– Feng­sel fun­ge­rer bra som av­straf­fel­se, men ikke for å kom­me seg vi­de­re

Aftenposten - - Forside - JULIE BERG MELFALD OLAV EGGESVIK

I en bo­lig eid av by­del Frog­ner skal et eld­re ek­te­par ha lig­get døde over en leng­re pe­rio­de. Da na­bo­er prøv­de å vars­le, ble de ikke hørt.

Na­bo­ene som bor i sam­me kor­ri­dor had­de fle­re gan­ger for­søkt å vars­le vakt­ha­ven­de syke­plei­ere ved om­sorgs­bo­li­gen om at noe var galt på eta­sjen de­res.

– Jeg blir så pro­vo­sert. Det be­gyn­te å luk­te for en god stund si­den og etter hvert for­sto vi at noe var galt. Da jeg prøv­de å si fra til dem som job­bet her, fikk jeg be­skjed om at det ikke var de­res an­svar, for­tel­ler Bjørn Ir­gens. Luk­ten var fort­satt merk­bar da Af­ten­pos­ten var der.

Be­boer­ne i den kon­kre­te eta­sjen i den kom­mu­na­le bo­li­gen har iføl­ge Ir­gens in­gen eks­tra be­man­ning unn­tatt hjemme­hjelp ved in­di­vi­du­elt be­hov.

Ikke sett av­døde si­den jul

De av­døde er tro­lig per­sone­ne re­gist­rert på adres­sen, og det er in­gen mis­tan­ke om at det skal ha skjedd noe kri­mi­nelt, iføl­ge po­li­ti­et.

I lei­lig­he­ten bod­de et eld­re ek­te­par som flyt­tet inn litt før jule­ti­der, for­tel­ler Ir­gens. Han så ald­ri kvin­nen, men man­nen hils­te han på fle­re gan­ger i hei­sen.

– Sis­te gang jeg så ham var rett etter jul, for­tel­ler na­bo­en.

Ons­dag den­ne uken møt­te Ir­gens en over­syke­plei­er og gam­mel be­kjent fra ti­den han job­bet i kom­mu­nen, ved­kom­men­de var på in­spek­sjon i den kom­mu­na­le bo­li­gen. Da han for­tal­te hen­ne om luk­ten i eta­sjen sin, tok hun raskt af­fa­ere.

– Had­de uni­ver­sal­nøk­kel

– Hun for­sto med en gang hva det kun­ne va­ere. Hun gikk og hen­tet en syke­plei­er som had­de uni­ver­sal­nøk­kel. Da de åp­net dø­ren ryg­get de ut igjen med en gang. Det var ikke tvil om hva som had­de skjedd, for­tel­ler Ir­gens.

Da had­de han man­dag sam­me uke be­kym­ret ringt ned til vakt­ha­ven­de syke­plei­er for å for­tel­le at de måt­te kom­me opp for å sjek­ke en mu­lig al­vor­lig si­tua­sjon. Iføl­ge Ir­gens had­de syke­plei­e­ren bare lagt på rø­ret etter å ha frem­holdt at de ikke had­de noe å gjø­re med be­boer­ne på eta­sjen.

Uken før var han nede på vakt­kon­to­ret for å vars­le om at noe var galt.

– Vi mer­ket luk­ten for førs­te gang for to til tre må­ne­der si­den. Den kom og gikk litt. I star­ten trod­de vi kan­skje det var søp­pel­sjak­ten el­ler mat­lukt, men den sis­te uken ble det vel­dig mye ver­re. Vi åp­net alle vin­du­er, for­tel­ler To­ve Ir­gens.

Ekte­pa­ret Ir­gens er skremt over det de me­ner er like­gyl­dig­het og man­gel på opp­merk­som­het fra om­sorgs­bo­li­gens per­so­na­le. Etter åt­te år i bo­li­gen skal de nå flyt­te. Det had­de de pla­ner om også før ons­da­gen, men nå er de bare enda sik­re­re i sin sak.

– Vi flyt­tet hit for­di det skul­le va­ere et bra sted, men nå fø­ler jeg meg vel­dig utrygg. Vi or­ker ikke bo her len­ger, sier hun.

– Tar hen­del­sen på al­vor

De av­døde bod­de i en kom­mu­nal lei­lig­het som til­hør­te by­del Frog­ner. By­dels­di­rek­tør Odd Ru­ne An­der­sen skri­ver i en e-post at de er pre­get av hen­del­sen.

– Al­ler først vil jeg si det både er leit og trist at noen dør slik ale­ne og at det tar lang tid før det blir opp­da­get. Vi øns­ker det ikke slik i Oslo.

Han for­tel­ler at de av­døde iføl­ge by­de­lens opp­lys­nin­ger ikke had­de noen kom­mu­na­le tje­nes­ter.

– Om de bur­de, skul­le el­ler vil­le ha om­sorgs­tje­nes­ter, må vi gå grun­di­ge­re gjen­nom i lys av po­li­ti­ets etter­forsk­ning og re­sul­ta­ter av ob­duk­sjo­nen, sier An­der­sen vi­de­re.

By­de­lens ru­ti­ner vil nå bli gjen­nom­gått og det vil bli sjek­ket om dis­se er blitt fulgt, blant an­net om be­kym­rings­mel­din­ger er gitt.

By­de­len øns­ker ikke å kom­men­te­re kri­tik­ken fra na­bo­ene.

And­re na­bo­er i kom­mu­nal­bo­li­gen Af­ten­pos­ten har snak­ket med, for­står ikke hvor­dan noen kan lig­ge døde over leng­re tid i en byg­ning med så man­ge helse­ar­bei­de­re.

– Jeg ble helt sjok­kert da jeg først hør­te det. Jeg bor to eta­sjer un­der, så jeg kjen­te hel­dig­vis ikke luk­ten. Men de an­sat­te bur­de nok ha opp­da­get noe uan­sett, me­ner jeg, sier be­bo­er El­se Ma­rie Bor­gers­rud.

FOTO: DAN P. NEEGAARD

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.