Takk, Thor­vald!

Aftenposten - - Nyheter -

Thor­vald had­de en helt used­van­lig evne til å nå inn til de men­nes­ker han møt­te og de han ar­bei­det sam­men med, skri­ver tid­li­ge­re stats­mi­nis­ter Gro Har­lem Brundt­land.

Brundt­land had­de et na­ert for­hold til Thor­vald Stol­ten­berg. Han var uten­riks­mi­nis­ter i to av Brundt­lands re­gje­rin­ger fra 1987 til 1993.

Det var med sorg jeg i for­mid­dag mot­tok bud­ska­pet om Thor­vald Stol­ten­bergs bort­gang. Sam­ti­dig har jeg sjel­den opp­levd en slik sam­ti­dig varm fø­lel­se av takk­nem­lig­het og gle­de over et så po­si­tivt og så rikt levd liv.

Jeg for­sto på vår sis­te sam­ta­le at Thor­vald også føl­te det slik. «Gro, jeg er 87 år og har levd et inn­holds­rikt og fan­tas­tisk liv». Han vil­le det skul­le va­ere slik vi skul­le hus­ke ham.

Thor­vald had­de en helt used­van­lig evne til å nå inn til de men­nes­ker han møt­te og de han ar­bei­det sam­men med. Det var en styr­ke hvor han enn var, i di­plo­ma­ti­et, i FN, i Lands­or­ga­ni­sa­sjo­nen, i Re­gje­rin­gen og i de tall­rike mø­te­ne med men­nes­ker i det gans­ke land.

Thor­valds sa­ereg­ne var­me og ut­strå­ling nåd­de så man­ge, på­vir­ket så man­ge. Sam­ti­dig vet jeg at det ga ham en enorm gle­de å kun­ne dele, rei­se, in­spi­re­re og va­ere en del av et stort so­si­alt fel­les­skap, i part og land.

Jeg har va­ert utro­lig im­po­nert over ener­gi­en og på­gangs­mo­tet, stå på hu­mø­ret, også helt opp til de al­ler sis­te må­ne­de­ne og åre­ne. In­gen opp­ga­ve for li­ten, in­gen for stor.

Slik var Thor­vald unik, og slik vil jeg hus­ke ham, som min flot­te uten­riks­mi­nis­ter og na­ere venn og kol­le­ga gjen­nom så man­ge år.

Vi møt­tes, også sam­men med våre fa­mi­li­er og barn, al­le­re­de da jeg var ung lege og Ar­ne Olav var i full gang med in­ter­na­sjo­na­le spørs­mål. Thor­vald og Ka­rin sto begge midt oppe i po­li­tikk, le­del­se og for­valt­ning, han i LO, hun i de­par­te­men­tet. Jeg la­er­te mye av dem begge, len­ge før jeg selv ble kal­let til Kon­gens bord.

Jeg tak­ker Thor­vald for alt han har stått for, ute og hjem­me, hans evne og vil­je til å re­pre­sen­te­re Ar­bei­der­par­ti­et, Re­gje­rin­gen og vårt land på en så over­be­vi­sen­de måte, i ti­år etter ti­år.

Takk, Thor­vald!

Gro

– Føl­te Thor­vald ald­ri vil­le dø

Ege­land, ge­ne­ral­sek­reta­er i Flykt­ning­hjel­pen, var stats­sek­reta­er un­der Thor­vald Stol­ten­berg. De to job­bet tett sam­men i man­ge år. Ege­land be­skri­ver Stol­ten­berg som en raus, åpen og in­spi­re­ren­de men­tor.

– Jeg har ald­ri hatt en så god sjef som Thor­vald. Jeg føl­te at jeg gikk fra å va­ere hans as­sis­tent og stats­sek­reta­er til å bli en venn. Vi snak­ket jevn­lig sam­men i 28 år. Ofte for å få råd, trøst og in­spi­ra­sjon.

– Jeg er helt rys­tet i mine grunn­vol­ler. Da jeg snak­ket med Thor­vald for et par uker si­den, var han var så til­stede­va­eren­de, full av liv, full av op­ti­mis­me. Jeg føl­te Thor­vald ald­ri vil­le dø.

– Ge­nuint men­nes­ke

– Thor­vald Stol­ten­berg var ge­nuint opp­tatt av at lan­dets vans­ke­lig­stil­te stoff­bru­ke­re og de­res på­rø­ren­de skul­le få det bed­re, sier Kn­ut­sen i Fore­nin­gen for hu­man nar­ko­ta­ka­po­li­tikk i en presse­mel­ding.

Thor­vald Stol­ten­bergs dat­ter, Ni­ni Stol­ten­berg, snak­ket i 2001 om sitt nar­ko­tika­mis­bruk. I man­ge år ble hun kjent som en for­kjem­per for en mer hu­man nar­ko­tika­po­li­tikk sam­men med sin far.

– Det var han som først ut­tal­te at nar­ko­tika­po­li­tik­ken bur­de over­fø­res fra jus­tis- til helse­sek­tor. Det er nå ved­tatt po­li­tikk.

– Det går kan­skje ikke an å skil­le mel­lom po­li­ti­ke­ren Thor­vald og men­nes­ket Thor­vald, men på pri­va­ten var en­ga­sje­men­tet hans sjel­dent sterkt. Jeg har ald­ri møtt et mer ge­nuint men­nes­ke enn ham.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.