– Nor­ge kun­ne hatt like man­ge stjer­ner

Aftenposten - - Sport - MA­RI­US DAHL

Kun­ne Nor­ge, med fle­re inn­byg­ge­re enn VM-fi­na­lis­te­ne, hatt like man­ge stjer­ner som Kroa­tia?

– Kroa­tia har gjort mye bra. Blant an­net har de over tid hatt en vel­dig ty­de­lig sko­le­rings­plan for sine al­ders­be­stem­te spil­le­re. De har ty­de­li­ge prin­sip­per for hvor­dan ting skal gjø­res på ba­nen og hvor­dan de skal tre­ne på det­te. De har be­stemt seg og der­et­ter gått inn for det hund­re pro­sent, for­kla­rer Øyvind Iver­sen, fun­ge­ren­de sports­sjef i Norsk Topp­fot­ball (NTF).

Han ro­ser ut­dan­nel­sen av kroa­tis­ke fot­ball­spil­le­re og me­ner Nor­ge er in­ne i år tre av en lig­nen­de syk­lus som Kroa­tia be­gyn­te på for ti-tolv år si­den.

– Det er in­gen grunn til at vi ikke skal ha like man­ge topp­spil­le­re som Kroa­tia, sier Iver­sen.

– Ikke noe ho­kus po­kus

Han av­vi­ser at det nors­ke kli­ma­et er en unn­skyld­ning, selv om det er bed­re for­hold i Kroa­tia.

– Nei, det er kva­li­te­ten på skole­gan­gen. Pen­sum i Kroa­tia er rik­ti­ge­re i for­hold til det in­ter­na­sjo­na­le kon­kur­ranse­bil­det, og de tre­ner der­et­ter. Det er ikke noe ho­kus po­kus, sier Iver­sen.

– Norsk fot­ball har va­ert litt i vill­rede i lang tid. Det har va­ert man­gel på re­fe­ran­ser og vil­je til å prio­ri­te­re ut­dan­nel­sen av unge spil­le­re til­strek­ke­lig, slik at de er gode nok når de er 23 år. Vi har for få in­ter­na­sjo­na­le topp­spil­le­re. Lu­ka Mo­dric do­mi­ne­rer i Re­al Mad­rid, Bar­ce­lo­na har Ivan Ra­ki­tic. Ma­rio Mand­zu­kic har spilt Cham­pions League-fi­na­le med Bay­ern og Ju­v­en­tus. De­res bes­te er ad­skil­lig bed­re enn våre bes­te, fort­set­ter han.

Be­søk­te Kroa­tia

Høs­ten 2011 var NTF-kol­le­ga Ak­sel Bergo nede i lan­det som i mor­gen ben­ker seg for å se la­get sitt møte Frank­ri­ke i VM­fi­na­len.

– I Nor­ge er det for mye snø og for lite folk, og når vi ta­per fot­ball­kam­per så be­gyn­ner vi jag­gu å klage på kunst­gress også! Kroa­te­ne ser in­gen be­grens­nin­ger i egen for­tref­fe­lig­het og mil­jø­ene de kla­rer å ska­pe, sier han.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.