Da Tour de Fran­ce traff en li­ten og søv­nig lands­by

Hva skjer når lil­le Der­val plut­se­lig får be­søk av ver­dens størs­te syk­kel­ritt?

Aftenposten - - Sport - Kurt B. M. Haugli Jour­na­list

I 63 år had­de Der­vals inn­byg­ge­re ven­tet på at Tour-fel­tet og alle dets her­lig­he­ter skul­le kom­me til­ba­ke.

Klok­ken var i ferd med å pas­se­re midt på da­gen. So­len stek­te. Om tre og en halv time skul­le 170 vel­tren­te syk­lis­ter, 30 mo­tor­syk­ler og 50 følge­bi­ler dund­re gjen­nom vei­krys­set i Der­val, en li­ten lands­by i Loire-At­lan­ti­que. Nord for Nan­tes og sør for Ren­nes. 3500 inn­byg­ge­re. Snart skul­le alle sam­men, og noen til, stå gate­langs.

Der midt i som­mer­he­ten, nes­ten fire ti­mer før det sto­re skul­le skje, had­de cam­ping­sto­le­ne blitt par­kert, og lun­sjen ble for­ta­ert fra med­brak­te Tup­per­wa­re-bok­ser. På Place Bon Ac­cu­eil var det bo­der, alle bord på det lo­ka­le verts­hu­set var re­ser­vert til lunsj. Det had­de ikke skjedd før.

Her skul­le man ikke gå glipp av noe som helst. Tour de Fran­ce vår på vei til byen.

Førs­te si­den 1955

Det skjed­de i 1955, og det skjed­de i 2018. I 63 år had­de de ven­tet på at det­te skul­le skje igjen. Det å va­ere start­by el­ler mål­by for Tour de Fran­ce er en stor aere. Men det kos­ter flesk. By­ene beta­ler be­ty­de­li­ge be­løp til ar­ran­gø­ren. Der­med kun­ne ikke lil­le Der­val håpe på an­net enn at den mek­ti­ge ar­ran­gø­ren ASO la løy­pa gjen­nom byen.

Det had­de de gjort den­ne gan­gen. Kan hen­de mot et ald­ri så lite kom­mu­nalt til­skudd til ar­ran­gør ASOs al­le­re­de vel­fyl­te kas­se.

Der­for var det et søv­nig vei­kryss med et ba­ke­ri, en slak­ter, en ko­lo­nial­bu­tikk, bank og mo­bil­te­le­fon­sjap­pe, flott stein­kir­ke og et råd­hus had­de rig­get seg til fest en tirs­dag tid­lig i juli.

Em­ma­nu­el­le Jo­gu­et på det lo­ka­le tu­rist­kon­to­ret har i et halvt år va­ert med på å for­be­re­de den­ne da­gen hvor 170 vel­tren­te syk­lis­ter skal bru­ke to mi­nut­ter i lands­byen. Knapt noen av dem vil et­ter­på ane at de har va­ert der.

En­tu­si­as­men er det uansett in­gen­ting i vei­en med.

– Det­te er vik­tig. Tour de Fran­ce er vel­dig vik­tig for folk i det­te om­rå­det. Det­te har uansett va­ert en suk­sess, sier Jo­gu­et på en noe hal­ten­de en­gelsk.

Gjer­ri­ge fransk­menn

Sam­ba­dans på tor­get, frans­ke fris­tel­ser fra bo­der og en som sel­ger of­fi­si­el­le Tour de Fran­ce-sou­ve­ni­rer. Sal­get går dår­lig, me­ner han.

– Fransk­menn er gjer­ri­ge. Det skul­le va­ert fle­re en­gelsk­menn, ne­der­len­de­re og nord­menn her.

De bru­ker pen­ger. Fransk­menn vil bare bru­ke to euro, sier han med et skjevt smil.

Det er fort­satt ti­mer til det sto­re skal skje. Det vil si at det er to sto­re ting som skal skje. Først kom­mer re­klameca­ra­va­nen en drøy time før syk­lis­te­ne. Den er vel­dig po­pu­la­er etter­som det kon­ti­nu­er­lig kas­tes gra­tis cap­ser, god­te­ri og ut til de som står langs vei­en.

