Til­hen­ger­ne klap­per når han an­gri­per NATO

Aftenposten - - Nyheter - Af­ten­pos­tens kor­re­spon­dent

De mer mo­de­ra­te el­ler venstre­ori­en­ter­te medie­ne bru­ker ord som «skam­me­lig» og «flaut», mens Trump-venn­li­ge medi­er som Fox News og Breit­bart be­skri­ver pre­si­den­ten som «tøff» og «en vin­ner».

De fles­te euro­pe­ere har fått bak­over­sveis av pre­si­dent Do­nald Trumps NATO-of­fen­siv de sis­te par da­ge­ne. Men på hjemme­bane er det man­ge som ap­plau­de­rer pre­si­den­tens har­de kri­tikk og uor­to­dok­se opp­før­sel.

– Det er en helt klar po­li­tisk vin­ning for Trump i å gi inn­trykk av at han slåss for ame­ri­kans­ke in­ter­es­ser, sier valg­eks­pert Da­vid Yep­sen fra Iowa.

Flau el­ler tøff?

Trumps re­to­rikk på NATO-topp­mø­tet har skapt de­batt her i USA. De mer mo­de­ra­te el­ler venstre­ori­en­ter­te medie­ne bru­ker ord som «skam­me­lig» og «flaut», mens Trump-venn­li­ge medi­er som Fox News og Breit­bart be­skri­ver pre­si­den­ten som «tøff» og «en vin­ner».

Det fin­nes imid­ler­tid lite i ame­ri­kansk of­fent­lig­het som spei­ler be­kym­rin­gen Trump har ut­løst i Euro­pa. Tro­lig er det­te for­di ame­ri­ka­ner­ne er inn­for­stått med at pre­si­den­ten egent­lig hen­ven­der seg til sine kjerne­vel­ge­re når han går i stru­pen på Stol­ten­berg, Mer­kel og and­re NATO-al­li­er­te.

– Jeg tror Euro­pas be­kym­ring er be­ret­ti­get, men tren­ger ikke å va­ere så fryk­te­lig al­vor­lig, si­den både Kon­gres­sen og pre­si­den­tens na­er­mes­te råd­gi­ve­re er imot å svek­ke NATO-al­li­an­sen, sier pro­fes­sor Mo­ni­ca Duf­fy-Toft, som er di­rek­tør for Cen­ter for Stra­te­gic Stu­dies ved The Flet­ch­er School of Law and Di­plo­macy ved Tufts Uni­ver­sity.

– For å va­ere di­rek­te, så er det den­ne pre­si­den­tens frems­te in­stinkt å pro­mo­te­re seg selv. Det som egent­lig skjer er at han dri­ver et spill for sine kjerne­vel­ge­re, som er et mindre­tall av ame­ri­ka­ner­ne.

Spill for gal­le­ri­et

TV-vert og eks­pert på «Trump­sta­te­ne» i Midt­ves­ten, Da­vid Yep­sen, er enig i at Trumps ti­ra­der og ut­fall for åpent ka­me­ra må se­es på som en opp­tre­den for hans ame­ri­kans­ke til­hen­ge­re. Det er en klar, po­li­tisk vin­ning for Trump i å frem­me USAs in­ter­es­ser på en ag­gres­siv måte, me­ner Yep­sen, som hol­der til i Iowa.

– Trump spil­ler hardt mot sine kjerne­vel­ge­re med dis­se gre­pe­ne. Hans til­hen­ge­re li­ker at han snur ting på ho­det, el­ler er dis­rup­tiv, for­di de tror det er nød­ven­dig for å end­re på ting, sier Yep­sen.

Ut­tryk­ket «dis­rup­sjon» blir an­vendt sta­dig of­te­re for å be­skri­ve Trumps me­to­der. Dis­rup­sjon er et be­grep som stort sett er blitt brukt om ny tek­no­lo­gi som re­vo­lu­sjo­ne­rer etab­ler­te bran­sjer – for ek­sem­pel hvor­dan strøm­ming på mo­bil­te­le­fon end­ret mu­sikk­bran­sjen.

Vel­ger­ne øns­ker at Trump skal snu ting på ho­det, sa Ste­ven Had­ley, som var Ge­or­ge W. Bushs na­sjo­na­le sik­ker­hets­råd­gi­ver, til NBC ons­dag.

– Trump ble valgt for å va­ere dis­rup­tiv, og det er det han gjør. Kost­na­den er at en ver­den som for­ven­ter sta­bi­li­tet og for­ut­sig­bar­het ikke len­ger fø­ler seg trygg på USAs hen­sik­ter.

«Tøff og ef­fek­tiv»

Re­pub­li­kans­ke po­li­ti­ke­re for­svar­te også pre­si­den­tens tak­tikk i Brus­sel. Trumps re­to­rikk var «tøff og ef­fek­tiv», sa se­na­tor Ja­mes Risch til Fox News. Hans kol­le­ga Cory Gard­ner inn­røm­met at noen kan­skje ble litt «over­ras­ket over to­nen» til Trump.

– Men in­gen tren­ger å tvi­le på at vi har et sterkt og godt for­hold til våre al­li­er­te, sa Gard­ner.

Fox-vert Sean Han­ni­ty, som ofte til­brin­ger hel­gen med pre­si­den­ten i Flo­ri­da, un­der­stre­ket at pre­si­den­ten nå har talt ame­ri­kans­ke skatte­be­ta­le­res sak til «eli­te­ne i Euro­pa». Han­ni­ty er den sto­re stjer­nen på Fox News, og

– Pre­si­dent Trump har gjort det klart at USAs skatte­be­ta­le­re ikke len­ger vil va­ere mini­bank for Euro­pa, sa Han­ni­ty, som også kal­te Ange­la Mer­kel for «pa­te­tisk» og medias re­ak­sjon for «hys­te­risk».

Trumps parti­fel­ler John McCain og Jeff Flake i Se­na­tet var mer kri­tis­ke.

– Hvis jeg ikke viss­te bed­re vil­le jeg tro at vi prøv­de å de­sta­bi­li­se­re den vest­li­ge al­li­an­sen med vil­je, og snu ver­den opp ned, sa Flake i en tale i se­na­tet.

Yep­sen tror det skar­pe fo­ku­set på kost­na­de­ne og USAs sto­re bi­drag til NATO er en vin­ner­sak for Trump.

– De ser det slik: Mens USA ba­erer en stor del av NATO-byr­den, in­ves­te­rer euro­pe­er­ne pen­ger i and­re de­ler av sam­fun­net og får en stor kon­kur­ranse­for­del, sier Yep­sen.

FOTO: YVES HERMAN, REUTERS/NTB SCANPIX

Do­nald Trump hud­flet­tet fle­re euro­pe­is­ke land un­der NATO-topp­mø­tet. Tysk­land fikk spe­si­elt hard med­fart.

Christina Pletten New York

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.