Blir det klamt? Kaldt? Pin­lig? Hel­sing­fors er vant til his­to­ris­ke mø­ter mel­lom øst og vest.

Blir det klamt? Kaldt? Pin­lig? In­gen vet, men fin­ne­ne sy­nes det er helt OK at Pu­tin og Trump ska­per blest om Hel­sing­fors.

Aftenposten - - Forside -

TEKST: HAL­VOR HEGTUN

hal­vor.hegtun@af­ten­pos­ten.no

FOTO: MO­NI­CA STRØMDAHL

Hel­sing­fors

Det er lør­dag, men ennå er Euro­pa bare halv­veis i den ner­vø­se berg-og-dal-bane-uken med ame­ri­ka­ner­nes pre­si­dent Do­nald Trump.

Ons­dag sa han på NATO-mø­tet i Brus­sel at Tysk­land er Russ­lands fan­ge. Tors­dag sa han at NATO er ster­ke­re og mer sam­men­svei­set enn noen gang, før han fløy vi­de­re til sam­ta­ler og golf i det po­li­tis­ke kao­sets Stor­bri­tan­nia der myn­dig­he­te­ne gjor­de sitt yt­ters­te for å skjer­me ham mot de­mon­stre­ren­de folke­meng­der.

Om få ti­mer har vi Trump i Norden. Man­dag mor­gen lan­der han i Hel­sing­fors til et ufor­ut­sig­bart møte på to­manns­hånd med rus­ser­nes ster­ke mann, Vla­di­mir Pu­tin, som kom­mer rett fra VM-fi­na­len i Mosk­va.

Hver­ken Pu­tin el­ler Trump er blant de sam­len­de navn som sco­rer høyt på po­pu­la­ri­tets­bør­sen i Fin­land. Men et møte mel­lom de to skal det bli, det har med pro­fe­sjo­na­li­tet og his­to­rie å gjø­re. Det er in­tet mind­re enn fjer­de gang en ame­ri­kansk og sov­je­tisk/rus­sisk le­der mø­tes i den­ne byen.

Kliss na­ken i ka­pi­ta­lis­tisk land

– Et el­ler an­net sted må de jo mø­tes, sier pen­sjo­nis­ten Sep­po Vei­jalai­nen somz sam­men med sin kone Sirk­ka har tatt tu­ren fra Eer­po til det som en­gang var ver­dens mest be­røm­te sau­na – Ur­ho Kekko­nens ute på Ekud­den.

Den vak­re pre­si­dent­bo­li­gen med sin fritt­lig­gen­de sau­na er et her­lig sted for po­li­tikk­ner­der og dyr­ke­re av kald­krigs­nos­tal­gi. Sov­jet­le­de­ren Ni­ki­ta Khrus­tsjov fikk i 1957 kri­tikk fra parti­fel­ler for å ha vist seg na­ken i bad­stu­en her, i et ka­pi­ta­lis­tisk land. Sa­er­lig den tid­li­ge­re uten­riks­mi­nis­te­ren Vjat­se­slav Mo­lo­tov skal ha fun­net det uver­dig, iføl­ge do­ku­ment­funn i Mosk­va.

Ur­ho Kekko­nen, den skal­le­de stats­man­nen med de kraf­ti­ge brille­inn­fat­nin­ge­ne, var fin­ne­nes pre­si­dent i hele 25 år, fra 1956 til 1981. Han drev sin føl­som­me og ofte om­strid­te ba­lanse­gang mel­lom øst og vest gjen­nom sto­re de­ler av den kal­de kri­gen.

Han ble også vert for det førs­te av de fire topp­mø­te­ne på finsk jord. USAs pre­si­dent Ge­rald Ford og Sov­jet­unio­nens parti­sjef Le­on­id Brezj­nev møt­tes på den sto­re og vik­ti­ge Hel­sing­fors-kon­fe­ran­sen i 1975, opp­star­ten for det som i dag he­ter Or­ga­ni­sa­sjo­nen for sik­ker­het og sam­ar­beid i Euro­pa, OSSE.

