Tror at de har fun­net opp­skrif­ten på et løft for Roms­ås

Aftenposten - - Kultur - JULIE BERG MELFALD INGAR STORFJELL (foto)

Mang en Oslo-del­by­del er blitt til­delt et om­råde­løft. På Roms­ås tror både lo­ka­le ung­dom­mer og fors­ke­re at de kan ha fun­net en opp­skrift.

– Jeg tror det er vik­tig å vise at vi bryr oss. At vi en­ga­sje­rer oss i Roms­ås, sier Ib­ti­sam Bouy­ambib (18).

Hun står på Hum­le­by kunst­gress sam­men med en li­ten grup­pe ak­ti­vi­tets­le­de­re som spil­ler fot­ball, croquet og kas­ter fris­bee med bar­na på ba­nen. Sam­men med Ra­di Hala­bi (16) og and­re ung­dom­mer er hun ak­ti­vi­tets­le­der på Roms­ås i to uker i lø­pet av som­mer­en. De er to av 116 ung­dom­mer by­del Gro­rud har gitt som­mer­jobb i lø­pet av fe­rie­må­ne­de­ne.

– Jeg tror det spe­si­elt er bra for de litt yng­re å se at vi tar del i lo­kal­sam­fun­net, og prø­ver å byg­ge re­la­sjo­ner med dem. Og så får vi jo for­hå­pent­lig gode re­fe­ran­ser og litt pen­ger i lomme­bo­ken, sier Hala­bi.

Der­med kon­klu­de­rer hun på sam­me måte som fors­ke­re gjør i en ny ana­ly­se av ut­ford­rin­ge­ne på Roms­ås.

Var­sel­rop fra rek­tor

Det var i vår­es rek­tor Jar­le Du­kic Sand­ven ved Bjørå­sen skole og Tiur­lei­ken skole send­te et al­vor­lig var­sel­brev til po­li­ti­et og nok en gang brak­te Roms­ås i medias søke­lys.

I bre­vet be­skrev Sand­ven hvor­dan unge gjeng­med­lem­mer na­er­mest ter­ro­ri­ser­te naer­om­rå­det, krev­de inn «bø­ter» fra barn og for­eld­re og tvang barn til å sel­ge hasj på ung­doms­sko­ler.

Nå har Roms­ås igjen blitt ut­pekt som et sat­sings­om­rå­de i den nye Gro­rud­dals­sat­sin­gen, et ti­årig sam­ar­beid mel­lom staten og Oslo kom­mu­ne som star­tet i fjor.

– Vi kjen­ner for­hol­de­ne på Roms­ås godt, og det var klart for oss at det er en av de del­by­de­le­ne med størst leve­kårs­ut­ford­rin­ger, sier by­dels­di­rek­tør i by­del Gro­rud, Øystein Eriksen Sørei­de.

And­re til­tak

Det er kan­skje ikke rart, for det er ikke førs­te gang Roms­ås får et så­kalt om­råde­løft. Det sam­me skjed­de i for­ri­ge 10-års­pe­rio­de, med Gro­rud­dals­sat­sin­gen fra 2007 til 2016.

Det var imid­ler­tid en an­nen type eks­tra­til­tak som ble satt inn den gang, fo­ku­set var mer på for­bed­rin­ger av ytre og fy­sis­ke ele­men­ter, som par­ker og fel­les­om­rå­der, iføl­ge Eriksen Sørei­de og by­råd for by­ut­vik­ling, Han­na E. Mar­cus­sen.

– Men hvor­for skal man tro på at det­te om­råde­løf­tet vil va­ere mer suk­sess­fullt enn tid­li­ge­re sat­sin­gers om­råde­løft på Roms­ås?

– For­di vi vi­dere­ut­vik­ler om­råde­løft­me­to­dik­ken, hvor vi har en neden­fra-opp-til­na­er­ming. Det er lo­kal­be­folk­nin­gen som skal set­tes i fø­rer­se­tet på hva som bør gjø­res på Roms­ås, for­tel­ler Mar­cus­sen.

Det er tre om­rå­der som er blin­ket ut: Opp­vekst, ut­dan­ning og sys­sel­set­ting.

Godt sam­spill

Høyt fra­fall fra vi­dere­gå­en­de skole, lav sys­sel­set­ting og økte for­skjel­ler mel­lom rik og fat­tig, var blant pro­blem­stil­lin­ge­ne fors­ker­ne sat­te søke­ly­set på da om­råde­løf­tet skul­le set­tes i gang.

Fors­ker ved by- og re­gion­forsk­nings­in­sti­tut­tet NIBR og le­der for ana­ly­sen, Marit Ek­ne Ruud, me­ner et suk­sess­fullt om­råde­løft vil va­ere av­hen­gig av godt sam­spill på lo­kalt nivå mel­lom by­de­lens tje­nes­ter, fri­vil­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer i na­er­mil­jø­et.

