Mer­ker suk­ker­av­gif­ten på sal­get

Aftenposten - - Nyheter -

Merke­vare-gi­gan­ten Ork­la fikk et bed­ret re­sul­tat i and­re kvar­tal, men sel­ger mind­re i Skan­di­na­via – sa­er­lig i Nor­ge etter inn­fø­rin­gen av suk­ker­av­gif­ten.

Kon­ser­net had­de et re­sul­tat før skatt på rundt 1,1 mil­li­ar­der kro­ner i årets and­re kvar­tal, mot snaut 1 mil­li­ard i sam­me pe­rio­de i fjor. Det jus­ter­te drifts­re­sul­ta­tet økte også. Drifts­inn­tek­te­ne ble drøyt 10 mil­li­ar­der kro­ner, en øk­ning fra 9,8 mil­li­ar­der kro­ner i til­sva­ren­de pe­rio­de i fjor.

Det var fort­satt god vekst i Fin­land og Sen­tral-Euro­pa. Salgs­ut­vik­lin­gen i Nor­ge var imid­ler­tid sva­ke­re enn i fjor, blant an­net som føl­ge av øk­nin­gen i sjo­ko­ladeog suk­ker­av­gif­ten på 83 pro­sent. Fle­re av Or­klas vare­ka­te­go­ri­er har opp­levd la­ve­re kam­panje­trykk og økte pri­ser mot for­bru­ker­ne, noe som iføl­ge kvar­tals­rap­por­ten har gitt la­ve­re salg.

To ned­leg­gel­ser

– Vår prio­ri­tet er å snu ut­vik­lin­gen i Nor­ge, samt fort­set­te ar­bei­det med å vri por­te­føl­jen mot ka­te­go­ri­er, salgs­ka­na­ler og geo­gra­fi­er med høy­ere vekst. I kvar­ta­let be­slut­tet vi å ned­leg­ge to fab­rik­ker i Sve­ri­ge og Fin­land, sier kon­sern­sjef Pe­ter A. Ruzicka.

Ork­la ei­er nes­ten halv­par­ten av ma­lings­pro­du­sen­ten Jo­tun, som had­de et vans­ke­lig førs­te kvar­tal i år. I and­re kvar­tal had­de ma­lings­pro­du­sen­ten en salgs­frem­gang, men fort­satt er mar­keds­si­tua­sjo­nen «kre­ven­de» in­nen Ma­ri­ne Coa­tings. Ork­la-ak­sjen falt fra start på Oslo Børs i går. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.