Ar­ro­gan­se og for­dom­mer over­for Ki­na

Aftenposten - - Kommentarer - Liang Heng tal­s­per­son, Ki­nas am­bas­sa­de i Nor­ge

Ki­na mot­set­ter seg sterkt ut­ta­lel­se­ne fra le­der for Den nors­ke No­bel­ko­mi­té, Be­rit Reiss-An­der­sen, den 10. juli, her hun be­nyt­ter seg av for­vreng­te fak­ta til å frem­set­te ond­sin­ne­de aere­kren­kel­ser og pro­vo­ka­sjo­ner mot den ki­ne­sis­ke re­gje­rin­gen. Utsag­ne­ne vi­ser ty­de­lig hen­nes ar­ro­gan­se og for­dom­mer over­for Ki­na.

Me­nings­løst og lat­ter­lig

Ut­vik­lin­gen i Ki­na, in­klu­dert frem­skrit­te­ne in­nen­for men­neske­ret­tig­he­ter, er opp­nådd av det ki­ne­sis­ke folk gjen­nom hardt ar­beid. Den ki­ne­sis­ke re­gje­rin­gen har alltid vist et utret­te­lig en­ga­sje­ment for å frem­me og be­skyt­te men­neske­ret­tig­he­te­ne så vårt folk kan leve et lyk­ke­lig og ver­dig liv. Reiss-An­der­sen frem­stil­ler seg selv som tals­mann for Ki­nas men­neske­ret­tig­he­ter – en me­nings­løs og lat­ter­lig på­stand.

Seks år for nor­ma­li­se­ring

Som alle vet, kren­ket No­bel­ko­mi­te­ens freds­pris­til­de­ling i 2010 Ki­nas su­ve­re­ni­tet dypt, grep upro­vo­sert inn i Ki­nas ind­re an­lig­gen­der og før­te til al­vor­lig ska­de på re­la­sjo­ne­ne mel­lom Ki­na og Nor­ge. Ikke før nå, etter uopp­hør­lig inn­sats fra begge si­der gjen­nom så lang tid som seks år, er våre bi­la­te­ra­le re­la­sjo­ner blitt nor­ma­li­sert.

I dag er for­hol­det mel­lom Ki­na og Nor­ge nor­ma­li­sert igjen og har en blomst­ren­de ut­vik­ling. Det­te har ikke va­ert lett å få til. Vi hå­per at de re­le­van­te par­te­ne i Nor­ge verd­set­ter den nå­va­eren­de po­si­ti­ve si­tua­sjo­nen for vårt bi­la­te­ra­le sam­ar­beid og vil sat­se mer på å frem­me re­la­sjo­ne­ne mel­lom våre to land, frem­for å svek­ke dem.

Oversatt av In­ger Sverre­son Hol­mes.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.