Som om det var i går

Len­ge si­den? Nei da, for voks­ne folk er jo det­te som om det var i går. Alle hus­ker selv­sagt også at pre­si­dent Ro­nald Rea­gan over­nat­tet i Hel­sing­fors på vei til topp­møte med sov­jet­le­de­ren Mik­hail Gor­ba­tsjov i Mosk­va i 1988 – to år etter det be­røm­te mø­tet mel­lom de to i Rey­kja­vik.

I 1990 var Hel­sing­fors møte­sted for pre­si­dent Ge­or­ge Bush sr. og Gor­ba­tsjov. Det var året etter at Berlinmuren had­de falt og året før Sov­jet­unio­nen sprakk, men pus­sig nok var øst/vest-ut­vik­lin­gen i Euro­pa knapt et tema på det­te mø­tet. Bush var opp­tatt av å få Gor­bat­sjovs støt­te til et an­slag mot Sad­dam Husseins Irak, som had­de gått inn i Ku­wait.

Topp­mø­tet mel­lom Bill Clin­ton og Russ­lands pre­si­dent Bo­ris Jelt­sin i 1997 ble lagt til Hel­sing­fors av del­vis helse­mes­si­ge år­sa­ker. Jelt­sin var skrø­pe­lig og vil­le ikke rei­se langt. Men Clin­ton stjal show­et ved å stil­le i rulle­stol etter en kne­ope­ra­sjon.

Kun­ne ha va­ert tri­ve­li­ge­re ty­per

Men nå alt­så Pu­tin og Trump.

– Vi er gla­de for mø­tet, det ska­per opp­merk­som­het om Hel­sing­fors. Men det had­de ikke gjort noe om det var to litt tri­ve­li­ge­re gjes­ter som kom, sier Tii­na Aho på rute­bus­sen inn­over fra Ekud­den til sen­trum.

På tak­ter­ras­sen til ho­tell Tor­ni, reist i 1931 som Fin­lands førs­te

sky­skra­per, i man­ge år et be­rømt og be­ryk­tet møte­sted for agen­ter fra øst og vest, sit­ter to da­mer som gjer­ne had­de sett at byen ble spart for det­te topp­mø­tet.

– Hvor skul­le de da ha møt­tes?

– I Wi­en, sier Pe­tra Fors­berg, og det er ven­nin­nen Jaana Nüttymäki enig i.

Po­liti­opp­bu­det og sik­ker­hets­for­an­stalt­nin­ge­ne vil få en god del fin­ner til å hol­de seg hjem­me man­dag.

Man­ge er litt smi­gret – Det kan vir­ke pa­ra­dok­salt. Trump og Pu­tin er to le­de­re som har gjort sto­re feil, men man­ge fin­ner kjen­ner seg nok litt smi­gret over at mø­tet mel­lom dem hol­des her, sier Hen­rik Mei­nan­der, pro­fes­sor ved Hel­sing­fors uni­ver­si­tet og en le­den­de his­to­ri­ker på finsk et­ter­krigs­po­li­tikk.

– Hvor­for ble det Hel­sing­fors?

– Fin­land har ut­mer­ke­de for­bin­del­ser med begge sta­ter. Vi sam­ar­bei­der na­ert med USA, også mi­li­ta­ert, og er sam­ti­dig et av de få EU-lan­de­ne som fort­satt har en god dia­log med Russ­land etter an­nek­sjo­nen av Krim.

– Kun­ne mø­tet ha va­ert holdt i Hel­sing­fors der­som Fin­land var med­lem av NATO? – Jeg tror ikke det.

Rundt tid­li­ge­re ti­ders topp­mø­ter var euro­pe­ere gjer­ne redd for at sje­fe­ne i Mosk­va og Washing­ton snak­ket for dår­lig med hver­and­re, at de ikke skul­le kla­re å bry­te is­fron­ten.

Den­ne gan­gen er be­kym­rin­gen vel så stor for at ube­reg­ne­li­ge Trump skal snak­ke hyg­ge­li­ge­re og bed­re med Russ­lands mann enn med sine egent­li­ge al­li­er­te.

Men Mei­nan­der ser in­gen po­li­tis­ke pro­ble­mer for pre­si­dent Sau­li Ni­i­nistö og Fin­land ved å ar­ran­ge­re det­te mø­tet. Kri­tik­ken som Pu­tin ret­ter mot NATO, kan han ikke ret­te mot Fin­land. Fin­land ram­mes hel­ler ikke av Trumps kri­tikk av NATO-al­li­er­te som beta­ler for lite.

