Halv­par­ten gjen­for­ent med for­eld­re

Histo­rie­ne om mi­grant­bar­na som ble skilt fra for­eld­re­ne ved gren­sen til USA, rys­tet en hel ver­den. Hvor­dan gikk det med dem?

Aftenposten - - Forside - INGE­BORG MOE

Bar­na som ble skilt fra for­eld­re­ne ved gren­sen mel­lom Mex­i­co og USA, rys­tet en hel ver­den.

Etter seks ukers ad­skil­lel­se ble Wal­ter Ar­man­do Ji­me­nez Me­len­dez gjen­for­ent med sin fire år gam­le sønn Jere­my. Men man­ge barn har fort­satt ikke møtt for­eld­re­ne sine.

– Fore­still deg lyk­ken jeg føl­te, sier sal­va­do­ra­ne­ren til ny­hets­by­rå­et Reuters.

Kun fire ti­mer før gjen­for­enin­gen fikk asyl­sø­ke­ren Wal­ter Ar­man­do Ji­me­nez Me­len­dez vite at han skul­le få se søn­nen igjen. Det ble tå­rer og ster­ke fø­lel­ser da de møt­tes for førs­te gang på seks uker. Sist gang de så hver­and­re, var i slut­ten av mai.

102 barn un­der fem år

Jere­my (4) er ett av 102 barn un­der fem år som en fø­de­ral ting­rett i San Diego krev­de skul­le bli gjen­for­ent med for­eld­re­ne. Dommer Da­na Sa­braw ga i slut­ten av juni myn­dig­he­te­ne en frist på fjor­ten da­ger med å gjen­for­ene barn un­der fem år med for­eld­re­ne. For eld­re barn er fris­ten 26. juli. Iføl­ge ny­hets­by­rå­et AP er fort­satt 2000 barn over fem år ad­skilt fra for­eld­re­ne sine. Men det er høyst usik­kert om de kla­rer den fris­ten.

Over­holdt ikke fris­ten

Det er stor for­vir­ring rundt hvor man­ge barn som fak­tisk blir for­ent med for­eld­re­ne sine. Iføl­ge As­socia­ted Press hand­let det først om 102 un­der fem år, men iføl­ge The New York Ti­mes har de kun fun­net og sjek­ket ut for­eld­re­ne til 54 av dem.

Sent ons­dag kveld ut­tal­te ame­ri­kans­ke myn­dig­he­ter at alle un­der fem år som var «be­ret­ti­get», skul­le gjen­for­enes med sine for­eld­re in­nen tors­dag mor­gen ame­ri­kansk tid. Men fri­vil­li­ge or­ga­ni­sa­sjo­ner tvi­ler på at det stem­mer.

– Ut­ta­lel­sen de kom­mer med er i bes­te fall vag, sa Lee Ge­lernt i Ame­ri­can Ci­vil Li­ber­ties Union (ACLU).

Tors­dag kveld opp­lys­te Det hvi­te hus at kun 57 av 103 barn er gjen­for­ent med for­eld­re­ne.

Egent­lig var fris­ten tirs­dag, men ame­ri­kans­ke myn­dig­he­ter har sagt at de ikke rakk den for­di de gjør bak­grunns­sjekk og DNA­tes­ter før de gjen­for­ener barn og for­eld­re.

And­re for­eld­re er de­por­tert til hjem­lan­det og er vans­ke­lig å fin­ne, og bar­na er spredt over sto­re de­ler av USA. Ut­ta­lel­se­ne fra myn­dig­he­ten ty­der også på at barn av en­kel­te kri­mi­nel­le, el­ler de til­fel­le­ne der bar­na vi­ser seg ikke å va­ere i slekt med de på­ståt­te for­eld­re­ne, li­ke­vel ikke får møte dem.

Kjen­te ikke mo­ren igjen

– Jeg vil ald­ri skil­les fra ham igjen, uansett hva som hen­der, for­tal­te en gråt­kvalt 30-åring fra Hon­du­ras da han en­de­lig fikk hol­de søn­nen (4) i ar­me­ne igjen.

– Det har va­ert de ver­ste da­ge­ne i mitt liv. Jeg had­de ald­ri trodd det­te kun­ne skje, sa Javier til Reuters. Han opp­ga ikke etter­nav­net.

Mir­ce Al­ba Lo­pez (31) for­tel­ler The New York Ti­mes at søn­nen ikke kjen­te hen­ne igjen da de ble gjen­for­ent i Pho­enix. And­re for­tel­ler at bar­na har be­gynt å om­ta­le hver­and­re som søs­ken mens de har va­ert i fos­ter- el­ler barne­hjem. De for­tel­ler om en trau­ma­tisk tid fra hver­and­re.

Bak­grunns­sjekk

En tals­mann for USAs hel­se- og om­sorgs­de­par­te­ment (HHS) for­sva­rer bak­grunns­sjek­ken av for­eld­re­ne. Den skal ha vist at 8 for­eld­re had­de al­vor­lig kri­mi­na­li­tet på rulle­bla­det. I fem til­fel­ler skal DNA-tes­ter har vist at for­eld­re­ne ikke var for­eld­re li­ke­vel.

– Saks­be­hand­lin­gen er ikke så rask som vi skul­le øns­ke, men det er in­gen vei uten­om å be­skyt­te dis­se bar­na, sier Chris Me­ekins i di­rek­to­ra­tet til AP.

Nøy­ak­tig hvor man­ge barn som fort­satt er i ame­ri­kans­ke myn­dig­he­te­nes va­re­tekt, er ikke kjent.

Fle­re enn 2300 barn ble tatt fra for­eld­re­ne sine etter at Do­nald Trump sat­te ut i live sin «null­to­le­ran­se»-po­li­tikk for dem som krys­ser gren­sen til USA ulov­lig.

Trump: Slutt å kom­me

Det be­tød at de som tok seg over gren­sen, ble på­gre­pet og skilt fra bar­na de had­de med seg. Etter vold­som­me re­ak­sjo­ner end­ret pre­si­dent Trump prak­si­sen, og sa at for­eld­re og barn som kom ikke len­ger skul­le skil­les, men in­ter­ne­res sam­men.

Det­te had­de ikke til­bake­vir­ken­de kraft. Der­for er fort­satt man­ge barn skilt fra bar­na.

Som svar på kri­tis­ke spørs­mål om hvor­for ikke myn­dig­he­te­ne kla­rer å gjen­for­ene barn og for­eld­re­ne in­nen fris­ten, sa pre­si­dent Do­nald Trump føl­gen­de:

– For­tell folk at de ikke må kom­me til lan­det vårt ulov­lig. Det er løsningen.

FOTO: LOREN ELLIOTT, REUTERS

Wal­ter Ar­man­do Ji­me­nez Me­len­dez fra El Sal­va­dor ble gjen­for­ent med søn­nen sin 10. juli. Men man­ge for­eld­re ven­ter fort­satt på bar­na sine.

Af­ten­pos­ten for­tal­te 26. juni om Rô­mu­lo Gon­za­lez Rod­ri­guez og dat­te­ren Ge­ne­sis (3). De var ad­skilt i syv da­ger etter an­koms­ten til USA, og han fikk ikke vite hvor hun var.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.