250.000 skrek i Trump-pro­test

På tross av pre­si­den­tens egen opp­fat­ning, var besøket hans slett ikke øns­ket hos bri­ter flest. Bare 11 pro­sent støt­ter ham.

Aftenposten - - Forside - Paal Audestad (foto) Lon­don Han­ne Chris­ti­an­sen Lon­don

250.000 men­nes­ker møt­te opp i pro­test mot Trumps Stor­bri­tan­nia-be­søk i går, iføl­ge ar­ran­gø­ren.

– Jeg tror bri­te­ne li­ker meg godt, sa Trump til pres­sen etter at NATO-mø­tet i Brus­sel var av­slut­tet tors­dag.

Like etter lan­det han på Stan­sted Air­port i Lon­don. Der ble han frak­tet med he­li­kop­ter til mid­dag med stats­mi­nis­ter There­sa May på Blen­heim Palace uten­for Lon­don.

Al­le­re­de da var bri­tis­ke de­mon­stran­ter godt i gang med det de kal­ler «mot­stands­kar­ne­va­let». Rundt 1000 men­nes­ker had­de møtt opp tors­dag kveld for å vise mot­stand mot pre­si­dent­be­sø­ket.

67 pro­sent mis­li­ker Trump

Men det var først fre­dag etter­mid­dag at den mas­si­ve mot­stan­den mot Trumps be­søk vir­ke­lig kom til syne i den bri­tis­ke ho­ved­sta­den.

Iføl­ge ar­ran­gø­re­ne møt­te så man­ge som 250.000 men­nes­ker opp til de­mon­stra­sjo­nen i sen­trum av Lon­don. Det er imid­ler­tid sva­ert vans­ke­lig å an­slå an­tall per­soner som er opp­møtt, og Af­ten­pos­ten har ikke kun­net etter­gå opp­lys­nin­gen.

Det var folke­fest og hu­mo­ris­tis­ke slag­ord som pre­get by­bil­det. Men bri­te­nes bud­skap til den ame­ri­kans­ke pre­si­den­ten var ty­de­lig: Du er ikke vel­kom­men her.

Fra opp­mø­tet å døm­me var det nem­lig lite som ty­det på at Trump har rett i at han er po­pu­la­er blant det bri­tis­ke folk.

En YouGov-un­der­sø­kel­se pub­li­sert i for­ri­ge uke vi­ser det sam­me. Hele 67 pro­sent av de spur­te at Trump var en «dår­lig» el­ler «for­fer­de­lig» pre­si­dent. Kun 11 pro­sent svar­te at de sy­nes han er en god pre­si­dent.

Til an­grep på vert­ska­pet

Mens de­mon­stra­sjo­ne­ne fore­gikk i ho­ved­sta­den, møt­tes Trump og May til sam­ta­ler på re­gje­rin­gens land­sted Che­que­rs fre­dag.

Men det som pre­get bri­tis­ke over­skrif­ter den mor­ge­nen var det opp­sikts­vek­ken­de in­ter­vju­et Trump ga til avi­sen The Sun kvel­den før. Der gikk han rett inn i en av de mest brenn­ba­re po­li­tis­ke sa­ke­ne i Stor­bri­tan­nia ak­ku­rat nå: brexit.

Trump kom med sterk kri­tikk av Mays ny­lig kunn­gjor­te brexit­stra­te­gi, og sa dess­uten at Bo­ris John­son – som gikk av som uten­riks­mi­nis­ter tid­li­ge­re den­ne uken – tro­lig vil­le blitt en god stats­mi­nis­ter. John­son an­ses som en av Mays ster­kes­te kon­kur­ren­ter inn­ad i det kon­ser­va­ti­ve par­ti­et.

Pre­si­den­ten gikk også til an­grep på Lon­dons bor­ger­mes­ter Sa­diq Khan, som han tid­li­ge­re har kri­ti­sert for ikke å gjø­re nok for å be­kjem­pe ter­ror­an­grep i ho­ved­sta­den.