Stolt bor­ger­mes­ter

Mens vi ven­ter må vi få oss en prat med ham som var øvers­te ansvarlig for gate­fes­ten i byen. Bor­ger­mes­te­ren måt­te få or­det.

Han kom mot oss i ly­se fri­tids­buk­ser. Lys skjor­te, åpen i hal­sen. Han måt­te lok­kes ut av de in­ners­te de­le­ne av VIP-tel­tet hvor sje­ne­rø­se meng­der med rødvin, lo­ka­le os­ter, pa­te­er og pøl­ser sto på me­ny­en. Når man nå en gang får Tour de Fran­ce gjen­nom byen, så er det fest for alle. Men noen er vik­ti­ge­re enn and­re. Der­for holdt bor­ger­mes­ter Jean Louër hoff un­der den hvi­te telt­du­ken som ga skyg­ge for nåde­løs fransk som­mer­sol.

– Der­val er en li­ten by, og det er vik­tig for oss som er po­li­ti­ke­re å få til gode ar­ran­ge­ment. Tour de Fran­ce er vel­dig po­pu­la­ert. Jeg sy­nes det er en god pre­sta­sjon å få vist byen frem for ver­den, sier han, og med det me­ner at han som alle and­re lo­kal­po­li­ti­ke­re ver­den over at en­de­lig er hans plass «satt på kar­tet».

Vel an­vend­te pen­ger

Han me­ner at pen­ge­ne som han og kom­mune­sty­ret har be­vil­get til fes­ten, er godt bruk­te pen­ger.

– Vi har en rek­ke ar­ran­ge­men­ter som går nå og i frem­ti­den. Sam­ti­dig har det va­ert en vik­tig møte­plass for ste­dets for­ret­nings­folk sier, han og nik­ker med ho­det mot VIP-tel­tet.

I det bor­ger­mes­ter Louër tar tu­ren til­ba­ke til VIP-tel­tet, be­gyn­ner det straks å na­er­me seg re­klameca­ra­va­nens an­komst. Spen­nin­gen sti­ger når tre mo­tor­syk­ler fra Gen­dar­me­rie med blå lys dund­rer gjen­nom byen i stor fart. Det er den førs­te an­tyd­nin­gen om at noe stort skal skje.

En opp­le­vel­se for un­ge­ne

Pap­pa François Ha­rel har kjørt 100 kilo­me­ter fra La­val for å gi un­ge­ne Len­ny (5) og Fl­eur (7) en opp­le­vel­se og kan­skje litt god­te­ri kas­tet fra ca­ra­va­nen.

Det skal det bli. Etter at alle re­klame­bi­le­ne har kjørt gjen­nom har Len­ny og Fl­eur en pose full av gra­tis sa­ker og ting. For dem var da­gen full­kom­men al­le­re­de før syk­lis­te­ne kom.

Og de kom. For­svant fort. Der­val kun­ne gå til­ba­ke i hvile­mo­dus.

François Ha­rel tok med seg to smi­len­de un­ger til bi­len.

– Det har va­ert en flott dag, sier han.

Af­ten­pos­ten i Frank­ri­ke

ALLE FOTO: FRED­RIK VARFJELL, BILDBYRÅN NORWAY

Len­ny (5) og Fl­eur (7) Ha­rel had­de reist 10 mil sam­men med pap­pa François for å se på Tour de Fran­ce i Der­val, og så var det jo en mu­lig­het til å få litt gra­tis­grei­er fra ca­ra­va­nen. Her er de to med noe av fangs­ten.

I to mi­nut­ter fikk Der­val va­ere med på Tour de Fran­ce-fes­ten. Her er det sam­men­lagt­le­der Greg Van Aver­ma­et som rul­ler gjen­nom byen.

Det er fort­satt tre ti­mer til syk­lis­te­ne kom­mer. Men til­skuer­ne i Der­val er tid­lig ute. Det er in­gen grunn til å ta sjan­ser.

Sam­ba­dans på tor­get i Der­val mens man ven­ter på syk­lis­te­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.