red­skap (DSB), An­ders Fe­vik, til Af­ten­pos­ten.

Rundt 30 på­gå­en­de bran­ner

110-sen­tra­len i Ag­der meld­te i går klok­ken 17.42 på Twit­ter at de had­de rundt 30 på­gå­en­de bran­ner i fyl­ket.

«Det­te gir dess­ver­re noe vente­tid på Nød­num­mer 110 selv med opp­be­man­ning av sen­tra­len. Sen­tral­bor­det er helt stengt. Skog­brann­he­li­kop­ter er på vei for bi­stand med sluk­king», skrev de.

Det var snakk om fle­re skog- og kratt­bran­ner i om­rå­de­ne Åm­li, Fro­land, Bir­ke­nes, Ev­je og Byg­land.

År­sa­ken til bran­ne­ne er sann­syn­lig­vis lyn­ned­slag, meld­te po­li­ti­et på Twit­ter.

Sør­lands­ba­nen mel­lom Kongs­berg og Nor­da­gu­tu var stengt for tra­fikk på grunn av brann ved spo­ret. Klok­ken 16.04 meld­te Ba­ne Nor at det var nor­mal tra­fikk igjen.

Et an­net lyn­ned­slag med­før­te iføl­ge Ba­ne Nor i går etter­mid­dag at det ble strøm­løst på hele Aren­dals­ba­nen fra Ne­laug, noe som med­før­te for­sin­kel­ser og inn­stil­te tog.

Fle­re bran­ner på Øst­lan­det

– Her er det helt kaos, det kom­mer te­le­fo­ner fra hele dis­trik­tet, opp­lys­te en tra­vel ope­ra­sjons­le­der hos 110-Inn­lan­det til NRK.

I Øst­fold ble det i går etter­mid­dag meldt om en skog­brann i Rakke­stad. Det brant også ved Speke­dals­saetra i Ren­da­len og ved Øy­mo­en i Tyn­set i Hed­mark.

– Vi har akku­rat nå 36 på­gå­en­de hen­del­ser. Det ly­ner og tord­ner, noe som gjør det vans­ke­lig, men det er også en del regn­va­er i en­kel­te om­rå­der som vi hå­per kan hjel­pe oss, opp­lys­te 110-sen­tra­len i Øst til Af­ten­pos­ten ved 18-ti­den.

I Opp­land ble det meldt om skog­brann i Glit­ter­da­len på Kvams­fjel­let og et brann­til­løp for­år­sa­ket av et lyn­ned­slag sør for Bagn i Vald­res. Det ble også meldt om en rek­ke and­re brann­til­løp, og det er mis­tan­ke om at de skyl­des lyn­ned­slag, mel­der Inn­lan­det po­liti­dis­trikt.

– Noen av ste­de­ne er uten­for vei. Brann­ve­se­net er ute med alt mann­skap, meld­te po­li­ti­et.

Et lyn­ned­slag kan også va­ere grun­nen til at det brøt ut skog­brann ved Loft­hus, nord for Vegg­li i Bus­ke­rud, skri­ver Laagen­dals­pos­ten.

Brann­ve­se­net på Ringe­rike ryk­ket også ut til en skog­brann på Nes i Ådal.

DSB-ad­var­sel

DSB gikk tid­li­ge­re i uken ut med en på­min­nel­se om den eks­tre­me skog­brann­fa­ren i hele Sør-Nor­ge. De ber alle ta sin del av an­sva­ret for å for­hind­re at bran­ner opp­står og sprer seg. I ver­ste fall kan liv gå tapt, ly­der ad­var­se­len.

– Hver en­kelt av oss har en plikt til å va­ere akt­som. Slik si­tua­sjo­nen er nå, skal det lite til før akt­som­hets­plik­ten er brutt, og det kan va­ere straff­bart, sier di­rek­tør Ceci­lie Daae i DSB.

FOTO: LARS IDAR WAAGE

Det brant i en skog i naer­he­ten Bø Som­mar­land i Tele­mark i går.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.