Nøy­tralt er ikke nøy­tralt

Det svensk­språk­li­ge Huf­vud­stads­bla­det er li­ke­vel sterkt opp­tatt av å få av­ver­get en mu­lig vrang­fore­stil­ling knyt­tet til alle skri­ve­ri­ene om at mø­tet hol­des på «nøy­tral grunn».

«Ut­tryk­ket må ikke få gi opp­hav til mis­for­stå­el­ser om Fin­lands in­ter­na­sjo­na­le stil­ling. Fin­land er ikke nøy­tralt, som EU-med­lem og part­ner til NATO for­blir vårt land en del av de vest­li­ge sta­te­nes de­mo­kra­tis­ke fel­les­skap», skri­ver avi­sen på le­der­plass.

Her er det alt­så bare å skrel­le vekk de gam­le fore­stil­lin­ge­ne fra den kal­de kri­gens tid, in­klu­si­ve den egen­ar­te­de «nor­dis­ke ba­lan­sen» som opp­sto på tam­pen av 1940-åre­ne. I vest lå Nor­ge og Dan­mark som med­lem­mer av NATO, med vis­se selv­på­lag­te be­grens­nin­ger i base- og øvings­po­li­tik­ken for å dem­pe spen­nin­gen i Norden. Sve­ri­ge i midt­en var nøy­tralt. Nøy­tralt var også Fin­land, men lan­det måt­te dra med seg «VSB-pak­ten» fra 1948, en av­ta­le om «venn­skap, sam­ar­beid og bi­stand» med Sov­jet­unio­nen, den over­mek­ti­ge na­bo­en som Fin­land med enor­me li­del­ser had­de kjem­pet mot i vin­ter­kri­gen 1939/40 og igjen fra 1941 til 1944.

I turbo­fart ut av venn­skaps­pakt

Fin­land kun­ne ikke få kvit­tet seg med den­ne pak­ten raskt nok da Sov­jet­unio­nen gikk i opp­løs­ning i 1991. Alt i ja­nu­ar 1992 var den for­hand­let bort. Sam­me år kjøp­te Fin­land sine førs­te ame­ri­kans­ke ja­ger­fly og søk­te med­lem­skap i EU. Lan­det ble med­lem av unio­nen i 1995 og byttet mar­ken ut med euro.

Trump-vel­ge­ren og cruise­pas­sa­sje­ren Den­nis Jantz fra Texas er på vei opp Es­pla­na­den i sen­trum av Hel­sing­fors og kan ikke se noe som helst galt i at pre­si­den­te­ne Trump og Pu­tin skal snak­ke sam­men her i byen.

– De­mo­kra­te­ne snak­ker om den an­gi­ve­li­ge rus­sis­ke inn­blan­din­gen i pre­si­dent­valg­kam­pen for å bort­for­kla­re at Hil­la­ry Clin­ton tap­te val­get. Men hvor­for i all ver­den skul­le ikke de to le­der­ne snak­ke sam­men?

Jantz svin­ger en­ga­sjert med stok­ken. Reise­føl­get skal vi­de­re med bå­ten til St. Pe­ters­burg, og det pas­ser bra: «Hele Hel­sing­fors sen­trum er

med sine klas­sis­ke mo­nu­men­tal­bygg som et St. Pe­ters­burg i mi­nia­tyr», skri­ver den tid­li­ge­re Mosk­va- og Hel­sing­fors-am­bas­sa­dø­ren Dag­finn Sten­seth i sin er­ind­rings­bok Vit­ne til his­to­rie fra 2001.

Rus­ser står på sjef­sok­ke­len Hel­sing­fors har også sto­re lik­he­ter med Oslo. Folke­tal­let er om­trent det sam­me, og de to by­enes havne­bas­sen­ger min­ner mye om hver­and­re. Men mens den fransk-svens­ke ge­ne­ra­len og unions­kon­gen Karl Jo­han sit­ter på hest foran Slot­tet i Oslo, er det, av alle men­nes­ker, den rus­sis­ke tsar Alek­san­der II som står på Fin­lands for­nems­te sok­kel midt på Se­nats­plas­sen i Hel­sing­fors.

