Gjor­de job­ben, la­get vant

Aftenposten - - Sport - KURT B. M. HAUGLI Char­tres

Amund Grøn­dahl Jan­sens had­de suk­sess med sin vik­tigs­te opp­ga­ve i Tour de Fran­ce.

Dy­lan Gro­enewe­gen he­ter man­nen som er Amund Grøn­dahl Jan­sens spe­sial­opp­ga­ve i Tour de Fran­ce.

Suk­sess for 24-årin­gen fra Nes på Ro­me­ri­ke hand­ler om å brin­ge en av ver­dens bes­te spur­te­re i po­si­sjon til å vin­ne etap­per i Tour de Fran­ce.

Det gjor­de han på den 7. etap­pen.

– Det er her­lig. Vel­dig for­lø­sen­de å få den­ne sei­e­ren som vi har leng­tet etter helt si­den vi star­tet. Vi gjor­de job­ben og fikk satt Dy­lan i en god po­si­sjon inn i den vans­ke­li­ge høyre­svin­gen to kilo­me­ter fra mål, sa en smi­len­de Tour de Fran­ce-de­bu­tant etter etap­pen.

Godt for­nøyd

Det var ty­de­lig at etappe­vin­ner Gro­enewe­gen var vel­dig for­nøyd med den job­ben nord­man­nen had­de gjort. Han ga ham en skik­ke­lig bamse­klem, men hva han sa til ham i sei­e­rens stund fikk ikke Jan­sen med seg.

– Det var så mye støy og folk rundt oss der.

Men om ikke han fikk høre ro­sen der og da, så fikk han høre det ut­over kvel­den.

Sam­ti­dig som det var hyg­ge­lig for hele la­get, så var det en mann som var spe­si­elt lettet etter at det hele var over. Dy­lan Gro­enewe­gen had­de hatt fle­re spurt­etap­per som skul­le pas­se ham bra, men det had­de ikke lyk­kes så langt.

– Han har lurt litt på om alt var som det skul­le. Det var vik­tig for ham å kla­re det­te.

Etter tors­da­gens etap­pe som ble reg­net som for tøff for både Ed­vald Boas­son Ha­gen og Alex­an­der Kristoff, var det i går på nytt en etap­pe for spur­ter­ne. Ed­vald Boas­son Ha­gen skul­le kjø­re opp­trekk for Mark Ca­ven­dish, mens UAE sat­set for fullt på at Alex­an­der Kristoff skul­le få sin førs­te etappe­sei­er i Tour de Fran­ce si­den 2014.

In­gen av dem lyk­kes.

Rea­ger­te på Ca­ven­dish

– Jeg bur­de gjort det bed­re, men det er tun­ge opp­løp her, sa Kristoff som fort­satt har fjerde­plass som sitt bes­te re­sul­tat i årets ritt.

Kristoff er­kjen­te at han ikke var sterk nok til å vin­ne etap­pen. Han rea­ger­te uansett på en manøver fra Mark Ca­ven­dish på opp­lø­pet. Kristoff me­ner Ca­ven­dish «kut­tet inn» foran ham like før mål­stre­ken.

– Jeg holdt på å gå rett på try­net der. Mark be­reg­net nok litt lite av­stand, sa Kristoff.

FOTO: FRED­RIK VARFJELL, BILDBYRÅN NORWAY

Etappe­vin­ner Dy­lan Gro­enewe­gen (t.h.) gir Amund Grøn­dahl Jan­sen en skik­ke­lig klem etter sei­e­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.