– Et lav­punkt

– Trumps ut­sagn er et full­sten­dig brudd på di­plo­ma­tisk eti­ket­te og fal­ler i vel­dig dår­lig jord av den enk­le grunn at man skal jo ikke blan­de seg inn i and­re lands af­fa­erer, sier Øi­vind Brat­berg, stats­vi­ter ved Uni­ver­si­te­tet i Oslo. – Har ein sett noko lig­nen­de det­te tid­li­ge­re i for­hol­det mel­lom Stor­bri­tan­nia og USA? – Den re­to­ris­ke si­den av det er det in­gen and­re ek­semp­ler på. For­hol­det har jo va­riert i var­me og styr­ke også re­gje­rings­sje­fe­ne imel­lom. Det­te hand­ler jo om det re­to­ris­ke og vel­vil­jen mel­lom de to. Og der er vi på et lav­punkt som jeg tror vi må langt til­ba­ke for å fin­ne ma­ken til.

Helom­ven­ding

I kjent stil gjor­de Trump nok en helom­ven­ding i går. Un­der presse­kon­fe­ran­sen etter sam­ta­le­ne med May, nek­tet han for å ha kri­ti­sert stats­mi­nis­te­ren.

– Jeg kri­ti­ser­te ikke May i in­ter­vju­et med The Sun. Jeg sa man­ge po­si­ti­ve ting om hen­ne. Det­te er «fa­ke news». May skal ta en be­slut­ning om brexit, og det enes­te jeg øns­ker er at vi fort­satt kan hand­le med Stor­bri­tan­nia, sva­rer Trump på spørs­mål fra en BBC-re­por­ter.

Han sa for­hol­det mel­lom USA og Stor­bri­tan­nia ald­ri har va­ert bed­re.

– In­gen to land job­ber na­er­me­re sam­men enn oss. Vi øns­ker å øke det­te sam­ar­bei­det, til­føy­et There­sa May.

Både May og Trump gjor­de det klart at de begge øns­ker en bi­la­te­ral han­dels­av­ta­le mel­lom lan­de­ne så snart Stor­bri­tan­nia er ute av EU.

– Hva enn dere gjør med brexit er greit for oss. Bare sørg for at vi kan hand­le sam­men, sier Trump.

Baby-bal­long over West­min­ster

Det er li­ke­vel mer split­tel­se enn sam­ar­beid som har pre­get Trumps sva­ert kon­tro­ver­si­el­le be­søk.

Ak­ti­vis­ter heis­te fre­dag mor­gen den mye om­tal­te baby-bal­lon­gen, en seks me­ter høy frem­stil­ling av en trass Trump i bleie.

– Det­te er en hu­mo­ris­tisk måte å vise mot­stand på, og å ut­ford­re hans sar­te ego, sier Ke­vin Smith, en av ak­ti­vis­te­ne bak stun­tet, til Af­ten­pos­ten.

– Men det lig­ger et al­vor­lig bud­skap bak, og det er at vi ikke ak­sep­te­rer det hate­ful­le og split­ten­de po­li­tik­ken hans her i Stor­bri­tan­nia.

Bal­lon­gen kos­tet 30.000 pund, og ble be­talt gjen­nom crowd­fun­ding. Det var bor­ger­mes­ter Sa­diq Khan som god­kjen­te søk­na­den om å la den sve­ve uten­for par­la­men­tet i West­min­ster.

Øns­ket Trump vel­kom­men

Et an­net sted i byen holdt ei­er Da­mi­en Smyth vel­komst­fest for pre­si­den­ten på pu­ben The Jame­son i nabo­la­get Ham­mersmith. I an­led­ning besøket har han døpt om pu­ben til The Trump Arms.

– Det er for­kas­te­lig at ak­ti­vis­ter har brukt så mye pen­ger på en idio­tisk bal­long. De pen­ge­ne skul­le va­ert gitt til vel­de­dig­het. Og det er enda verre at bor­ger­mes­te­ren har til­lat det, sier Smyth.

Fre­dag kveld ar­ran­ge­rer Smyth fest for Trump, som svar til bal­long­stun­tet.

– USA er Stor­bri­tan­nias bes­te venn. Trump er en pro­gres­siv mann som får ting gjort. Jeg li­ker sti­len hans og jeg sy­nes han gjør rett i å fo­ku­se­re på å gjø­re lan­det

sitt sterkt og trygt igjen. Det bør vi gjø­re her også, sier Smyth.

«Ikke i mitt navn»

Noen me­ter borten­for hen­ger nabo Les­lie Ca­me­ron over rekk­ver­ket uten­for lei­lig­he­ten sin og tei­per opp pla­ka­ter. «Ikke i mitt navn» står det på en av dem, som har en pil pe­ken­de mot pu­ben ved si­den av.