Fin­land var un­der­lagt det rus­sis­ke ri­ket som «auto­nomt stor­fyrste­døm­me» fra 1809 til 1917. Alek­san­der II min­nes som «den gode tsar» fra den­ne ti­den. Han lot fin­ne­ne få inn­føre sin egen va­lu­ta, mar­ken, og løf­tet fins­ken til of­fi­si­elt spåk ved si­den av svensk.

Pla­ner om å fjer­ne sta­tu­en av tsa­ren etter løs­ri­vel­sen i 1917 fis­let etter noen år bort. Alek­san­der var ok. Men man­dag skal den sva­ere plas­sen rundt ham fyl­les med de­mon­stran­ter. Det er i hvert fall hå­pet til Ab­dira­him Husu Hussein (38), en av ini­tia­tiv­ta­ger­ne til den tverr­po­li­tis­ke mønst­rin­gen #Hel­sin­ki Cal­ling.

– Vi har in­gen ting imot at Pu­tin og Trump kom­mer til Hel­sing­fors. Men vi vil mar­ke­re at ver­den er noe mer enn dem. Folk for­lan­ger å bli hørt og tatt hen­syn til, sier Hussein.

Han kom som 14-åring ale­ne fra So­ma­lia til Fin­land og er i dag by­styre­med­lem for so­sial­de­mo­kra­te­ne og kan­di­dat på sik­ker plass til riks­dags­val­get nes­te år. Kjent fra sa­tire­pro­gram­met Ali og Husu på finsk ra­dio er han også.

– Jeg vet om noen som kom­mer helt fra Ukrai­na for å de­mon­stre­re sam­men med oss. Det blir ap­pel­ler om vel­dig man­ge te­ma­er. Men vi skal ha det fre­de­lig og ver­dig, uten vul­ga­ere per­son­an­grep, sier Hussein.

2200 men­nes­ker har vars­let på Face­bo­ok at de kom­mer på de­mon­stra­sjo­nen. 8000 til har vars­let sin in­ter­es­se.

Vente­tid i sov­je­tisk idyll Den mest fa­sci­ne­ren­de ven­te­stun­den tar man på Bar Mo­sko­va i Eriks­gatan. Den er eid av Aki Kau­ris­mäki, ska­pe­ren av Le­nin­grad Cow­boys go Ame­rica og en rek­ke and­re av Fin­lands mest kjen­te fil­mer.

Da det ble fullt og brå­ke­te på film­ka­fe­en Co­ro­na, åp­net Kau­ris­mäki den vesle Mosk­va-ba­ren vegg i vegg. Den er holdt i sov­je­tisk stil fra stag­na­sjons­pe­rio­den og ikke ut­styrt for å trek­ke et stør­re pub­li­kum. Juke­bok­sen ved dø­ren er full av tsjek­ko­sla­visk sla­ger­mu­sikk, men bru­kes lite.

En god stund sit­ter Af­ten­pos­tens med­ar­bei­de­re her helt ale­ne. En og an­nen gjest kom­mer inn­om til et glass vod­ka og en øl, uten å er­k­la­ere alt­for ster­ke syns­punk­ter på det fore­stå­en­de topp­mø­tet.

Men kun­ne man da ikke se for seg sam­ta­len mel­lom Pu­tin og Trump, holdt i all for­tro­lig­het der ved bor­det in­nerst i hjørnet? Bar­gjes­ten og film­med­ar­bei­de­ren Velipek­ka Mak­ko­nen sier nei; det er han som plei­er å sit­te ved det bor­det.

Kun­ne Kekko­nens sau­na på Ekud­den ha va­ert ste­det? Pu­tin og Trump, split­ter nak­ne, i en leng­re opp­skva­e­rings­sam­ta­le på to­manns­hånd om Krim, ver­dens­han­del, vå­pen­kon­troll, Sy­ria, rus­sisk inn­blan­ding i ame­ri­kans­ke valg pluss and­re re­le­van­te em­ner?

Det er ikke et opp­legg som det fins­ke vert­skap el­ler råd­gi­ver­ne rundt de to pre­si­den­te­ne har iv­ret for.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.