Svein Dag­finn Staff

Aftenposten - - Dødsfall - Kir­sten Petersen Kjell-Olav B. Svend­sen

Han sov­net stil­le inn på Ul­le­vål sykehus 3. juli. Født og vokst opp på Vaer­øy, ut­vik­let seg til å bli en ver­dens­bor­ger, med be­søk og opp­drag i man­ge land. Først språk­stu­di­er i Pa­ris, der han fikk in­spi­ra­sjon fra det frans­ke kjøk­ken. 1977 vi­de­re til det nye lege­stu­di­et i Tromsø, med fo­kus på hel­he­ten av fy­sisk, psy­kisk og so­si­al hel­se. Spe­sia­li­se­ring i bar­ne- og ung­doms­psy­kia­tri, så vok­sen­psy­kia­tri, Häls­ovårds­hög­sko­lan, «Ole Berg-kur­set» med mer.

Et rikt yr­kes­liv; barne­og ung­doms­psy­kia­ter Kir­ke­nes, psy­kia­ter Ahus, sjef Holm­lia DPS, psy­kia­ter so­ma­tis­ke av­de­lin­ger ved Aker sykehus, Ahus, Bekk­en­sen­te­ret og retts­psy­kia­ter. I man­ge år en­ga­sjer­te han seg i in­ter­na­sjo­nalt hjelpe­ar­beid via NORWAC. På Bal­kan, i Pa­le­sti­na og Li­ba­non med ut­dan­ning i men­tal hel­se, etab­le­ring av fem bar­ne- og ung­doms­psy­kia­tris­ke sent­re, in­ter­na­sjo­na­le år­li­ge kon­fe­ran­ser om men­tal hel­se blant an­net. I kon­flikt­om­rå­der han ar­bei­det var ho­ved­fo­kus alltid fa­get og det hu­ma­ni­ta­ere mer enn det po­li­tis­ke spil­let.

Han var også psy­kia­ter ved ka­ta­stro­fer og kri­ser. På tross av alt han har gjort, var han lite opp­tatt av å frem­heve egen per­son. Svein Dag­finn ble opp­fat­tet av kol­le­ger som fag­lig sterk, klok, raus, trygg og ty­de­lig. Han vil hus­kes for de gode sam­ta­ler, til­stede­va­er­el­se, sin opp­merk­som­het med gode ord og kom­men­ta­rer, man­ge gode mål­ti­der, livs­ny­tel­se, stort mang­fold med be­ty­de­li­ge kunn­ska­per – i sitt fag, men også in­nen klas­sisk mu­sikk, lit­te­ra­tur, kunst, fi­lo­so­fi/re­li­gion og kokke­kunst.

Alle ge­ne­ra­sjo­ner triv­des i hans sel­skap, med hans re­spekt og om­sorg for alle. Han be­holdt sin barne­tro hele livet, del­tok på guds­tje­nes­ter og opp­søk­te kir­ker på sine rei­ser. Like før han døde sam­let han ven­ner, kol­le­ger og fa­mi­lie til en «takk for livet fest», der alle fikk et inn­blikk i hans mang­fol­di­ge liv og vir­ke, gjen­nom foredrag, kul­tur­inn­slag og hil­se­ner fra inn- og ut­land.

Vår kja­ere gode Dag­finn, vi er man­ge ven­ner, stu­die­ka­me­ra­ter og kol­le­ger som min­nes deg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.