– Pla­ka­te­ne har al­le­re­de blitt revet ned en gang i dag, for­tel­ler hun.

– Men jeg kom­mer til å fort­set­te å hen­ge dem opp igjen. De skal ikke få fei­re den man­nen i mitt navn, sier hun be­stemt.

Hun sier at folk hun ald­ri har sett på lo­kal­pu­ben tid­li­ge­re, har kom­met for å vise sin støt­te til Trump det sis­te døg­net. Selv er hun sjok­kert over pre­si­den­tens kom­men­ta­rer til The Sun tors­dag.

– Han kan si hva han vil om stats­mi­nis­te­ren, men bor­ger­mes­te­ren vår kan han se å lig­ge langt unna, sier Ca­me­ron.

Av­lys­te be­søk i ja­nu­ar

Pro­test­mar­sjen gikk fra BBCs ho­ved­kvar­ter i Port­land Place, rett ved Ox­ford Cir­cus, til Tra­fal­gar Squa­re. To­get skal på et tids­punkt ha struk­ket seg helt fra Tra­fal­gar Squa­re til Ma­ry­le­bone, en strek­ning på mer enn to kilo­me­ter.

Ar­ran­gø­re­ne har hatt god tid til å plan­leg­ge da­gen. De førs­te pro­tes­te­ne ble vars­let al­le­re­de i ja­nu­ar i fjor, da det først ble kjent at There­sa May had­de in­vi­tert pre­si­den­ten på stats­be­søk til Stor­bri­tan­nia, med dron­nin­gen som av­sen­der.

Det sat­te bri­tis­ke sinn i kok, og ut­løs­te en kam­pan­je for å trek­ke in­vi­ta­sjo­ner som fikk na­er to mil­lio­ner un­der­skrif­ter.

Der­et­ter ble besøket ned­gra­dert fra stats­be­søk til ar­beids­møte. Og i ja­nu­ar i år ble det kjent at Trump av­lys­te en plan­lagt tur, der han blant an­net skul­le åpne USAs nye am­bas­sa­de i Lon­don.

Pre­si­den­ten skyld­te på at Oba­ma had­de gjort en dår­lig «deal» da han solg­te am­bas­sa­den, og at han ikke vil­le stå for åp­nin­gen. Lon­dons bor­ger­mes­ter Sa­diq Khan ut­tal­te at Trump had­de «tatt be­skje­den» fra sin­te Lon­don-be­bo­ere som had­de vars­let sto­re de­mon­stra­sjo­ner.

Nye de­mon­stra­sjo­ner

I dag er Trump ven­tet å rei­se vi­de­re til sitt golf­an­legg i Skott­land.

Sam­ti­dig er det ven­tet at to nye de­mon­stra­sjo­ner vil fin­ne sted i Lon­don – en pro-Trump marsj, og en an­nen ar­ran­gert av høyre­eks­tre­mis­ter.

Me­tro­po­li­tan Po­lice har bedt om for­sterk­nin­ger for hel­gen og har vars­let et mas­sivt po­liti­opp­bud også i dag.

En mind­re grup­pe sto på et tids­punkt uten­for den ame­ri­kans­ke am­bas­sa­dø­rens re­si­dens i Re­gent’s Park, der de had­de vars­let at de vil­le lage «en vegg av lyd» for å hol­de Trump vå­ken hele nat­ten.

Po­liti­fø­de­ra­sjo­nen har sagt at de­mon­stra­sjo­ne­ne vil leg­ge et enormt press på bri­tis­ke po­liti­styr­ker.

Me­tro­po­li­tan Po­lice har inn­dratt fe­rie­da­ger og kalt inn eks­tra for­sterk­nin­ger. Fle­re po­liti­styr­ker er ven­tet i ga­te­ne en­un­der OL i 2012 el­ler etter ter­ror­an­gre­pe­ne i 2017.

FOTO: PAAL AUDESTAD

Hele 67 pro­sent av bri­ter me­ner Trump er en dår­lig el­ler elen­dig pre­si­dent, iføl­ge en YouGov-un­der­sø­kel­se pub­li­sert i for­ri­ge uke.

FOTO: PAAL AUDESTAD

Tid­li­ge­re Labour-le­der Ed Mi­li­band del­tok i de­mon­stra­sjo­ne­ne mot Trumps Stor­bri­tan­nia-be­søk i går.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.