Al­le­re­de har by­dels­le­de­re som i sitt dag­li­ge ar­beid har na­er kon­takt med lo­kal­mil­jø­ene, mer­ket en for­skjell i ar­bei­det med del­by­de­le­ne.

– Tid­li­ge­re var det mye ty­de­li­ge­re at kom­mu­nen satt med re­gi­en. Nå skal den gis til lo­kal­be­folk­nin­gen, sier pro­gram­le­der i By­del Gro­rud, Ceci­lie Skar.

Mo­bi­li­se­ring av lo­kal­mil­jø­et er nøk­ke­len til et suk­sess­fullt om­råde­løft på Roms­ås.

Tet­te­re sam­ar­beid

Ole Jør­gen Pet­ter­sen, av­de­lings­sjef for samfunn og na­er­mil­jø i by­del Gro­rud, me­ner rek­to­rens var­sel­brev i vår­es mo­bi­li­ser­te lo­kal­mil­jø­et.

– Det var man­ge fra­va­eren­de voks­ne før Roms­ås fikk den­ne opp­merk­som­he­ten,

men nå er til­stede­va­er­el­sen en helt an­net. Det er kon­flikt­dem­pen­de i seg selv. For­eld­re er mer til ste­de, og vi har også fått tet­te­re sam­ar­beid med sko­len og idretts­lag, sier av­de­lings­sje­fen.

På Roms­ås har det vir­ket po­si­tivt:

Dia­log­mø­ter mel­lom ung­dom og voks­ne, et opp­sø­ken­de team snak­ker med ung­dom i om­rå­det som ikke el­lers vil­le hatt en trygg vok­sen­per­son å for­hol­de seg til.

Bjørå­sen skole har satt tre­nings­hal­len til dis­po­si­sjon to gan­ger i uken. Tre­nings­av­gift til idretts­lag blir dek­ket av by­de­len for ung­dom­mer som har be­hov for det.

Ung­doms­klub­ben har ut­vi­det åp­nings­ti­de­ne, og en søn­dags­cafe på Ra­ven ung­doms­klubb gir unge mel­lom 18 og 25 år en møte­plass.

Pet­ter­sen un­der­stre­ker at vok­sen til­stede­va­er­el­se er en av de vik­tigs­te fak­to­re­ne for å mot­vir­ke uro­li­ge ung­doms­mil­jø­er.

– Når vi slip­per lo­kal­be­folk­nin­gen mer til – noe vi ikke klar­te å gjø­re i stor nok grad i for­ri­ge sat­sing – så vi ser re­sul­ta­ter al­le­re­de i form av et tryg­ge­re na­er­mil­jø, iføl­ge av­de­lings­sje­fen.

And­re skal la­ere av Roms­ås

By­råd Mar­cus­sen tror ikke alle til­ta­ke­ne inn­ført på Roms­ås nød­ven­dig­vis vil fun­ge­re and­re ste­der i byen, men me­ner er­fa­rin­ge­ne fra det kom­men­de om­råde­løf­tet kan bli ver­di­fullt.

– Det­te om­råde­løf­tet kan gi oss en hel­het­lig me­to­dikk for hvor­dan vi hånd­te­rer kom­pli­ser­te ut­ford­rin­ger også and­re ste­der i byen. For­hå­pent­lig­vis kan vi få en vif­te av for­skjel­li­ge til­tak som kan bru­kes i om­råde­po­li­tik­ken i de uli­ke by­de­le­ne, sier Mar­cus­sen.

– Vi mis­tol­ker hver­and­re litt

Til­ba­ke på Hum­le­by kunst­gress tror Ib­ti­sam og Ra­di at det er i na­er­mil­jø­et end­rin­ger først og fremst bør skje.

– Man­ge har uli­ke per­spek­ti­ver og vi mis­tol­ker hver­and­re litt. Jeg tror det vik­tigs­te er å byg­ge re­la­sjo­ner med hver­and­re, kan­skje spe­si­elt mel­lom ung­dom og voks­ne, sier Ib­ti­sam, som også job­ber som hjelpe­le­der på Rav­nen ung­doms­klubb.

Når vi slip­per lo­kal­be­folk­nin­gen mer til, ser vi re­sul­ta­ter i form av et tryg­ge­re na­er­mil­jø Ole Jør­gen Pet­ter­sen, av­de­lings­sjef for samfunn og na­er­mil­jø i by­del Gro­rud

FOTO: INGAR STORFJELL

Ra­di Hala­bi (16) og Ib­ti­sam Bouy­ambib (18) tror det er vik­tig for ung­dom å en­ga­sje­re seg i na­er­mil­jø­et.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.